Likwidacja szkód komunikacyjnych

Terminy likwidacji szkód z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Polisa OC chroni kierowców przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych. Tym samym osoba poszkodowana nie musi się obawiać, że sprawca nie będzie w stanie pokryć kosztów naprawy szkody lub że wyrządzona szkoda zostanie naprawiona zbyt późno.

likwiadacja szkód komunikacyjnych

Likwidacja szkód komunikacyjnych to proces polegający na podejmowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe czynności zmierzających do ustalenia przyczyn oraz odpowiedzialności za powstałą szkodę, jak również wysokości kwoty odszkodowania lub świadczenia za tą szkodę. Są to czynności pomiędzy zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą odszkodowania lub też odmową wypłaty odszkodowania.

Zgłaszając szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy możemy oczekiwać wypłaty odszkodowania w terminach, określonych przepisami prawa (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). W myśl przepisów wypłata środków powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia ubezpieczyciela.

W wyjątkowych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony do 90 dni.

Gdyby w terminie 30 dni nie było możliwe ustalenie okoliczności koniecznych do określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, środki powinny zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Przekroczenie maksymalnego 90-dniowego terminu wypłaty odszkodowania jest możliwe jedynie w jednym przypadku – kiedy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.