Szkoda niemajątkowa

Szkoda niemajątkowa (krzywda) zachodzi jedynie w przypadku uszkodzenia ciała i obejmuje wszelkie niematerialne negatywne skutki, takie jak: cierpienia fizyczne i psychiczne, utratę przyjemności życia (np. w związku z niemożnością wychodzenia z domu w trakcie leczenia) itp.

W przypadku szkody majątkowej osobowej poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie. Na jego wysokość mają wpływ m.in. następujące czynniki:

 • wiek poszkodowanego (zazwyczaj wywołanie kalectwa u osoby młodej będzie większą krzywdą),
 • rodzaj i zakres doznanych obrażeń,
 • nasilenie i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
 • długość i zakres procesu leczenia,
 • nieodwracalność następstw wypadku,
 • skutki uszczerbku na zdrowiu na przyszłość (np. niemożność dalszego wykonywania zawodu, uprawiania sportu, kontynuowania nauki, realizowania hobby, zajścia w ciążę itp.),
 • poczucie nieprzydatności społecznej i bezradność życiowa powstałe na skutek wypadku,
 • uzależnienie od pomocy innych osób – niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Niezależnie od rodzaju szkody poszkodowany musi udowodnić jej wysokość. W tym celu należy zgromadzić odpowiednie dowody. Rolą kancelarii jest mu w tym pomóc.

SZKODA

DOWÓD

uszkodzenie rzeczy

wycena rzeczoznawcy

uszkodzenie ciała

historia choroby (lekarz)

uraz psychiczny

historia choroby (lekarza psychiatra) lub zaświadczenie o odbytej terapii (psycholog)

koszty prywatnych wizyt lekarskich, badań, zakupu leków, materiałów, opatrunkowych protez itp.

faktury VAT lub rachunki (koniecznie oryginały)

koszty dojazdów do placówek medycznych

spis dojazdów z podaniem daty, celu i użytego środka transportu

utracone dochody

1)      w przypadku osób zatrudnionych:

 • umowa o pracę
 • zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku chorobowego w okresie niezdolności do pracy

2)      w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • dokumenty księgowe (np. księga przychodów i rozchodów), na podstawie których można ustalić dochód w okresie 3 miesięcy przed wypadkiem
 • zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku chorobowego w okresie niezdolności do pracy

renta

dokumenty pozwalające ustalić dochody przed wypadkiem (tak jak w przypadku utraconych dochodów) oraz decyzja o ustaleniu renty z tytułu niezdolności do pracy

cierpienia psychiczne

oświadczenie poszkodowanego o negatywnych skutkach wypadku dla jego życia, dokumentacja z porad psychologicznych

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.