Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy - co zrobić?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że powstanie roszczenia z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego, a tym samym zakres odszkodowania, nie zależą od tego czy poszkodowany dokonał naprawy pojazdu i czy w ogóle ma taki zamiar.

Niestety coraz częściej zdarza się, że zakład ubezpieczeń nie wypłaca poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych rzeczywistych kosztów powalających na przywrócenie ich pojazdu do stanu sprzed szkody. Jak wynika z III Raportu Rzecznika Finansowego poszkodowani wciąż skarżą się na niesłusznie zaniżone odszkodowania z OC komunikacyjnego pomimo bogatego orzecznictwa w tej kwestii oraz wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Należy pamiętać, że wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania winno przywracać pojazd do stanu sprzed szkody. Sąd Najwyższy w postanowienie z dnia 07 grudnia 2018 r., sygn. akt III CZP 51/18  po raz kolejny zwrócił uwagę na utrwalone już w orzecznictwie stanowisko, iż „Przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce, jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym istotnym względem (stan techniczny, zdolność użytkowania, części składowe, trwałość, wygląd estetyczny itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem. Przywrócenie pojazdowi sprawności technicznej nie może być identyfikowane z przywróceniem pojazdu w pełni do stanu poprzedniego.

Poszkodowani często nie mają świadomości, że nie muszą godzić się na wysokość przyznanego im przez ubezpieczyciela odszkodowania. Ubezpieczyciele w sporządzanych przez siebie kalkulacjach stosują najtańsze części zamienne oraz nierealne do otrzymania stawki za roboczogodzinę prac blacharsko – mechanicznych oraz lakierniczych.

W ostatnich latach dość częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest pomniejszanie ewentualnych kosztów naprawy pojazdu o rabaty, które jak twierdzą ubezpieczyciele stosują współpracujące z nimi warsztaty naprawcze. Jak czytamy jednak w Raporcie „W ocenie Rzecznika Finansowego opisane wyżej praktyki dotyczące dokonywania potrącenia cen części o określony procent i uzasadnianie powyższego występującymi na rynku rabatami są niczym innym jak dokonywaniem potrąceń amortyzacyjnych, czyli dokonywaniem obniżenia kwoty odszkodowania o określony procent, niezgodnie z treścią art. 361 § 2 k.c. i art. 363 § 1 k.c. (...) Po drugie, zakłady ubezpieczeń w indywidualnych sprawach prowadzonych przez Rzecznika Finansowego, nie przedstawiają również dowodów, które potwierdzałyby, że na rynku występują rabaty na części lub też warsztaty współpracujące z ubezpieczycielami stosują tego rodzaju rabaty przy zakupie części zamiennych lub w naprawie pojazdu i że w końcu są one tak powszechne, iż poszkodowany korzystając z możliwości wyboru miejsca naprawy pojazdu, mógłby w wybranym warsztacie naprawczym uzyskać taki rabat.

Wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania na konto nie zamyka poszkodowanym drogi do dochodzenia dopłaty do otrzymanej już kwoty. Mogą oni ubiegać się o wyższą kwotę odszkodowania poprzez złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a następnie na drodze postępowania sądowego.

W złożonym odwołania należy udowodnić, że kwota jaką wypłacił ubezpieczyciel nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. W tym celu warto przedstawić opinię niezależnego rzeczoznawcy, kalkulację naprawy sporządzaną przez warsztat naprawczy, rachunki lub faktury za dokonaną już naprawę.

Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania powinno pozwolić poszkodowanemu na:

  • zakup części oryginalnych ze znakiem jakości producenta pojazdu jeżeli takie części zostały uszkodzone w trakcie wypadku.

Poszkodowani nie muszą godzić się na:

  • proponowane do naprawy przez ubezpieczyciela części alternatywne, których jakość nie została potwierdzona przez producenta pojazdu. Brak jest badań potwierdzających, że zamienniki mają taką samą jakość oraz żywotność jak części oryginalne. Podczas oględzin rzeczoznawca pozwanego w protokole stwierdza rodzaj oraz stan uszkodzonych części. Jeżeli nie ma zapisów na temat stanu części, oznacza to, iż nie ma uwag co do ich stanu, a części są oryginalne z pierwszego montażu. W związku z czym za uzasadnione należy uznać żądanie przez poszkodowanego zwrotu kosztów oryginalnych części zamiennych (O). Najistotniejszą różnicą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to, że nie posiadają one certyfikatów bezpieczeństwa (m.in. nie wykonuje się na nich testów zderzeniowych).
  • dokonanie naprawy w warsztacie naprawczym, który posiada odpowiednie wyposażenie gwarantujące dokonanie profesjonalnej naprawy pozwalającej na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody,
  • dokonanie naprawy niezgodnie z technologią producenta pojazdu. Instrukcje stosowane przez rzeczoznawców przy wycenie pojazdów przewidują spadek wartości rynkowej pojazdów naprawianych niezgodnie z technologią producenta, niezależnie od jego wieku. 

Poszkodowany nie ma określonego terminu na złożenie odwołania ale powinien pamiętać, że termin przedawnienia roszczeń o odszkodowania z OC sprawcy szkody wynosi 3 lata. Zgodnie z art. 442roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę”.

W przypadku skierowania przez poszkodowanego sprawy na drogę postępowania sądowego ciężar wykazania wysokości szkody spoczywa na poszkodowanym. Poszkodowanym przysługuje również zwrot kosztów sporządzenia prywatnej kalkulacji. Poszkodowany nie jest profesjonalistą, dlatego nie może samodzielnie ocenić, czy zakład ubezpieczeń wyliczył rzetelnie koszty naprawy jego pojazdu. Zachowanie poszkodowanego, który przed wystąpieniem na drogę sądową stara się upewnić co do zasadności swoich wątpliwości odnoście wysokości przyznanego jej przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, należy uznać za racjonalne.

Na zakładzie ubezpieczeń będzie natomiast spoczywał ciężar wykazania okoliczności niweczących czy ograniczających takie żądanie. Zakład ubezpieczeń zobowiązany będzie do wykazania, że kwota jaką wypłacił na etapie likwidacji szkody była wystarczająca do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

Jeżeli jednak zależy ci na szybkim uzyskaniu odszkodowania wystarczy przesłać przez nasz formularz zgłoszeniowy sporządzony przez ubezpieczyciela kosztorys. Nasi rzeczoznawcy dokonają jego bezpłatnej analizy oraz ustalą kwotę ewentualnej dopłaty.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.