Ostatnie
wpisy

Wypadek w rolnictwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest nie tylko ciężka, ale również niebezpieczna. Nieostrożność na przykład podczas obsługi maszyn prowadzi czasem do bardzo poważnych wypadków. Szkody w nich poniesione mogą być duże, a zobowiązany do ich naprawy rolnik, może nie mieć środków na wypłatę odszkodowania. To zagrożenie zauważył również ustawodawca i w celu ochrony zarówno rolnika jak i osób poszkodowanych, który wprowadził on posiadania przez rolnika ubezpieczenia OC. Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa gospodarstwo rolne jako obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli te przesłanki są spełnione, jego właściciel ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Powinność ta powstaje z dniem objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.