Wypadek w sklepie - kto odpowiada?

Śliska podłoga, niezabezpieczony sprzęt – to najczęstsze przyczyny wypadków w sklepie. Gdy w wyniku takiego zdarzenia klient zostanie poszkodowany, może ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Swoje roszczenie powinien kierować do osoby ponoszącej odpowiedzialność za wypadek.

Wypadek w sklepie – kto odpowiada?
Za ewentualny wypadek w sklepie odpowiedzialność ponosi jego właściciel. Nie oznacza to wcale, że musi być obecny na miejscu w momencie zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada także za działania lub zaniechania ze strony swojego personelu. Ze względu na to, że sklepy posiadają zwykle ubezpieczenie OC, swoje roszczenia poszkodowany powinien kierować jednak nie do samego właściciela, ale do towarzystwa ubezpieczeniowego. Konieczne jest wówczas złożenie odpowiedniego wniosku, dołączenie do niego szczegółowego opisu wypadku i dokumentów na potwierdzenie swojego stanowiska. Ubezpieczyciel będzie mieć wówczas 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania. 

Właściciel sklepu nie zawsze poniesie odpowiedzialność
Co ważne, odpowiedzialność za wypadek w sklepie przebiega na zasadzie winy. Na właścicielu sklepu cięży bowiem wiele obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury sklepowej i zapewnieniem bezpieczeństwa. Tym samym jeśli szkoda powstanie w wyniku działania lub zaniechania (niedopełnienia obowiązków), właściciel będzie zobowiązany do jej naprawienia. Przykładem takiego zaniechania może być chociażby mokra podłoga czy zostawienie w alejce skrzynek lub produktów, o które można się potknąć.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie od sklepu ciężar dowodu spoczywa na samym poszkodowanym. Tym samym musi on wykazać istnienie:

  • winy sklepu
  • szkody
  • związku przyczynowo-skutkowego między działaniem/zaniechaniem sklepu a szkodą.

Dopiero wtedy będzie mógł otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie, których się domaga. Sprawa komplikuje się więc, gdy miejsce miał po prostu nieszczęśliwy wypadek. Zdarza się bowiem, że właściciel sklepu dopilnował wszelkich norm bezpieczeństwa i nie można przypisać mu winy. Przykładem może być chociażby sytuacja, gdy klient sklepu zamyślił się i potknął nie ze względu na śliską podłogę czy postawione tam produkty, ale ze względu na własną nieuwagę. Wówczas brak winy sprawi, że uzyskanie żądanej kwoty stanie się niemożliwe mimo istnienia szkody.

Przyczynienie do szkody odbiera prawo do części odszkodowania
Osobną kwestią jest przyczynienie się do szkody. W takim wypadku nawet gdy właściciel sklepu ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie, wysokość odszkodowania zostanie odpowiednio obniżona. Taka sytuacja może mieć miejsce chociażby, gdy personel sklepu nie uprzątnie rozlanego na podłodze płynu, ale klient poślizgnie się na nim, gdy będzie biec przez alejkę bez patrzenia pod nogi. Wówczas za zaistniałe zdarzenie odpowiedzialność będzie ponosił zarówno sklep, jak i sam poszkodowany. Tym samym konieczne stanie się określenie stopnia przyczynienia się do szkody wyrażonego w procencie i stosowne obniżenie odszkodowania.

Odpowiedzialność sklepu na zasadzie ryzyka
Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, w tym centrów handlowych. Pewne zmiany w tym zakresie wprowadziły wyroki z ostatnich lat, na przykład wyrok  Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 8 grudnia 2017 roku (I ACa 454/17). Zgodnie z tą linią orzeczniczą odpowiedzialność właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych jest szersza i przebiega na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany nie musi wykazywać winy sklepu. Już sam fakt zdarzenia przesądza o odpowiedzialności za wypadek i daje podstawę do wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia. Ciężar dowodu przerzucony jest tym samym na drugą stronę. Sklep może uwolnić się od obowiązku naprawienia szkody tylko, gdy wykaże, że:

  • winę za wypadek ponosi wyłącznie sam poszkodowany
  • szkoda powstała wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą sklep nie ponosi odpowiedzialności
  • szkoda powstała wskutek siły wyższej.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.