Ostatnie
wpisy

Czego może się domagać poszkodowany? - odszkodowanie i zadośćuczynienie w świetle obowiązujących przepisów

Gdy zostaniemy poszkodowany w wypadku, na przykład komunikacyjnym, przeważnie wiemy tylko tyle, że szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy, ale pytanie brzmi czego należy się domagać? Zazwyczaj poszkodowani wiedzą, że przysługuje im ogólnie pojęte odszkodowanie, ale jak je wyliczyć i co wchodzi w jego skład, to już trudniej jest im powiedzieć. A przecież określenie roszczeń jest kluczowe dla całości postępowania.

Wypadek w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest nie tylko ciężka, ale również niebezpieczna. Nieostrożność na przykład podczas obsługi maszyn prowadzi czasem do bardzo poważnych wypadków. Szkody w nich poniesione mogą być duże, a zobowiązany do ich naprawy rolnik, może nie mieć środków na wypłatę odszkodowania. To zagrożenie zauważył również ustawodawca i w celu ochrony zarówno rolnika jak i osób poszkodowanych, który wprowadził on posiadania przez rolnika ubezpieczenia OC. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa gospodarstwo rolne jako obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli te przesłanki są spełnione, jego właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Powinność ta powstaje z dniem objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie to świadczenie, które przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby, która poniosła śmierć w wyniku zawinionego działania innej osoby. Instytucja ta jest uregulowana w art. 446 § 3 kodeksu cywilnego. Świadczenie przysługuje uprawnionym kiedy w związku ze śmiercią osoby bliskiej nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Jest to roszczenie niezależne od zadośćuczynienia.

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

W przypadku wielu naszych Klientów pojawia się problem szybkiego uzyskania pełnego zwrotu kosztów związanych z leczeniem w prywatnych placówkach medycznych. Postanowiliśmy zatem przybliżyć tę problematykę wszystkim zainteresowanym.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.