Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Wypadki mogą się zdarzyć każdemu i to w dowolnej chwili – również w pracy. Jednak za te ostatnie ktoś musi ponosić odpowiedzialność. Często zdarza się tak, że to pracownik zawini, a wypadek może wyniknąć z braku uwagi, wiedzy, czy niedopatrzenia. A co jeśli pracownik nie popełni błędu, a zostanie poszkodowany w wypadku w pracy? Ma on prawo do świadczeń pieniężnych, a odpowiedzialność będzie spoczywać na pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy zaś może być karna, cywilna, a także odpowiedzialność wynikająca z kodeksu pracy.

Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek pracownika

Odpowiedzialność karna jest najdotkliwszą ze wszystkich możliwości dla pracodawcy. Kodeks karny, rzecz jasna przewiduje najpoważniejsze konsekwencje dla pracodawcy, który nie zadbał o bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. Podstawą, którą w pierwszej kolejności zajmie się Sąd jest ustalenie, czy wypadek był wynikiem zaniedbań przepisów BHP. Jeśli okaże się, że tak, to będzie on próbował ustalić na kim dokładnie spoczywał obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów BHP. Podstawa Prawna, która reguluje tą kwestię to  art. 220 kk. § 1 – „Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”.  Z kolei w przypadku sytuacji, w której pracodawca naraża pracownika na niebezpieczeństwo, pomimo swojej wiedzy na temat tego niebezpieczeństwa, mówi o tym art. 160 kk.” Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”, a jeśli działa nieumyślnie – przewiduje to art. 160 kk. § 3. „Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”. 

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek pracownika

Pracownik, który miał wypadek w pracy, lub jego rodzina może rościć sobie prawo do naprawienia szkody od pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność pracodawcy w tym zakresie ma jedynie charakter uzupełniający, a zwrócić się do niego ze swoim roszczeniem możemy wtedy, kiedy uzyskamy świadczenie z ZUSu. Sama wysokość kwot uzależniona jest od wielu czynników, a najważniejszymi z nich są wielkość doznanej szkody, oraz ich konsekwencje.  Naprawienie szkody przez pracodawcę może mieć różny charakter, na przykład może to być suma pieniędzy, która jest potrzebna do leczenia poszkodowanego, w przypadku gdy poszkodowany w wyniku wypadku zostanie inwalidą, pracodawca może ponieść koszty jego przekwalifikowania się lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nawet w przypadkach, kiedy poszkodowany pracownik utracił częściowo, lub całkowicie możliwość zarobkowania, lub zwiększyły się jego potrzeby, które są efektem wypadku w pracy, może on żądać odpowiednio wysokiej renty.

Kodeks Pracy, a obowiązki pracodawcy

Kodeks Pracy, w razie wypadku pracownika w pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, które musi on spełnić. Są one określone w X dziale, art. 207- 237 kp. Jeśli pracodawca nie spełni obowiązku, który na nim ciąży, może to być działaniem - wykroczeniem przeciwko prawom pracownika (art. 283 kp).

Wypadek w pracy – a wina pracownika

W przypadku, kiedy wypadek jest efektem niedbalstwa, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa  przez pracownika, lub jeśli był on pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas wypadku, nie przysługuje mu jakiekolwiek odszkodowanie z funduszu wypadkowego. Reguluje to art. 21 ust. 1 i 2 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tj. „Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadków, o których mowa w art. 3, było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”, „Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.” Zachowuje on jednak prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80%. 

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.