Szkody na mieniu spowodowane przez pożar

Ubezpieczenie mienia jest bardzo szerokim zagadnieniem. Często kiedy myślimy o ubezpieczeniu mienia to głównie w kontekście ubezpieczenia domu, mieszkania czy samochodu. Pamiętajmy o tym, że jako przedsiębiorcy również możemy ubezpieczyć swoje mienie firmowe np. budynki, budowle wraz z instalacjami, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, gotówkę lub przedmioty należące do pracowników. Oczywiście, to jakie przedmioty możemy ubezpieczyć i od jakich ryzyk zależy od zakresu naszego ubezpieczenia, który jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na definicję zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel formułuje pojęcia w niejednoznaczny sposób, co w przyszłości skutkuje tym, że można je wielorako interpretować. Weryfikując zapisy zawarte w OWU jeszcze przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, pozwoli nam uniknąć późniejszego zaskoczenia, że  ubezpieczyciel definiuje „zalanie”inaczej niż my.

Ubezpieczyciel zazwyczaj oferuje w podstawowym zakresie ubezpieczenie od zdarzeń losowych, które są definiowane jako „niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, wywołującym szkodę na mieniu”. Takim zdarzeniem losowym może być przykładowo pożar, powódź, huragan, grad, lawina, osunięcie się ziemi itd.

Warto dokładnie przemyśleć zakres ubezpieczenia zanim zdecydujemy się na jego zakup. Rozsądek podpowiada, że statystycznie częstszym zjawiskiem występującym w Polsce jest pożar niż lawina. Szkody wywołane przez pożar są definiowane jako szkody spowodowane przez ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i jest w stanie rozprzestrzeniać się samoistnie. Jednakże, nie wystarczy sam fakt, że zostaną wyczerpane przesłanki wynikające z definicji. Ubezpieczyciel może zawsze odmówić wypłaty odszkodowania. Wówczas, powołuje się na uchybienia, których dopuścił się ubezpieczony.Przyczynami odmowy wypłaty odszkodowania mogą być: brak regularnych przeglądów, niezgodność budynku z przepisami prawa budowlanego, projektem budynku, pozwoleniem na budowę,tzw. samowola budowlana, niedostosowanie się ubezpieczonego do wymogów zamieszczonych w OWU. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdy ubezpieczony celowo wzniecił pożar lub użytkował urządzenia elektryczne niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę w umowie ubezpieczenia jest wysokość sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności towarzystwa. Jest to więc maksymalna wysokość odszkodowania, jaką może otrzymać właściciel zniszczonego budynku. Wysokość wypłaconego odszkodowania powinna pozostawać w takim stosunku do wartości szkody, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do faktycznej wartości ubezpieczanego mienia. Oczywiste jest, że Ubezpieczyciel powinien być gotowy do wypłaty sumy ubezpieczenia w przypadku całkowitego zniszczenia rzeczy i od odpowiedniej sumy ubezpieczenia, gdy szkoda miała charakter częściowy.

Ważne jest to aby uniknąć sytuacji, w której zaniżyliśmy wartość budynku, żeby uiszczać niższe składki co w konsekwencji może odnieść ujemny skutek w postaci niedoubezpieczenia. Niekorzystna dla klienta jest także sytuacja nadubezpieczenia, polegającą na ubezpieczeniu nieruchomości na wartość wyższą, niż stanowiła to wycena.Wówczas, Ubezpieczyciel wypłaci jedynie wartość adekwatną do poniesionych strat, zatem teoretyczna nadwyżka wartości nie zostanie wypłacona. Jest to powiązane z przepisami prawnymi, które mówią o tym, iż w wyniku wypłaty odszkodowania nie może dojść do wzbogacenia się ubezpieczonego, a jedynie do możliwego wyrównania poniesionej straty.

Procedura zgłoszenia nie jest szczególnie skomplikowana. Ubezpieczony może wypełnić wzór zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej i przesłać go do ubezpieczyciela. Najważniejsze, aby możliwie szybko i dokładnie przekazać do ubezpieczyciela wszystkie najważniejsze informacje oraz zdjęcia, które pomagają oszacować rozmiaru szkody. Ponadto, Straż pożarna wezwana na miejsce zdarzenia przygotowuje notatkę na temat zakresu pożaru i jego przyczyny. Taka notatka ma istotne znaczenie, gdyż na jej podstawie ubezpieczyciel może orzec o wypłacie odszkodowania lub o odmowie jego wypłaty. Oczywiste jest, że ubezpieczyciel może domagać się, ażeby jego przedstawiciel osobiście stawił się na miejscu i sporządził własny protokół. Wypłata odszkodowania następuje najczęściej w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. Niemniej jednak, jeżeli sytuacja jest szczególnie skomplikowana i wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności, termin ten może zostać przedłużony.

Resumując powyższe rozważania, przez zakupem polisy ubezpieczeniowej warto zwrócić na pytanie czy należy nam się odszkodowanie za szkodę wywołaną przez pożar należy odpowiedzieć twierdząco, a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego czy przysługuje nam odszkodowanie i w jakiej wysokości, zachęcam do kontaktu z profesjonalną kancelarią prawną taką jak Solace, która bezpłatnie przeanalizuje stan faktyczny.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.