Ostatnie
wpisy

Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego odszkodowanie przysługuje za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne (innymi słowy niebudzące wątpliwości) aresztowanie, zatrzymanie lub niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego. Istotne jest, że poszkodowany musi zostać uniewinniony od stawianych mu zarzutów.

Szkody z ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie

Nie każda szkoda powstaje wskutek zawinionego działania innej osoby. Czasami winnym powstania szkody jest sam poszkodowany. Nie obowiązują wówczas przepisy o roszczeniach z tytułu czynów niedozwolonych, a jedyna możliwość uzyskania odszkodowania istnieje wówczas, gdy wcześniej zawarto umowę ubezpieczenia określonego składnika majątku, np. ubezpieczenie autocasco pojazdu mechanicznego, albo umowę ubezpieczenia na życie, na mocy której za uszczerbek na zdrowiu należy się wypłata świadczenia.

Rodzaje błędów medycznych

Błąd medyczny (błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej) jest to postępowanie (działanie bądź zaniechanie) wbrew podstawowym, powszechnie uznawanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej.

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym narażeniem zawodowym. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.