Odszkodowanie za błędy medyczne

Każdy pacjent, niezależnie od dolegliwości, oczekuje dobrze dobranego leczenia. Leczenia, które okaże się skuteczne i nie pojawią się potem żadne powikłania. Jednak nie zawsze się tak dzieje. Czy to na skutek zaniedbania czy zwykłej pomyłki leczenie przynosi więcej problemów niż pożytku. W takiej sytuacji pacjent może wystąpić o odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny, a błąd lekarski

Na początek jedna kwestia wymaga wyjaśnienia. Często naprzemiennie stosuje się dwa pojęcia, błąd medyczny i błąd lekarski. Mimo tego, że nie ma żadnej sprecyzowanej definicji, te pojęcia nie określają tego samego zdarzenia. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej tym terminom.

Błąd medyczny można ogólnie rozumieć, jako postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Jest to również nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie osób pracujących w placówce medycznej: lekarza, lekarza dentysta, pielęgniarka, położna. To nie wszystko, bowiem błędy medyczne powodujące szkodę pacjenta mogą popełnić też osoby wykonującej inny zawód medyczny, jak chociażby ratownik medyczny czy operator sprzętu.

Jeżeli zaś chodzi o błąd lekarski, to jest to postępowanie niezgodne z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza. Polega przede wszystkim na naruszeniu przez medyka zasad ostrożności obowiązujących przy zabiegach lekarskich. Błędem lekarskim określa się też złamanie reguł związanych z przeprowadzaniem badań lub zabiegów.

Podsumowując, błąd medyczny dotyczy działania całej placówki medycznej i osób w niej zatrudnionych. Może obejmować nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy. Tymczasem błąd lekarski odnosi się bezpośrednio do zaniedbań popełnionych przez lekarza. W każdym z przypadków poszkodowany ma prawo wystąpić o odszkodowanie.

Błędy medyczne – podział

Błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii w zależności od okoliczności. Klasyfikacja wygląda następująco:

  • Błąd diagnostyczny – jest to błąd lekarza polegający na postawieniu nieprawidłowej diagnozy lub błędnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce mimo prawidłowego wyniku badania diagnostycznego. Jej przyczyną jest zła analiza specjalistycznych wyników badań lub niedokładny wywiad z pacjentem.
  • Błąd terapeutyczny – bywa też nazywany błędem leczniczym. Najczęściej jest następstwem błędu diagnostycznego. Polega na wyborze niewłaściwej metody leczenia lub sposobu postępowania z chorym. Jako przykład można podać zły dobór leków skutkujący pogorszeniem stanu zdrowia lub wdrożenie nieprawidłowej rehabilitacji po zakończeniu leczenia.
  • Błąd rokowania – może występować pod nazwą błędu prognozy. Dochodzi do niego, gdy lekarz po postawieniu błędnej diagnozy poda choremu niewłaściwe dla niego rokowanie.
  • Błąd organizacyjny – dotyczy szpitali, gabinetów prywatnych czy przychodni rejonowych. Spowodowany jest podjęciem złych decyzji przez osoby kierujące wymienionymi placówkami. W praktyce są to wszelkie zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki oraz właściwego sprzętu.
  • Błąd techniczny – jest to forma zaniedbania. Polega na niepoprawnym realizowaniu decyzji czy zaleceń lekarskich przez personel szpitala. Może mieć miejsce przy skomplikowanych zabiegach operacyjnych wykonywanych przez zespół medyczny.

Jak widać, błąd medyczny może przybierać różne formy. W każdej sytuacji mieszczącej się w opisanych podpunktach, pacjent powinien ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Każda placówka medyczna jak szpital, przychodnia rejonowe czy gabinet stomatologiczny, ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To właśnie do ubezpieczyciela pacjenci powinni kierować swoje roszczenia. Kilka lat temu pojawiła się alternatywa dla drogi podanej powyżej. Błędy medyczne zaistniałe po 1 stycznia 2012 roku i sprawy z nimi związane można kierować do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Komisja powinna znacznie przyspieszyć sprawę i jej praca jest znacznie tańsza. Poszkodowany musi zatem zdecydować czy wstępuje na drogę sądową czy zgłasza się do komisji. Trzeba wiedzieć, że wystąpienie do ubezpieczyciela placówki o odszkodowanie za błąd medyczny zazwyczaj kończy na wokandzie.

Samo odszkodowanie przybiera najczęściej formę jednorazowego świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela. Jego zadaniem jest pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów, które wywołał błąd medyczny. Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pociąga za sobą wiele wydatków. Są to wydatki na leczenie wraz z kosztami honorarium lekarzy, świadczeniami rzeczowymi i lekami. Odszkodowanie powinno też pokryć koszty przejazdów do placówek medycznych i rehabilitantów. Do wysokości odszkodowania zalicza się też zmiany diety czy przyuczenia do nowego zawodu, gdy nie można powrócić do wykonywania starego. Nie bez znaczenia jest też adaptacja mieszkania, domu czy samochodu, jeśli jest to potrzebne do normalnego funkcjonowania poszkodowanego.

Nie tylko jednorazowe odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd medyczny może też przyjmować nieco inne formy. Pierwszą z nich jest zadośćuczynienie za ból, cierpienie i krzywdę, jakiej doznał pacjent na skutek błędu. Watro tu dodać, że to właśnie z tego tytułu poszkodowani otrzymują największe kwoty.

Istnieje jeszcze jedno świadczenie, o które chory może się starać. Jest nim okresowa renta, której jak najbardziej można zażądać. Musi być jednak spełniony pewien warunek: na skutek błędu medycznego poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy. Kolejną przesłanką są ograniczone widoki na przyszłość lub zwiększone się potrzeby. Jeśli chodzi o potrzeby, to jest to na przykład zatrudnienie opiekunki czy wprowadzenie specjalnej diety.

Przeczytaj także: odszkodowanie za błąd lekarski.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.