Baza wiedzy

Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 25.11.2021

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Nawet przy zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu zasad BHP może dojść do wypadku przy pracy. Jego konsekwencje nieraz bywają przy tym naprawdę poważne – zdarza się, że pociągają za sobą śmierć czy trwałą utratę zdrowia. Jako osobie poszkodowanej przysługują Ci w takiej sytuacji konkretne roszczenia.

Czym jest wypadek przy pracy?

Aby w ogóle można było mówić o wypadku przy pracy i – co za tym idzie – odszkodowaniu, trzeba spełnić kilka wymogów. Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na tych samych zasadach możesz uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia także w razie wypadku, któremu ulegniesz:

 • w czasie podróży (chyba że nie pozostaje ona w związku z wykonywaniem powierzonych Ci zadań),
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Jako osoba poszkodowana w wyniku wypadku przy pracy w pierwszej kolejności musisz zgłosić się nie po odszkodowanie do pracodawcy, a po tzw. jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Masz do niego prawo, jeśli w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznasz:

 • stałego uszczerbku na zdrowiu – upośledzenia czynności organizmu bez możliwości poprawy lub
 • długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – upośledzenie czynności organizmu na okres powyżej 6 miesięcy z możliwością poprawy.

W pozostałych przypadkach, a więc przy tzw. lekkich wypadkach przy pracy, takie odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwać.

Oczywiście to nie Ty oceniasz rozległość Twojego uszczerbku. Robi to lekarz lub komisja lekarska. Na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Ci następnie odpowiednie odszkodowanie. Jego wysokość zależy od procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w  2022 roku mogą to być kwoty od 1033 do 93 014 złotych.

W przypadku jednorazowego odszkodowania z ZUS-u nie ma znaczenia wina pracodawcy. Pieniądze przysługują Ci zawsze, o ile spełnisz wyżej opisane warunki.

Jedynym wyjątkami będą sytuacje, gdy do wypadku doszło:

 • wyłącznie ze względu na udowodnione naruszenie przez Ciebie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub
 • gdy w znacznym stopniu przyczynisz się do spowodowania wypadku będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.

Kiedy zakład pracy ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy jest jednak limitowane. A to oznacza, że nawet przy wypłacie maksymalnej kwoty często nie wystarcza ona na naprawienie wszystkich poniesionych przez Ciebie szkód.

Świadczenie z ZUS-u to jednak nie jedyna możliwość – po odszkodowanie za wypadek przy pracy możesz zgłosić się także do swojego pracodawcy, ale dopiero w drugiej kolejności, a więc gdy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych okaże się niewystarczające. Odszkodowanie od pracodawcy powinno pokryć wszystkie poniesione przez Ciebie szkody. Nie ma tu żadnej górnej granicy jak w przypadku kwot wypłacanych z ZUS-u. Aby jednak pracodawca wypłacił Ci jakiekolwiek pieniądze musi jeszcze ponosić odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Odpowiedzialność pracodawcy – na zasadzie winy lub ryzyka

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy nie zawsze będzie kształtować się w ten sam sposób. A to właśnie od rodzaju odpowiedzialności zależą warunki uzyskania odszkodowania.

Podstawowym rodzajem odpowiedzialności jest odpowiedzialność na zasadzie winy. W takiej sytuacji pracodawca musi naprawić poniesione przez Ciebie szkody, jeśli do zdarzenia doszło ze względu na jego zaniedbanie czy zaniechanie. Przykładem może być tu chociażby nieodpowiednia organizacja pracy, brak przeprowadzenia wymaganych szkoleń BHP, niewyposażenie Cię w niezbędne środki ochronne czy zły stan techniczny urządzeń w pracy.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pracujesz w tzw. przedsiębiorstwie wprowadzanym w ruch za pomocą sił przyrody. Mowa tu chociażby o tartaku czy kopalni. Orzecznictwo rozszerza jednak to pojęcie chociażby o zmechanizowane gospodarstwa rolne. W tego typu przypadkach pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wcale nie musi ponosić winy za całe zdarzenie. O ile nie powoła się na jeden z 3 przypadków określonych w przepisach i wyłączających jego odpowiedzialność, będzie musiał wypłacić Ci odszkodowanie.

Warto dodać, że podstawą uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania będzie wykazanie poniesionych przez Ciebie szkód i okoliczności całego zdarzenia. To właśnie na tej podstawie można następnie ustalić, jakie odszkodowanie Ci przysługuje i czy pracodawca ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Nie zawsze też, mimo odpowiedzialności pracodawcy, uzyskasz należne odszkodowanie. Niestety pracodawcy nie mają obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC i nie wszyscy się na to decydują. Jeśli pracodawca nie ma wykupionej polisy, nie zawsze będzie więc w stanie z prywatnego majątku zapłacić należną Ci kwotę.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – podsumowanie

 1. W razie ciężkich wypadków przy pracy przysługują Ci konkretne roszczenia. Prawo do odszkodowania masz także jako członek rodziny pracownika, który zmarł wskutek takiego wypadku.
 2. W pierwszej kolejności możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u. Jego wysokość jeść ściśle wyznaczona przez przepisy i uzależniona od procentowo określonego stopnia uszczerbku na zdrowiu. W 2022 roku w ramach odszkodowania z ZUS-u możesz otrzymać od 1033 do 93 014 złotych.
 3. Jeśli takie odszkodowanie okaże się niewystarczające, możesz skierować swoje roszczenia do pracodawcy. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy będzie on odpowiadał na zasadzie winy lub ryzyka.
 4. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy odszkodowanie od pracodawcy otrzymasz tylko, gdy udowodnisz, że do wypadku doszło wskutek zaniedbań, których się dopuścił.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy swoje roszczenia możesz kierować nie tylko do pracodawcy. Przysługuje Ci także jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Aby je otrzymać, musisz jednak spełnić kilka wymogów.

ile czasu na zgłoszenie wypadku przy pracy

Baza wiedzy

Ile czasu na zgłoszenie wypadku przy pracy?

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, każda ze stron ma swoje obowiązki. Pracodawca musi przede wszystkim powołać zespół powypadkowy i sporządzić protokół, a Ty – poinformować o całym zdarzeniu. Ile w takim razie masz czasu na zgłoszenie wypadku przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Baza wiedzy

Wypadek przy pracy a odszkodowanie od pracodawcy

Za wypadek przy pracy możesz otrzymać nie tylko świadczenie z ZUS, ale czasem i odszkodowanie od pracodawcy. Wypłaci Ci je jednak tylko przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kiedy w takim razie otrzymasz pieniądze w ramach OC pracodawcy  i co poza odszkodowaniem Ci przysługuje?

Czym jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z definicją za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek w pracy – co dalej?

Jeśli Twój stan na to pozwala, niezwłocznie poinformuj swojego przełożonego o wypadku przy pracy. Po udzieleniu niezbędnej pomocy i zabezpieczeniu miejsca wypadku, pracodawca utworzy zespół powypadkowy. Zadaniem tego zespołu będzie przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie protokołu, który – po zatwierdzeniu – zostanie przekazany inspektorowi pracy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się