Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pomimo tego, że wiedza Polaków na temat przysługujących im świadczeń odszkodowawczych wciąż rośnie, zadośćuczynienie i odszkodowanie są ze sobą mylone i często stosowane ze sobą zamiennie. Jednakże tak naprawdę, w świetle prawa są to kompletnie różne formy naprawienia powstałej szkody. Jakie są więc różnice pomiędzy jednym a drugim terminem?

Odszkodowanie

Odszkodowanie jest formą naprawienia tzw. szkód majątkowych. Taką szkodą jest na przykład uszkodzenie samochodu czy motocykla, zalanie mieszkania lub inne uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ma również pokrywać np. utracone korzyści, które poszkodowany osiągnąłby gdyby nie powstała szkoda, a również inne koszty w przypadku uszkodzenia ciała lub pogorszenia stanu zdrowia. W przypadku tych ostatnich, poszkodowany ma prawo domagać się:

  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, lekarstw, transportu poszkodowanego do placówek medycznych (art. 444 § 1 kc)
  • zwrotu zarobków, które poszkodowany utracił w związku z niemożliwością wykonywania pracy w okresie niesprawności (art. 361 § 2 kc)
  • renty comiesięcznej mającej za zadanie pokrycie zwiększonych potrzeb związanych z długotrwałym leczeniem lub rehabilitacją (np. potrzeba utrzymania odpowiedniej diety, potrzeba regularnego kupowania niezbędnych leków lub różnego rodzaju specjalistycznego sprzętu),
  • renty uzupełniającej, czyli takiej, która ma wyrównywać zarobki po zdarzeniu, które pogorszyło stań zdrowia  do tych, jakie poszkodowany otrzymywał przed tym zdarzeniem,
  • jednorazowego świadczenia wypłacanego celem pokrycia kosztów przekwalifikowania się poszkodowanego, lub założenia przez niego działalności gospodarczej w razie inwalidztwa(art. 447 kc) (istotny jest fakt, że żądanie to może zostać spełnione ZAMIAST RENTY LUB JEJ CZĘŚCI).

Istotnym faktem jest to, że odszkodowanie jako rekompensata nie musi mieć formy pieniężnej. Zależy to od wyboru samej osoby poszkodowanej. Poszkodowany może zażyczyć sobie np. przywrócenia stanu poprzedniego. Mówi o tym art. 363 § 1 kc.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest formą rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej (art. 446-447 kc.). W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienie ma za zadanie złagodzić negatywne przeżycia, które nie dotyczą przedmiotu, czy samych poniesionych kosztów związanych z tym przeżyciem. Takimi negatywnymi przeżyciami są – według orzecznictwa Sądu Najwyższego – cierpienia fizyczne, tj. ból i cierpienia psychiczne poszkodowanego.

Oczywistym jest trudność określenia wysokości takiej formy rekompensaty, ponieważ niemożliwym jest wycenienie cierpienia fizycznego i psychicznego poszkodowanego na wartość pieniężną. Jednakże powszechnie praktykuje się, aby zadośćuczynienie było wartością ekonomicznie na tyle wysoką, aby była ona odczuwalna dla poszkodowanego, a tym samym nie może ona być zbyt wygórowana względem powstałej krzywdy. Nierzadko uwzględnia się przy tym również aktualne warunki finansowe i stopę życiową poszkodowanego. Innymi czynnikami wpływającymi na wysokość zadośćuczynienia są rozmiar doznanych cierpień i długotrwałość choroby (długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszenie sprawności organizmu, które spowoduje upośledzenie czynności organizmu na co najmniej 6 miesięcy), czy płeć i wiek poszkodowanego (oczywistym jest, że osoba młoda, która w wyniku np. wypadku zostanie kaleką otrzyma wyższe zadośćuczynienie, gdyż uważa się, że większą krzywdą jest spowodowanie kalectwa u osoby młodej, niż u osoby starszej).

Ważny jest również fakt, że w zdarzeniu może powstać szkoda materialna i niematerialna poszkodowanego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo domagać się naprawienia szkody zarówno materialnej, jak i niematerialnej.

Profesjonalna pomoc Kancelarii?

Walka o odszkodowanie czy/i zadośćuczynienie może być skomplikowana, często w takich przypadkach należy wykazać się co najmniej dobrą znajomością prawa, dlatego dobrym pomysłem jest powierzenie swojej sprawy Kancelarii Prawnej, która specjalizuje się w takich przypadkach. Warto postawić na profesjonalizm, doświadczenie i wyniki, a mając to na względzie, można z pewnością polecić Kancelarię Prawną Solace.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.