Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Prawniczka Joanna Majkowska | 21.12.2021

odszkodowanie za wypadek na wycieczce szkolnej

Choć nauczyciele powinni zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo swoim uczniom, także podczas wycieczek i szkolnych wyjść, to nieraz dochodzi do różnego rodzaju wypadków. W takiej sytuacji zapłaty odpowiedniej kwoty tytułem odszkodowania można się domagać nie tylko w ramach ubezpieczenia NNW. Szkoła może też wypłacić odszkodowanie za wypadek na wycieczce szkolnej  w ramach OC.

Na czym polega wypadek ucznia?

Wypadek ucznia to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć osoby powierzonej opiece, zaistniały podczas zajęć szkolnych do których zalicza się również zajęcia wychowawcze lub opiekuńcze realizowane przez placówki oświatowe, zajęcia prowadzone poza szkołą, np. lekcje plenerowe, wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, olimpiady, zawody sportowe itp., podczas których pedagodzy lub opiekunowie muszą dbać o bezpieczeństwo uczniów, bo za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy.

Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego w wyroku z 27 września 2002 r.(II UKN 385/2001 LexPolonica nr 358703). Zalicza się on do tzw. wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach. Uzasadnia to możliwość przyznania poszkodowanemu szeregu świadczeń odszkodowawczych, zgodnych z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 737).

Niekiedy jednak świadczenia wypłacane przez ZUS z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach nie pozwalają naprawić całość doznanej przez ucznia szkody (wysokość odszkodowania jest w ustawie określona). W takiej sytuacji uczeń (jego rodzice jako opiekunowie prawni) ma prawo dochodzić roszczeń o naprawienie szkody w zakresie w jakim nie została ona naprawiona na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Na jakich zasadach można uzyskać odszkodowanie za wypadek na wycieczce szkolnej?

Za szkody powstałe podczas pobytu na półkoloniach, wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach poszkodowany uczeń (jeśli jest pełnoletni) albo rodzice lub opiekunowie (jeśli jest małoletni) mogą domagać się odszkodowania, zadośćuczynienia (rekompensata za ból, cierpienie i wszelkie ujemne przeżycia poszkodowanego), a w przypadkach uzasadnionych renty. Odszkodowanie obejmuje faktyczne straty oraz utracone korzyści. Organ prowadzący szkołę ma obowiązek udostępnić rodzicom (opiekunom) ucznia numer polisy OC i nazwę towarzystwa, które ją wystawiło. Szkodę należy zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Niezależnie od odszkodowania z ubezpieczenia OC szkoły uczeń może otrzymać świadczenie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW ucznia), jeśli rodzice zawarli taką umowę ubezpieczenia. Świadczenie NNW jest najczęściej stosunkowo niskie. Gdy to nie pokryje szkody należy dochodzić roszczeń od organu prowadzącego szkołę.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty odpowiedzialność cywilna za wynikłą szkodę spoczywa na organach prowadzących. Organ prowadzący szkołę odpowiada za szkodę wyrządzoną przez nauczycieli, wychowawców i pracowników administracyjnych. Organem prowadzącym są podmioty, które mogą zakładać i prowadzić szkoły, placówki określone w ustawie o systemie oświaty.

Szkoły publiczne są zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże organem prowadzącym pewne rodzaje szkół są ministrowie (np. szkoły dla dzieci obywateli polskich za granicą, szkoły artystyczne.) Organami prowadzącymi w przypadku szkół niepublicznych mogą być również osoby fizyczne i prawne (np. szkoły prowadzone przez stowarzyszenia).

Odpowiedzialność nauczycieli za wypadek

Podstawę odpowiedzialności cywilnej organów prowadzących szkoły publiczne stanowi art. 417 § 1 k.c..W odniesieniu do odpowiedzialności nauczycieli zastosowanie znajdzie art. 430 k.c.. Zgodnie z powyższymi przepisami odpowiedzialność organu prowadzącego placówkę oświatową nie wyklucza odpowiedzialności nauczycieli.

Żeby zachodziła odpowiedzialność nauczycieli i szkoły za powstałe skutki wypadku, wypadek musi wynikać z zaniedbań po stronie zobowiązanych – zatem poszkodowany musi w postępowaniu udowodnić, że za powstanie szkody ponosi szkoła z tytułu czynu niedozwolonego. W związku z powyższym obowiązek naprawienia szkody powstaje jedynie w razie takiego działania lub zaniedbania w wykonaniu swoich obowiązków zobowiązanego podmiotu, które noszą znamiona winy, czyli naruszenia określonych obowiązków poprzez niedopełnienie swoich powinności.

Jeżeli uczeń ulegnie poważnemu wypadkowi, dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania zespołu powypadkowego. Przeprowadzi on postępowanie powypadkowe i sporządzi z niego protokół. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku, chyba że wystąpią uzasadnione przeszkody uniemożliwiające sporządzenie protokołu w powyższym terminie. Protokół ma znaczenie w przypadku wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

Roszczenia przedawniają się co do zasady po trzech latach. Jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć dziecka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, termin ten wynosi dziesięć lat. W przypadku osoby małoletniej o roszczenie o naprawienie szkody na osobie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek w szkole

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole – kiedy Twoje dziecko może je uzyskać?

Gdy dojdzie do wypadku w szkole w imieniu swojego dziecka możesz ubiegać się nie tylko o pieniądze z tytułu szkolnego ubezpieczenia. Odszkodowanie otrzymasz także na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, powołując się na obowiązek naprawienia szkody.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

roszczenia przysługujące poszkodowanemu

Baza wiedzy

Czego może się domagać poszkodowany? – odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Pewnie doskonale zdajesz sobie sprawę, że jako osoba poszkodowana możesz domagać się naprawienia szkody. Co jednak wchodzi w skład przysługującego Ci odszkodowania i czy to wszystkie roszczenia przysługujące Ci jako poszkodowanemu?

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się