Ostatnie
wpisy

Pylica płuc - choroba zawodowa

Zgodnie z art. 2351 Kodeksu Pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Międzybłoniak opłucnej - choroba zawodowa

Międzybłoniak opłucnej jest specyficzną chorobą nowotworową. Jego specyfika polega na zasadzie powstawania nowotworu. Międzybłoniak opłucnej powstaje w wyniku długotrwałego drażnienia tkanki płuc przez zewnętrzny materiał. Współczesnej medycynie znany jest tylko i wyłącznie jeden materiał powodujący takie skutku to jest azbest.

Upadłość konsumencka sposobem na oddłużenie

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pomimo, iż przewidziane w przepisach prawa, przez wiele lat było praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Zapisy ustawy przewidywały bowiem każdorazowe oddalenie wniosku, jeżeli do niewypłacalności osoby fizycznej nie doszło wskutek wyjątkowych i niezależnych od niej okoliczności (kataklizm, nagła choroba, śmierć małżonka).

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu

Firmy ubezpieczeniowe w ramach swojej działalności często przedstawiają nam różne propozycje zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia.W ramach indywidualnego ubezpieczenia np. ubezpieczenia na życie można zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie to obejmuje świadczenie za pobyt w szpitalu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.