Odszkodowanie po wypadku busa

W związku z rozwijającą się komunikacją zbiorową coraz częściej obserwujemy występowanie wypadków lub kolizji drogowych w których biorą udział busy przewożące odpłatnie pasażerów. Zdarzenia takie mogą skutkować urazami doznanymi przez pasażerów, które pozostają w związku z ich ruchem.

Jeżeli wypadek lub kolizja w wyniku której pasażer przewożonym busem doznał urazów został spowodowany przez kierującego tym pojazdem to poszkodowany pasażer powinien kierować roszczenia do ubezpieczyciela pojazdu  w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Podobnie będzie się kształtowała sytuacja poszkodowanego jeżeli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi kierowca innego pojazdu mechanicznego objętego obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych, to roszczenie poszkodowany powinien kierować do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Poszkodowanym pasażerom w wypadku busa przysługuje naprawienie szkody, w szczególności przysługuje refundacja poniesionych kosztów leczenia, wizyt lekarskich, zakupu leków i innych środków. Ponadto poszkodowanym przysługuje refundacja poniesionych wydatków na rehabilitacje, zabiegi, dojazdy, konieczną opiekę, a w szczególnych przypadkach przysługują koszty przystosowania miejsca zamieszkania, przystosowania pojazdu czy też przyuczenie do wykonywania innego zawodu.

Poszkodowany pasażer może się domagać także odszkodowania za zniszczoną lub uszkodzoną odzież, przewożony bagaż lub inne przedmioty. Co do zasadny nie przysługuje odszkodowanie za utraconą gotówkę, biżuterię itp.

Osobną kwestią od roszczeń odszkodowawczych jest roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie.

Jeżeli pasażer w wyniku wypadku będzie czasowo niezdolny do pracy to może dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy wypadku refundacji utraconego wynagrodzenia.

Natomiast w przypadku kiedy na skutek wypadku poszkodowany pasażer stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy albo zmniejszyły się jego widoki na przyszłość to może się ubiegać o przyznanie renty od ubezpieczyciela sprawcy. Zamiast renty sąd może przyznać jednorazowe odszkodowanie - w przypadku inwalidztwa.

Jeżeli poszkodowany poniesie śmierć to najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o przyznanie zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej, o odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, o refundacje kosztów pogrzebu, o przyznanie renty alimentacyjnej.

Należy pamiętać o dokumentowaniu doznanych obrażeń (np: karta z SOR, wypis ze szpitala), przebiegu leczenia (wizyty u lekarzy), przebytych zabiegów (np. skierowania na zabiegi) oraz poniesionych kosztów z tego tytułu - zalecane jest pozyskiwanie imiennych rachunków lub faktur dokumentujących koszty leczenia, zakupy leków i środków leczniczych - anonimowe paragony są często kwestionowane przez ubezpieczycieli).

W świetle art. 436 § 1 k.c. posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą według zasad właściwych dla przedsiębiorstwa wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody, a więc według zasady ryzyka. Przepis art. 435 k.c. przewiduje odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu (już sam fakt funkcjonowania zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody powoduje niebezpieczeństwo spowodowania szkody, niezależnie od działania lub zaniechania prowadzącego taki zakład), chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Ciężar wykazania spoczywa na ubezpieczycielu lub zakładzie przewozowym.

Jest to zatem odpowiedzialność niezależna od winy prowadzącego przedsiębiorstwo lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Przesłanką jego odpowiedzialności jest adekwatny związek przyczynowy pomiędzy ruchem przedsiębiorstwa (ruch przedsiębiorstwa to każdy przejaw działalności przedsiębiorstwa, który wynika z jego struktury organizacyjnej oraz z jego funkcji usługowej i będący związany z ruchem przedsiębiorstwa - czyli będzie to także ruch pojazdu, który stanowi część przedsiębiorstwa), a szkodą.

Za szkodę uważa się zdarzenia powstałe z każdej działalności przedsiębiorstwa (zakładu), bez zawężania do zdarzeń bezpośrednio związanych z działaniem sił przyrody i będących ich następstwem.

Związek przyczynowy pomiędzy ruchem a szkodą występuje wtedy, gdy uszczerbek nastąpił w wyniku zdarzenia powiązanego z działalnością przedsiębiorstwa.

Czyli przesłanki odpowiedzialności wynikające z art. 435 § 1 k.c. to: ruch przedsiębiorstwa, szkoda, adekwatny związek przyczynowy pomiędzy ruchem a szkodą.

Roszczenie najlepiej kierować do ubezpieczyciela z którym przewoźnik, albo sprawca wypadku mieli zawartą umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ewentualnie bezpośrednio do sprawcy zdarzenia lub do przedsiębiorcy organizującego przewóz (zazwyczaj posiada on umowę dobrowolnego ubezpieczenia OC działalności gospodarczej). Przedsiębiorstwo transportowe zalicza się do kategorii  przedsiębiorstw lub zakładów wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 k.c..

Przewoźnicy mogą posiadać również zawarte umowy dobrowolnego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Należy upewnić się u przewoźnika czy posiada on takie ubezpieczenie, czego poszkodowani często nie pamiętają.

Roszczenia za skutki wypadku w busie przedawniają się po upływie terminu 3 lat od dnia zdarzenia. Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi przewoźnika termin ten przerywa i on biec od początku od doręczenie ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

W niektórych przypadkach termin przedawnienia roszczeń wynosi 20 lat - w sytuacjach w których sprawcę skazano prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (np. przestępstwo określone w art. 177 § 1 i 2 k.k.), lub jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo ( np. wspomniane powyżej przestępstwo określone w art. 177 § 1 i 2 k.k.),  ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu. Natomiast jeżeli w chwili wypadku poszkodowany nie miał ukończonych 18 lat to roszczenie przedawnia się do ukończenia 20 roku życia. Natomiast roszczenia z umowy dobrowolnego ubezpieczenia NNW przewoźnika przedawniają się z upływem lat 3 od zdarzenia lub od chwili otrzymanie decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie wypłaty świadczenia.

Sprawy związane z dochodzenie roszczeń odszkodowawczych mogą być skomplikowane. Mogą wymagać szczegółowej znajomości prawa i orzecznictwa. Natomiast zakłady ubezpieczeń często komplikują procedury, przedłużają terminy oraz ograniczają wypłaty odszkodowań. Dlatego pomoc specjalistów naszej Kancelarii spowoduje wyrównanie szans poszkodowanych w konfrontacji z ubezpieczycielami o  należne im pieniądze.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.