Błąd medyczny, a błąd lekarski

Błąd medyczny to nie to samo, co błąd lekarski. Trzeba pamiętać, że każdy błąd lekarski zalicza się do błędów lekarskich, ale nie każdy błąd medyczny musi być błędem lekarskim. Co w takim razie ma znaczenie na rozróżnienie tych dwóch pojęć? 

Otóż podczas leczenia, czy innych czynności medycznych poza lekarzem mogą brać lub muszą brać udział inne osoby jak np. pielęgniarki, rehabilitanci czy technicy. Nie można więc mówić o przypadkach błędu lekarskiego w czynnościach, w których nie brał udziału lekarz. Wbrew pozorom to bardzo logiczne zagadnienie. Należy pamiętać, że pojęcie „błędu lekarskiego”, czy „błędu medycznego” nie zostały zdefiniowane w żadnym przepisie prawnym. W związku z tym, należy powołać się na orzecznictwa sądów. Uważa się zgodnie  z definicją podaną w książce "Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej" Agnieszki Liszewskiej, że  „błąd medyczny oznacza naruszenie przez lekarza (świadomego tego, że podejmuje czynność medyczną) obowiązujących go w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka, które na gruncie prawa stanowi podstawę dla stwierdzenia naruszenia obowiązku”

Rodzaje błędów medycznych

Wyróżnić należy cztery typy błędów medycznych. Są to:

  • Błąd diagnostyczny, który polega na nieprawidłowym orzeczeniu choroby, która nie istnieję lub na niewłaściwym rozpoznaniu choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Błąd ten najczęściej wynika z błędnych przesłanek, na których oparł się lekarz w swojej diagnostyce. Mówiąc o odpowiedzialności lekarza za popełniony błąd, należy ustalić, czy błędne rozpoznanie było usprawiedliwione objawami, które występowały u pacjenta, czy wynikało to z zawinienia lekarza.
  • Błąd terapeutyczny polega na wyborze nieodpowiedniej metody leczenia, lub błędnego sposobu leczenia. Takim błędem jest na przykład wykonanie operacji wbrew przeciwwskazaniom lekarskim, czy przepisanie niewłaściwych leków, które spowodowały pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta.
  • Błąd organizacyjny polega na negatywnym wpłynięciu na stan zdrowia pacjenta poprzez niesprawną organizację pomocy medycznej. Mogą one być powodowane na przykład w wyniku błędnych decyzji podejmowanych przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, kierowników zespołów i innych osób kierujących jednostkami.
  • Przez błąd techniczny rozumiemy niewłaściwe pod względem technicznym wykonanie czynności leczniczej. Może do niego dojść podczas standardowych badań czy zabiegów, ale również podczas wykonywania skomplikowanych operacji.

Odpowiedzialność lekarza za błędy medyczne

Lekarz za popełnione błędy medyczne może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, karnej, jak i zawodowej.

  • Postępowanie cywilne – można dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych, które spowodowane są błędami medycznymi. Jednakże należy poprzedzić wejście na drogę sądową zgłoszeniem szkody zobowiązanemu, czyli najczęściej placówce medycznej, w której pracował lekarz, którego błąd doprowadził do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta. W razie braku reakcji czy odmowy zapłaty, sprawę kieruje się do sądu cywilnego.
  • Postępowanie karne – w przeciwieństwie do postępowania cywilnego, gdzie wystarcza samo uprawdopodobnienie związku przyczynowego, w procesie karnym, wina lekarza nie może budzić najmniejszych wątpliwości. Należy odpowiedzieć tu na pytanie, czy postępowanie lekarza w konkretnej sytuacji uwzględniając całokształt okoliczności było zgodne z nauką medyczną i powszechnie przyjętą praktyką lekarską. Lekarze najczęściej ponoszą odpowiedzialność karną z artykułów:

- 155 k.k. – za nieumyślne spowodowanie śmierci,

- 156 k.k. – za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

- 160 § 3 k.k. – za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

  • Sąd lekarski – Postępowanie, w której istotą jest odpowiedzialność zawodowa lekarza przed okręgowym sądem lekarskim właściwej okręgowej izby lekarskiej. Sąd ten może ukarać lekarza na kilka sposobów, m.in. upomnieniem, karą pieniężną, naganą, czasowym ograniczeniem prawa wykonywania zawodu, czasowym zawieszeniem prawa wykonywania zawodu.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.