Szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa powstaje wówczas, gdy dochodzi do uszczuplenia praw majątkowych. Uszczuplenie praw majątkowych może nastąpić poprzez uszkodzenie lub zniszczenie posiadanej rzeczy (szkoda majątkowa rzeczowa) bądź poprzez uszkodzenie ciała skutkujące koniecznością ponoszenia kosztów leczenia, utratą zarobków itp. (szkoda majątkowa osobowa).

W przypadku szkody majątkowej rzeczowej poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie równe wartości uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy.

Art. 361. Kodeksu cywilnego

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W przypadku szkody majątkowej osobowej poszkodowanemu przysługuje:

  • zwrot kosztów leczenia (koszty zakupu leków, opatrunków , protez, specjalnej diety, dojazdów do lekarzy itp.),
  • zwrot dochodów utraconych wskutek niemożności wykonywania pracy,
  • renta – w przypadku gdy poszkodowany trwale utracił zdolność do wykonywania pracy lub zwiększyły się jego potrzeby bądź zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,
  • koszty przygotowania do innego zawodu – w przypadku inwalidztwa.

Art. 444. Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.