Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa powyżej, albo w drodze powrotnej, lub
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa powyżej, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w punkcie powyższym, albo w drodze powrotnej.

Przykład

Są to:

  • wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia, amputacje kończyn),
  • wypadki z udziałem zwierząt hodowlanych,
  • zatrucia środkami chemicznymi używanymi przy produkcji.

Podobnie jak w przypadku wypadków przy pracy poszkodowany ma prawo do świadczeń z KRUS oraz do świadczeń cywilnoprawnych od prowadzącego gospodarstwo rolne – przy spełnieniu tych samych przesłanek odnoszących się do odpowiedzialności pracodawcy. Podstawowym dokumentem pozwalającym na weryfikację roszczeń jest protokół powypadkowy.

Pamiętaj

Prowadzący gospodarstwo rolne podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, co wzmacnia pozycję poszkodowanego. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem gospodarstwa szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.