Odszkodowanie za śmierć

Każdy wypadek śmiertelny jest niezwykle trudnym wydarzeniem dla rodziny zmarłego. Tego typu sytuacje zdarzają się w pracy, ale też w innych miejscach. Wypadki komunikacyjne są smutną codziennością. W tych tragicznym chwilach warto pamiętać, że bliskim osoby, która odeszła, należy się odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

W świetle prawa, odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Ubiegać się o nie może najbliższa rodzina, czyli małżonkowie, rodzice, dzieci. W szczególnych sytuacjach również rodzeństwo, dziadkowie czy konkubenci. Jednakże trzeba pamiętać, że samo pokrewieństwo nie jest kwestią decydującą. Najważniejsze są relacje łączące zmarłego z rodziną. Owszem, niepełnoletnie rodzeństwo mieszkające z poszkodowanym może otrzymać pieniądze. Tymczasem roszczenia krewnych posiadających własną rodzinę nie zostaną rozpatrzone pozytywnie.

Warto też pamiętać, że odszkodowanie komunikacyjne nie jest przyznawane automatycznie. Każdy członek rodziny zmarłego musi wystąpić o zadośćuczynienie do ubezpieczyciela sprawcy. Dodatkowo to po stronie zgłaszającego się leży obowiązek udowodnienia, że świadczenie się mu należy.  To nadal nie koniec listy przepisów regulujących to zagadnienie.

Sprawca wypadku i formalności do spełnienia

Jeżeli sprawca wypadku poniósł w nim śmierć, jego rodzina nie może liczyć na odszkodowanie. Przysługuje ono jedynie rodzinie poszkodowanego. Zmarły mógł być pasażerem znajdującym się w pojeździe sprawcy, albo pasażerem lub kierowcą samochodu, który współuczestniczył w wypadku.

By uzyskać zadośćuczynienie należy złożyć wniosek odszkodowawczy do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Wraz z nim należy przedstawić wszystkie wymagane dokumenty. Najważniejsze z nich to notatka policyjna lub wyrok sądowy określający okoliczności zdarzenia i sprawcę wypadku. Równie istotny jest akt zgonu i dokumentacja medyczna, jeśli takowa istnieje.

Jeżeli poszkodowany w wypadku jakiś czas spędził w szpitalu i mimo tego zmarł za ten również można uzyskać odszkodowanie. Będzie ono dotyczyło cierpienia rodziny wywołanego niepewnością czy poszkodowany przeżyje czy nie.

W opisanych sytuacjach zawsze warto poszukać pomocy specjalisty. Profesjonalny doradca doskonale orientuje się w przepisach. Trzeba też wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają odszkodowania. Często też kwoty są zaniżone. Dobry doradca pomoże uzyskać należne pieniądze.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Śmiertelny wypadek może się też przydarzyć w trakcie pracy. W takiej sytuacji rodzina zmarłego powinna wiedzieć, czym wedle prawa jest wypadek przy pracy. Zgodnie z definicją jest to zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne. Ma on miejsce w trakcie wykonywania poleceń przełożonego. Mogą być to także czynności prowadzone na rzecz firmy, lecz bez wyraźnego polecenia przełożonego.

Wypadek przy pracy może wydarzyć się w siedzibie firmy, lecz to nie jedyna możliwość. Opisywane wydarzenie ma też miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Pisząc prościej, w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli w wyniku wypadku pracownik poniesie śmierć, jego rodzina ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Uprawnieni do niego są:

  • Małżonek – chyba, że w momencie śmierci pracownik znajdował się w stanie orzeczonej separacji;
  • Dzieci własne i dzieci drugiego małżonka. Do tego również dzieci przysposobione, wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości. Rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.
  • Rodzice, osoby przysposabiające. Macocha i ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie nie jest skomplikowana. Członek rodziny poszkodowanego mający prawo do zadośćuczynienia powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie.

Tego typu wniosek musi przede wszystkim zawierać dane identyfikacyjne pracodawcy. Jest to numer NIP oraz REGON chyba, że płatnikowi składek nie nadano obu tych numerów lub jednego z nich. W takiej sytuacja na wniosku musi znaleźć się numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Niezbędne są też dane identyfikacyjne poszkodowanego. Należy do nich numer PESEL i NIP, ewentualnie seria i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Gdy pracodawca otrzyma wniosek jego obowiązkiem jest skierowanie go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam zostanie ustalone prawo do świadczeń, jak również ich wysokość.

Nie jest to jednak pierwsza i ostatnia możliwość uzyskania odszkodowania.

Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Jeżeli do wypadku przy pracy i śmierci pracownika doszło z winy pracodawcy, rodzina zmarłego może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie. Wypłaca je pracodawca z własnych środków. Trzeba jednak pamiętać, że można się o nie starać tylko po otrzymaniu świadczeni z ZUS. Odpowiedzialność pracodawcy ma jedynie charakter uzupełniający.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy wypłacane przez pracodawcę należy, gdy to on ponosi winę za wypadek. To już jasne, jednakże to rodzina poszkodowanego musi tę winę udowodnić. Najczęstszą sytuacją jest nieprzestrzeganie zasad BHP, co doprowadziło do wypadku. Nie jest to wcale takie proste i bez pomocy specjalisty się nie obejdzie. Mimo tego dobrze jest wiedzieć, na co rodzina może liczyć.

Osoby uprawnione mogą domagać się zasądzenia odszkodowania, jeśli wskutek śmierci pracownika znacznie pogorszyła się ich sytuacja życiowa. Oczywiście odbywa się to przed sądem.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania sąd musi wziąć pod uwagę pewien ważny czynnik. Jest nim różnica między stanem, w jakim znaleźli się najbliżsi po śmierci pracownika, a ich przewidywaną sytuacją materialną, gdyby zatrudniony nadal żył.

Można też ubiegać się o odpowiednią sumę, jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Tu rekompensacie podlega cierpienie, ból i poczucie samotności po stracie członka rodziny. Zadośćuczynienie ma, więc za zadanie złagodzić cierpienia wywołane śmiercią osoby bliskiej Jego celem jest też pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym rzeczywistości.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.