Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Niestety duża część ludzi nie jest świadoma, w jakich sytuacjach przysługuje im odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.
Jeżeli pracownik miał w pracy wypadek - ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od ZUS, a dodatkowo od swojego pracodawcy, jeżeli wypadek przy pracy był skutkiem naruszenia przez niego zasad BHP.

Odszkodowanie od pracodawcy - jak to wygląda?

Niestety duża część ludzi nie jest świadoma, w jakich sytuacjach przysługuje im odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli pracownik miał w pracy wypadek - ma prawo ubiegać się o świadczenie pieniężne od ZUS, a dodatkowo od swojego pracodawcy, jeżeli wypadek przy pracy był skutkiem naruszenia przez niego zasad BHP.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający i możemy wystąpić do niego z żądaniem odszkodowania dopiero wtedy, gdy uzyskamy świadczenie z ZUS.

Jak pracownik powinien zachować się po wypadku?

Kiedy pracownik zdecyduje się ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy musi wpierw zaczekać na rozpoznanie roszczeń na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Bardzo ważne są zapisy w protokole powypadkowym, w którym powinny być spisane okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Powinien on zostać sporządzony przez pracodawcę po zgłoszeniu wypadku.

Może zdarzyć się tak, że wersja pracodawcy może różnić się od wersji poszkodowanego, w takim wypadku poszkodowany może złożyć zastrzeżenia do protokołu, które powinny zostać do niego załączone. Należy pamiętać, że samo potwierdzenie wypadku nie jest wystarczającym dowodem na zawinienie po stronie pracodawcy.

Gdyby pracodawca odmówił sporządzenia protokołu powypadkowego, pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem na podstawie art. 189 KPC, według którego powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nie istnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Kiedy zachodzi odpowiedzialność pracodawcy?

Aby uzyskać dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy poszkodowany powinien wykazać, że poniósł szkodę i udowodnić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstaniem szkody, a wypadkiem, a nieprawidłowym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy.

Jeśli pracownik wykaże zaniedbania związane z nieprzestrzeganiem przepisów BHP będzie to podstawą do otrzymania odszkodowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby miejsce pracy i wszelkie narzędzia potrzebne do wykonywania powierzonych obowiązków spełniały odpowiednie normy, a w tym zasady BHP.

Winę pracownika trzeba wykazać przestawiając konkretne dowody. W przypadku, gdy za wypadek częściową winę ponosi pracownik, wówczas pracodawca zobowiązany jest do tego, aby wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie za wypadek. Sprawca nie musi również naprawiać szkody.

Renta uzupełniająca

Jeżeli skutkiem wypadku jest orzeczenie niepełnosprawności poza rentą z ZUS pracownik może również dochodzić zasądzenia od pracodawcy renty uzupełniającej przewidzianej w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego której celem jest doprowadzenie do wyrównania sytuacji finansowej poszkodowanego z sytuacją, w jakiej by był gdyby nie odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Renta ta ma rekompensować faktyczną utratę możliwości zarobkowych, co w przypadku osób o częściowej niezdolności do pracy oznacza rentę w wysokości różnicy między zarobkami uzyskiwanymi na dotychczasowym stanowisku pracy a zarobkami, jakie poszkodowany może uzyskać po wypadku.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.