Baza wiedzy

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

Prawniczka Joanna Majkowska | 25.11.2021

odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

W wymiarze sprawiedliwości zdarzają się błędy. W ich efekcie nieraz dochodzi nawet do niesłusznego skazania osoby, która nie popełniła przestępstwa. Wprawdzie lat spędzonych w zakładzie karnym nie da się zwrócić. Poszkodowany może jednak otrzymać przynajmniej pewną rekompensatę. Przysługuje mu odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności. Może domagać się też zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Kiedy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego odszkodowanie przysługuje za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne (innymi słowy niebudzące wątpliwości) aresztowanie, zatrzymanie lub niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego. Istotne jest, że poszkodowany musi zostać uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

W takiej sytuacji przysługuje mu zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego, jakim jest wolność. Czynnikami branymi pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia są m.in.: czas trwania kary, jej skutki, warunki, w jakich osoba była pozbawiona wolności, utrata dobrego imienia w wyniku niesłusznego skazania. Dodatkowo poszkodowany może uzyskać odszkodowanie, jeżeli na skutek pozbawienia wolności doszło do szkody majątkowej, np. w wyniku utraty dochodów.

Art. 552. Kodeksu postępowania karnego

1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2.

4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się