Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem w szpitalu

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem w szpitalu jest jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w internetowej przeglądarce. Temat ten nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, gdyż z roku na rok przybywa ilość pacjentów zakażonych szczepami bakterii staphylococcus aureus, czyli gronkowcem złocistym. Bakteria staphylococcus aureus może wywoływać niegroźne dolegliwości skórne tj. pryszcze czy czyraki. Z reguły bakteria gronkowca nie wywołuje dolegliwości zagrażających życiu lub zdrowiu. Podkreślić należy, iż każdy z nas posiada bowiem naturalną barierę immunologiczną, której zadaniem jest ochrona naszego organizmu przed szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi (tj. wirusy, bakterie, grzyby, czy pierwotniaki).

Staphylococcus aureus bytuje zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Bakterią gronkowca z uwagi na jej powszechne występowanie w środowisku, można zarazić się na kilka różnych sposobów.Do zakażenia może dojść zarówno przez drobne skaleczenie skóry, jak i krew, pokarm lub drogą kropelkową. Szacuje się, iż co trzecia osoba jest nosicielem bakterii gronkowca. Jednakże, nosiciel bakterii gronkowca może w ogóle nie być świadomy zarażenia, gdyż infekcja ta nie rozwija się u ludzi zdrowych. Bakteria gronkowca może nie wywoływać szczególnych objawów chorobowych.

Jednakże, o ile zarażanie gronkowcem może być niegroźne dla naszego życia, to zarażenie się gronkowcem odpornym na działanie antybiotyków, może wywołać poważne powikłania zdrowotne, których nie wolno bagatelizować. Wskazać należy iż, pewnymi odmianami tej bakterii można zarazić się wyłącznie w Szpitalach lub innych placówkach udzielających świadczeń medycznych.Przede wszystkim, grupą najbardziej narażoną za zarażenia bakterią gronkowca są pacjenci, którzy w Szpitalu przeszli zabieg chirurgiczny (czyli z otwartą raną lub raną pooperacyjną), pacjenci z założonym cewnikiem lub wkuciem dożylnym (tj. kroplówką).

Warto podkreślić, że do zarażenia gronkowcem wystarczy drobne skaleczenie lub kontakt z przedmiotem lub osobą, która jest zarażona. Oznacza to, że do zarażenia Staphylococcus aureusdochodzinie tylko podczas skomplikowanej operacji ratującej życie lub zdrowie pacjenta, ale także w trakcie zwykłego zabiegu medycznego tj. usunięcia włókniaka.

W prawie cywilnym obowiązuje koncepcja tzw. adekwatnego związku przyczynowego. Oznacza to, że odpowiedzialność za szkodę jest wówczas, gdy skutki szkody wynikają z określonego zdarzenia. Istnienie związku przyczynowo – skutkowego, między pobytem danego pacjenta w szpitalu, a zarażeniem go gronkowcem złocistym jest często trudne do udowodnienia. Wyniki badania krwi mogą być niewystarczającym dowodem na to, że do zakażenia doszło na terenie Szpitala. Z uwagi na fakt, iż definicje oraz procedury medyczne są skomplikowane i zupełnie niezrozumiałe dla osób niezwiązanych z branżą medyczną, konieczne jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Warto wskazać, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że w razie braku dowodu pewnego wystarczające jest ustalenie wysokiego, graniczącego z pewnością, stopnia prawdopodobieństwa, że zakażenie nastąpiło w szpitalu (I ACa 139/15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie).

Bezsprzecznie każdy przypadek zarażanie gronkowcem złocistym w Szpitalu należy rozpatrywać indywidualnie. W szczególności, należy wykazać związek przyczynowo – skutkowy, pomiędzy udzielonym przez placówkę medyczną świadczeniem, a szkodą w postaci zarażenia gronkowcem złocistym.

Nie ulega wątpliwości, iż każda placówka medyczna zobowiązana jest do przestrzegania ogólnych zasad higieny, w szczególności tak oczywistych jak dokładne mycie rąk, zmiana pościeli po każdym pacjencie, używanie jałowych opatrunków oraz sterylnych narzędzi chirurgicznych i zabiegowych.Zgodnie z art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz.U. 2009r. nr 52, poz. 417), pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Warto wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o sygn. akt. I ACa 1162/15, iż „Żądanie zapłaty skierowane do szpitala jest uzasadnione wówczas, gdy osoby, za których działanie on odpowiada, dopuszczą się zaniedbań lub błędów, które pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym ze szkodą. Do przyjęcia winy osoby, o której mowa w art. 430 k.c., nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego; wystarczy, jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa, wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności danego wypadku”.

Za zakażenie bakterią gronkowca, sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się”.

Na pytanie o wysokość odszkodowania za zarażenie bakterią gronkowca złocistego nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Sąd ustala wysokość odszkodowania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Wysokość odszkodowania za zarażenie gronkowcem złocistym staphylococcus aureusnależy do uznania sądu.

Podsumowując, z uwagi na fakt, iż gronkowiec jest bakterią powszechnie występującą w środowisku to do zarażenia może dojść nie tylko w placówce medycznej. Jednakże, gdy pacjent jest zarażony bakterią gronkowca MRCNS, MSSA, PSSA, VRSA, VISA,odporną na działanie antybiotyków, wówczas oczywiste jest, że do zarażenia tego typu szczepem mogło dojść wyłącznie w placówce zajmującej się udzielaniem świadczeń medycznych.

Wobec powyższego, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który dokona analizy zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz doradzi jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania odszkodowania. W przypadku kancelarii odszkodowawczej Solace sp. z o.o. weryfikacja sprawy jest całkowicie bezpłatna.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.