Świadczenia należne z OC sprawcy w przypadku śmierci osoby najbliższej

Śmierć człowieka na skutek zawinionego działania innej osoby jest podstawą do uzyskania  członków rodziny świadczeń odszkodowawczych w oparciu o normę art. 446 Kodeksu cywilnego.

Należne świadczenia

  • Zwrot kosztów pogrzebu i leczenia

Bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się przede wszystkim o zwrot kosztów pochówku. Podstawa tego roszczenia to art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi że: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.”.

Granice obowiązku zwrotu kosztów pogrzebu wyznaczają zwyczaje przyjęte w danym środowisku. Pojęcie „zwyczaje przyjęte w danym środowisku” należy rozumieć jako zwykle ponoszone w określonym kręgu podmiotów koszty związane z pochowaniem zmarłego. Obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie – art. 446 § 1 k.c. – obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem (przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu i inne), jak również zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom danego środowiska. Do tych wydatków zalicza się koszt postawienia nagrobku (w granicach kosztów przeciętnych, nawet jeżeli koszty rzeczywiste były znacznie wyższe, np. z uwagi na materiał lub wystrój nagrobku), wydatki na wieńce i kwiaty, koszty zakupu odzieży żałobnej i inne.

  • Renta

Przepis art. 446 § 2 zd. 1 k.c. przyznaje osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (obowiązek alimentacyjny obciąża wzajemnie krewnych w linii prostej, a w linii bocznej – tylko rodzeństwo, powinowatych, lecz tylko wzajemnie ojczyma i macochę z jednej strony i pasierbów z drugiej strony), możliwość żądania renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Nie wystarczy jednak, aby podmiot tylko należał do kręgu potencjalnie uprawnionych do żądania alimentów od zmarłego, konieczne jest spełnienie ustawowych przesłanek aktualizujących obowiązek świadczenia, np. niemożność samodzielnego utrzymania się (małoletnie dzieci), niedostatek.

  • Stosowne odszkodowanie

Na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą żądać stosownego odszkodowania, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej może przejawiać się w utracie wsparcia i pomocy w różnych sytuacjach życiowych, co przejawia się zwłaszcza w utracie szansy na pomoc, na jaką mogliby w przyszłości liczyć rodzice zmarłego. Pogorszenie się sytuacji życiowej osoby najbliższej może polegać także na utracie zdrowia (rozstrój psychiczny), wywołanej szczególnie tragicznymi okolicznościami śmierci osoby bezpośrednio poszkodowanej.

Przykład

Syn pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, w przyszłości miał je przejąć i rozbudować. Po śmierci dziecka w wyniku wypadku rodzice pozostali sami. Z uwagi na podeszły wiek nie są w stanie pracować tyle, ile pracowali dawniej, więc nie będą mogli obsiać wszystkich pól, ich dochody spadną, – w związku z czym ich sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu.

  • Zadośćuczynienie

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, uprawnieni są do zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę odniesioną wskutek śmierci osoby bliskiej. Pojęcie krzywdy obejmuje w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Wysokość świadczenia zależy od faktycznej bliskości i zażyłości między zmarłym a osobą roszczącą oraz zakresu cierpień psychicznych.

 

 

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.