Wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Praktycznie w każdym zawodzie i na każdym stanowisku pracy może dojść do wypadku. W takiej sytuacji pracownik otrzymuje odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Pojawiają się jednak pewne sytuacje, w których również pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat.

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy, to według prawa zdarzenie wywołane przez czynniki zewnętrzne - ma on miejsce podczas wykonywania poleceń przełożonego. Mogą być to również prace prowadzone na rzecz firmy bez wyraźnego polecenia przełożonego. Tego typu wypadek może się wydarzyć w miejscu pracy lub też poza nim, podczas pozostawania pracownika, będącego do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli w wypadku pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu ma prawo ubiegać się o odszkodowanie wypłacane z ZUS. Tymczasem pieniądze od pracodawcy należą się tylko w szczególnych okolicznościach. Po pierwsze można się o nie starać tylko po otrzymaniu świadczenia z ZUS oraz wtedy, gdy to świadczenie nie pokryło w pełni szkody powstałej w skutek wypadku. Odpowiedzialność pracodawcy ma więc jedynie charakter uzupełniający.

Odszkodowanie od pracodawcy należy się też, gdy to on ponosi winę za wypadek. Najczęstszą sytuacją jest nieprzestrzeganie zasad BHP, co doprowadziło do wypadku. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek pokryć koszty leczenia pracownika, a w przypadku, gdy stał się on inwalidą, wypłacić sumę, która umożliwi mu przekwalifikowanie się do innego zawodu. Jednakże to pracownik musi dowieść, że to właśnie pracodawca ponosi winę.

Jak uzyskać odszkodowanie od pracodawcy?

W wyegzekwowaniu odszkodowania od pracodawcy znaczącą rolę odgrywa Protokół BHP. Sporządza się go po zgłoszeniu wypadku, ma on za zadanie ustalić okoliczności zdarzenia. To w nim pracownik opisuje wydarzenie z najdrobniejszymi szczegółami. Jeżeli po sporządzeniu nie zgadza się z treścią, może złożyć zastrzeżenia.

Protokół nie jest jedna wystarczającym dowodem w staraniach o odszkodowanie. Obowiązujące przepisy prawne mówią, że to poszkodowany ma obowiązek wykazać, że poniósł uszczerbek na zdrowiu. Musi też udowodnić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem szkody a wypadkiem (oczywiście wypadek musiał mieć miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych).

Jakie okoliczności przemawiają na niekorzyść pracodawcy? Przede wszystkim wszystkie zaniedbania związane z przepisami BHP. Może to być brak odzieży ochronnej, niewłaściwe zabezpieczenie maszyny czy urządzenia, niesprawny sprzęt czy inne zdarzenia losowe. Wszystkie te okoliczności poszkodowany musi dokładnie wykazać.

Wypadek z winy pracownika

Nie każdy wypadek przy pracy jest związany z winą pracodawcy. Jak wygląda sytuacja prawna, gdy poszkodowany spowodował niebezpieczne zdarzenie? Jeżeli nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa, nie należy mu się odszkodowanie od pracodawcy, innymi słowy z funduszu wypadkowego.

Tak samo jest, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przez pracownika zasad dotyczących ochrony życia i zdrowia. Warto jednak dodać, że nawet jeśli odszkodowanie wypadkowe nie zostanie wypłacone to pracownik nadal ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Ich wysokość wysokości 80%. 

Świadczenia przysługujące pracownikowi

Za wypadek przy pracy i poniesiony uszczerbek na zdrowiu, pracownikowi przysługują różne świadczenia. Najważniejsze z nich to:

  • Zasiłek chorobowy - jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
  • Świadczenie rehabilitacyjne – jeśli pracownik po zakończeniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy,
  • Zasiłek wyrównawczy – jeżeli wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu poprzez stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu,
  • Jednorazowe odszkodowanie – jeśli pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – jeśli pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy;
  • Renta szkoleniowa – jeżeli u pracownika orzeczono konieczność przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do dotychczasowej pracy. 

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.