Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w delegacji

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

odszkodowanie za wypadek w delegacji

Wielu pracowników wykonuje swoje obowiązki zawodowe nie tylko w miejscu pracy, ale także w ramach wyjazdów służbowych. W takich okolicznościach również może dojść do różnego rodzaju wypadków. Jako poszkodowany pracownik otrzymasz wówczas odszkodowanie za wypadek w delegacji. Na jakich zasadach Ci się należy i czego jeszcze możesz się domagać?

Kiedy pracownik może otrzymać odszkodowanie?

Podczas delegacji również wykonujesz swoje obowiązki służbowe i otrzymujesz za nie wynagrodzenie. Różnica polega tylko na tym, że nie znajdujesz się w stałym miejscu wykonywania pracy.

Z tego powodu wypadek w delegacji traktowany jest na równi z wypadkiem przy pracy. Wynika to zresztą wprost z Ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie ze znajdującą się tam definicją wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy – m.in. podczas lub w związku z wykonywaniem poleceń przełożonych.

Tymczasem podróż służbowa (delegacja) to według art. 775 Kodeksu pracy zadanie służbowe wykonywane na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się jego siedziba lub poza stałym miejscem pracy.

Tym samym udając się w podróż służbową na polecenie pracodawcy i realizując podczas takiego wyjazdu obowiązki służbowe, w razie wypadku podlegasz tej samej (a właściwie nawet szerszej) ochronie, co gdyby do zdarzenia doszło w Twoim stałym miejscu pracy.

Wypadek przy pracy a wypadek podczas podróży służbowej

Choć z przedstawionej wyżej definicji jasno wynika, co możesz rozumieć poprzez „podróż służbową”, to warto wspomnieć, że jest to szerokie pojęcie. Obejmuje nie tylko czas potrzebny na dotarcie i powrót z miejsca delegacji oraz ten poświęcony na wykonywanie obowiązków.

Przez słowo „delegacja” w tym przypadku trzeba rozumieć cały okres wyjazdu, a więc także czas wolny od obowiązków czy potrzebny na przemieszczanie się pomiędzy konkretnymi punktami związanymi z wykonywaniem zadań powierzonych przez pracodawcę.

Na wyjeździe służbowym ochrona jest więc większa niż podczas „tradycyjnego” wypadku przy pracy. Wszystko dlatego, że podczas delegacji wykonujesz swoje obowiązki w wyjątkowych okolicznościach, a tym samym narażasz się na inne zagrożenia. Konieczne jest więc rozszerzenie ochrony także poza czas bezpośredniego wypełniania obowiązków służbowych.

Wypadek podczas podróży służbowej w czasie wolnym – czy w takiej sytuacji też otrzymasz odszkodowanie?

Wypadek w delegacji musi jednak pozostawać w związku z wykonywaniem zadań powierzonych podczas podróży. Z drugiej strony, jak już wiesz, ochrona na czas wyjazdu jest szersza i obejmuje nie tylko sam moment wykonywania czynności na polecenie pracodawcy.

Tu pojawia się więc problem – czy to oznacza, że obojętnie w jakich okolicznościach dojdzie do wypadku, możesz otrzymać odszkodowanie? Co z sytuacją, gdy ma on miejsce np. podczas spaceru czy wizyty w kawiarni?

Z odpowiedzią przychodzi Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 22 października 2015 roku (II UK 370/14) wskazał, że:

Zachowaniami niepozostającymi w związku z wykonywaniem powierzonego zadania i sprzecznymi z celem podróży służbowej są te zachowania ze sfery prywatnych spraw pracownika, które nie były konieczne z punktu widzenia celu i warunków odbywania podróży służbowej, to znaczy z potrzebą realizacji powierzonych mu zadań.

Oznacza to, że ochroną nie będą objęte zdarzenia związane wyłącznie ze sferą prywatną, a więc te, które nie były niezbędne. Do wypadku w delegacji może więc dojść np. w drodze na posiłek, ale już nie w czas rekreacyjnego uprawiania sportu.

Jak zachować się po wypadku w delegacji?

Jeśli dojdzie do wypadku w podróży służbowej, musisz zawiadomić o wszystkim pracodawcę. To na nim ciąży obowiązek zbadania okoliczności zdarzenia i sporządzenia protokołu powypadkowego.

W dalszej kolejności możesz zgłosić się po odszkodowanie do ZUS-u. Nieraz będą Ci przysługiwać także inne świadczenia, takie jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne – jeśli po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego nadal nie będziesz w stanie pracować,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy.

ZUS ma 14 dni na wypłatę lub odmowę wypłaty odszkodowania. Maksymalna wysokość świadczeń, które otrzymasz, jest jednak z góry narzucona przez przepisy. Może to oznaczać, że uzyskana kwota nie pokryje wszystkich rzeczywiście poniesionych przez Ciebie szkód. To jednak nie sprawia, że resztą wydatków pokryjesz z własnej kieszeni. Możesz wystąpić o odszkodowanie z OC pracodawcy.

