Potrącenie pieszego na pasach - odszkodowanie

Potrącenie pieszego na pasach - odszkodowanie z OC

Potrącenie pieszego to najniebezpieczniejsze ze zdarzeń drogowych. Jeśli pieszy odniesie uszczerbek na zdrowiu, może on starać się o odszkodowanie powypadkowe, które uzyskuje się z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy.

Zgodnie z art. 436 Kodeksu cywilnego posiadacz pojazdu mechanicznego odpowiada za szkodę poniesioną przez pieszego na tzw. zasadzie ryzyka. Zgodnie z tą zasadą, pieszy, który doznał uszczerbku na zdrowiu nie ma obowiązku udowadniania winy kierowcy. To kierowca musi udowodnić ewentualną winę pieszego. Jeśli wina leży wyłącznie po stronie poszkodowanego kierowca może być zwolniony z odpowiedzialności. W przypadku winny obustronnej poszkodowany może jednak otrzymać świadczenia odszkodowawcze pomniejszone o stopień przyczynienia do powstania wypadku.

Pamiętajmy jednak, że to pieszy ma pierwszeństwo na pasach, a nie pojazd mechaniczny i to pojazd musi przepuścić pieszego, a nie odwrotnie.

Jakie świadczenia przysługują osobie potrąconej na pasach?

Roszczeń, o które może starać się poszkodowany jest wiele. W zależności od okoliczności w danym przypadku potrącony może ubiegać się o:

- pokrycie kosztów leczenia - wizyt u lekarzy czy rehabilitacji, ale także zwrot kosztów za dojazdy do placówek medycznych czy kosztów opieki nad poszkodowanym,

- zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie,

- zwrot kosztów związanych z przekwalifikowaniem się w związku z niemożnością wykonywania dotychczasowej pracy,

- zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności wynikającej z potrącenia,

- rentę uzupełniającą, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku, również w przypadku, kiedy jego potrzeby znacząco wzrosły.

Jeśli poszkodowany poniesie śmierć na skutek wypadku, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej, a także zwrot kosztów związanych z leczeniem od momentu wypadku do momentu śmierci, a także koszty pogrzebu.

Jaka jest wysokość odszkodowania dla pieszego?

Należy pamiętać, że powyższe roszczenia powinny w pełni rekompensować poniesioną przez poszkodowanego stratę, a ich wysokości szacowane są przede wszystkim w oparciu o wielkość poniesionego uszczerbku na zdrowiu, czas trwania cierpienia fizycznego i psychicznego, czas trwania leczenia i rehabilitacji i koszty z tym związane, wpływ na sytuacje materialną i życiową i inne negatywne skutki, które mają znaczenie w kontekście życia poszkodowanego. Kwoty te są indywidualne i mogą być oszacowane dopiero po analizie dokumentacji medycznej, a także przedstawieniu przez poszkodowanego pozostałych negatywnych skutków wypadku.

Gdzie zwrócić się o wypłatę odszkodowania za potrącenie pieszego?

Pieszy, który został potrącony przez pojazd mechaniczny powinien zwrócić się o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do ubezpieczyciela OC, który ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody lub 90 dni w bardziej skomplikowanych przypadkach. Oczywiście należy zgromadzić całą dokumentacje związaną z wypadkiem, w tym dokumentacje przedstawiającą przebieg i koszty leczenia i rehabilitacji.

A co jeśli kierujący pojazdem nie posiadał ważnej polisy OC? Nie mamy o co się martwić, wtedy zamiast ubezpieczyciela, roszczenie będzie zaspokojone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który później zwróci się do kierującego o zwrot poniesionych kosztów. Taki sam bieg zdarzeń zaistnieję, jeśli okaże się, że kierujący był pod wpływem alkoholu. Jednak Nas to już nie będzie dotyczyć, a UFG sam wyegzekwuje poniesione przez siebie koszty od sprawcy wypadku.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.