Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu

Rozporządzeniem nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r., (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG objęte są przypadki odmowy przyjęcia pasażerów na pokład związane z tzw. overbookingiem (nadsprzedażą - sprzedaży większej ilości biletów niż może pomieścić samolot). Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1-3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 poniższe regulacje dotyczą przypadków tylko overbookingu.

Przepis art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 stanowi, że jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, żeby odmówić przyjęcia na pokład, powinien on wpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji (w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem). Ochotnikom tym trzeba udzielić pomocy na zasadach określonych w art. 8, traktując pomoc jako dodatek do korzyści wspomnianych w niniejszym ustępie. Natomiast art. 4, ust. 2 stanowi, że jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wtedy przewoźnik może, wbrew woli pasażerów, odmówić przyjęcia ich na pokład. Zatem art. 4 ust. 3 rozporządzenia tworzy podstawę prawną do wypłaty odszkodowania w sytuacji odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu z przyczyn określonych w art. 4 ust. 1 i 2, a więc w przypadkach, gdy wystąpiła zawyżona liczba rezerwacji na dany lot (overbooking).

Zgodnie z art. 2 pkt rozporządzenia (WE) nr 261/2004, przez "odmowę przyjęcia na pokład" rozumie się odmowę przewozu pasażerów określonym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2, chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona (np.: względami bezpieczeństwa lub zdrowotnymi lub ze względu na brak odpowiednich dokumentów podróży, albo jeżeli pasażer nie odbył lotu do miejsca docelowego w ramach rezerwacji, która obejmowała podróż w obie strony, lub jeżeli pasażer nie odbył innych lotów następujących po sobie objętych rezerwacją, jak również jeżeli pasażer nie posiada właściwej dokumentacji dla zwierzęcia podróżującego z z nim). Klauzula wyłączająca wskazana w tym przepisie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której - pomimo zaistnienia overbookingu - przewoźnik ma prawo nie wpuścić pasażera na pokład nie narażając się przy tym na odpowiedzialność ( z art. 4 ust. 3 w zw. z art. 7, art. 8 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 261/2004).
Należy zaznaczyć, że odmowa przewoźnika przyjęcia na pokład jednego z członków rodziny należy uznać za odmowę przyjęcia na pokład całej rodziny, co nakłada na niego obowiązek wypłaty wszystkim pasażerom podróżującym wspólnie odszkodowania wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r.(wyrok NSA z 7.06.2016 r. utrzymując w mocy wyrok WSA w Warszawie z 22.05.2014 r. sygn. VII SA/Wa 276/14).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia, w przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, przewoźnik niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie, zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z art. 8 i 9. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 a,b.c tegoż rozporządzenia pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości z góry określonej, zależnej od charakteru i długości danego lotu, a nie od rozmiaru szkody. Zaistnienie overbookingu zawsze będzie zawinione przez przewoźnika. W takiej sytuacji zasadnym jest zastosowanie zryczałtowanego odszkodowania (wypłacanego niezależnie od poniesionej szkody) oraz uproszczonego (administracyjnego) trybu dochodzenia tego odszkodowania w przypadku odmowy jego wypłacenia przez przewoźnika.

Należy pamiętać, że jeśli pasażer zrezygnował z podróży dobrowolnie traci prawo do odszkodowania. Jeśli pasażer nie zrezygnował z podróży dobrowolnie, zachowuje prawo do:

  • odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR na pasażera w zależności od długości trasy zarezerwowanego lotu. Przysługuje pasażerom poruszającym się na terenie UE, przylatującym na teren UE oraz wylatującym z miast położonych na obszarze UE poza granice unii,
  • refundacji kosztów biletu alternatywnego przelotu do miejsca docelowego lub pierwszego miejsca wylotu,
  • zapewnienia lub refundacji kosztów jedzenia, picia, rozmów telefonicznych (2), faksów lub wiadomości mailowych.

W celach dowodowych pasażer powinien uzyskać już na lotnisku pisemne potwierdzenie odmowy wejścia na pokład samolotu. Takie potwierdzenie pasażer może uzyskać w punkcie obsługi przewoźnika. Jeżeli na skutek odmowy wstępu na pokład samolotu pasażer został narażony na koszty opłat za hotel, transport, jedzenie powinien zachować wszystkie rachunki lub faktury potwierdzające wydatki.

Reasumując zagadnienia odszkodowania za odmowę wpuszczenia na pokład samolotu nie są proste, a zatem polecamy skontaktowanie się ze specjalistami.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.