Jakie świadczenia za wypadek w podróży służbowej możesz uzyskać od pracodawcy?

Pieniądze od pracodawcy mają charakter uzupełniający względem tych uzyskanych z ZUS. Krótko mówiąc – powinny stanowić różnicę między kwotą, która rzeczywiście Ci się należy a tą, którą wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od ubezpieczyciela pracodawcy w ramach OC możesz otrzymać przede wszystkim:

 • odszkodowanie obejmujące m.in. zwrot kosztów leczenia, dojazdu do placówek medycznych, koszty opieki,
 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy (ból, cierpienie itd.),
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub całkowitej niezdolności do pracy.

Musisz jednak zadbać o odpowiednie udokumentowanie odpowiedzialności pracodawcy i wypadku w delegacji. Najważniejszym dowodem będzie protokół wypadkowy. Pomocna może okazać się także dokumentacja medyczna, rachunki potwierdzające koszty leczenia czy zeznania świadków.

W jakich przypadkach pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za wypadek w delegacji?

Bywają jednak i takie sytuacje, kiedy choć dane zdarzenie można uznać za wypadek w delegacji, nie otrzymasz odszkodowania.

Stanie się tak przede wszystkim, gdy naruszysz przepisy dotyczące ochrony życia oraz zdrowia i umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa doprowadzisz do powstania szkód. Podobnie sprawa wygląda, gdy pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych przyczynisz się do wypadku.

Problem z otrzymaniem świadczeń może się pojawić także, gdy będziesz działać wbrew poleceniom pracodawcy – np. bez uzasadnionego powodu skorzystasz z innego noclegu czy środka transportu niż ten ustalony.

Odszkodowanie za wypadek w delegacji – podsumowanie

 1. Wypadek w delegacji (w podróży służbowej) traktuje się na równi z wypadkiem przy pracy. Jeśli więc dojdzie do takiego zdarzenia, możesz otrzymać odszkodowanie,
 2. W tym przypadku podlegasz jednak szerszej ochronie, która obejmuje także czas poza wykonywaniem poleceń pracodawcy. Wyjątkiem będą tu sytuacje, które nie były niezbędne do odbywania delegacji (np. uprawianie sportu i inne zdarzenia związane wyłącznie ze sferą prywatną),
 3. O wypadku w delegacji niezwłocznie zawiadom pracodawcę. Powinien on ustalić przyczyny i okoliczności zdarzenia oraz sporządzić protokół powypadkowy.
 4. W pierwszej kolejności zgłoś się po świadczenia z ZUS-u. Jeśli okażą się niewystarczające, możesz domagać się wypłaty pozostałej kwoty z OC pracodawcy.
 5. Odszkodowania nie otrzymasz, jeśli naruszysz przepisy dotyczące ochrony życia oraz zdrowia albo gdy będąc pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, przyczynisz się do wypadku.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Jeśli do wypadku przy pracy dojdzie nie z Twojej winy, możesz domagać się odszkodowania od swojego pracodawcy. Jego odpowiedzialność nie ogranicza się przy tym do Kodeksu pracy. Może odpowiadać także na podstawie Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego.

odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Zgłaszasz się po odszkodowanie z ZUS-u za wypadek przy pracy, ale wypłacone pieniądze okazują się niewystarczające. Czy to oznacza, że pozostałą kwotę musisz pokryć z własnej kieszeni? Niekoniecznie. Sprawdź, czy przypadkiem nie przysługuje Ci dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu.

wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Baza wiedzy

Wypadek przy pracy a odszkodowanie od pracodawcy

Za wypadek przy pracy możesz otrzymać nie tylko świadczenie z ZUS, ale czasem i odszkodowanie od pracodawcy. Wypłaci Ci je jednak tylko przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kiedy w takim razie otrzymasz pieniądze w ramach OC pracodawcy  i co poza odszkodowaniem Ci przysługuje?

Wypadek w pracy – kto płaci?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy w pierwszej kolejności wypłaci Ci ZUS. W niektórych sytuacjach otrzymasz także dodatkowe pieniądze od swojego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Masz taką możliwość, gdy kwota z ZUS-u nie jest w stanie pokryć Twoich szkód i gdy to pracodawca ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Ile czasu na zgłoszenie wypadku w pracy?

O wypadku musisz zawiadomić niezwłocznie, o ile tylko pozwala na to Twój stan zdrowia. Nie oznacza to jednak, że jeśli będziesz zbyt długo zwlekać, stracisz prawo do odszkodowania. Pracodawca i tak będzie musiał powołać zespół powypadkowy, nawet jeśli dowie się o wszystkim z dużym opóźnieniem.

Wypadek w pracy – ile płatny?

Za wypadek przy pracy będzie przysługiwać Ci zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego wysokości 100% podstawy. Jeśli po upływie maksymalnego czasu na jego pobieranie wciąż nie będziesz w stanie pracować, możesz otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, również w wysokości 100% podstawy wynagrodzenia.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się