Baza wiedzy

Wypłata odszkodowania – ile czasu ma ubezpieczyciel?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela

Niezależnie czy chodzi o odszkodowanie OC, czy AC, czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela jest ograniczony. I to nawet w przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem wysokości odszkodowania czy zakresu odpowiedzialności. W razie opóźnień towarzystwo ubezpieczeniowe musi natomiast liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek, a nawet karą ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z OC?

OC to ubezpieczenie obowiązkowe, a co za tym idzie – przepisy nie pozostawiają ubezpieczycielowi dużej swobody w zakresie ustalania warunków polisy. Czas, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z OC, reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wynosi on 30 dni, licząc od momentu, w którym zawiadomisz o szkodzie.

Jedynie w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Zdarza się, że tak szybkie wyjaśnienie okoliczności, a tym samym ustalenie wysokości odszkodowania i zakresu odpowiedzialności, nie jest możliwe. W takim wypadku ubezpieczyciel ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Cię o tym fakcie. Nie zwalnia go to jednak z konieczności terminowego wypłacenia bezspornej części odszkodowania, czyli takiej, której nie kwestionuje żadna ze stron.

Pozostałą kwotę musisz natomiast otrzymać w ciągu 14 dni od momentu, w którym możliwe stało się wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Maksymalny termin wypłaty odszkodowania nie może przy tym przekraczać 90 dni od momentu złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem będzie tu tylko sytuacja, gdy określenie wysokości odszkodowania albo odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku w toczącym się postepowaniu.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z AC?

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. W tym wypadku czas na wypłatę odszkodowania z AC reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 817 taka wypłata musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni liczonym od momentu otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody.

Ubezpieczyciele mają jednak możliwość innego uregulowania zasad wypłaty odszkodowania w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile nie będą one dla Ciebie mniej korzystne niż przepisy Kodeksu cywilnego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują więc krótsze terminy wypłaty, aby w ten sposób zwiększyć atrakcyjność swojej oferty.

W przypadku braku możliwości wywiązania się z trzydziestodniowego terminu obowiązują natomiast te same zasady co w odniesieniu do ubezpieczenia OC. Wypłata należnej kwoty powinna więc nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, w którym ustalenie okoliczności zdarzenia stało się możliwe. Ubezpieczyciel powinien też powiadomić o wystąpieniu takich przeszkód na piśmie, a w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody wypłacić bezsporną część odszkodowania.

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem oznacza prawo do żądania odsetek

Obojętnie czy ubezpieczyciel spóźni się z wypłatą odszkodowania OC czy AC, będzie się to dla niego wiązać z określonymi konsekwencjami. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w razie opóźnienia w płatnościach możesz żądać zwrotu nie tylko samej kwoty odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie.

Ich wysokość można ustalić w samej umowie. Kodeks cywilny wyznacza tu jednak maksymalną granicę, czyli 11,20% w skali roku. Jeśli natomiast w umowie nie zastrzeżono konkretnej wysokości, przyjmuje się, że odsetki za opóźnienie wynoszą 5,60% w skali roku, czyli sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego. Ta sama zasada znajduje zastosowanie, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci na czas kwoty bezspornej czy też spóźni się z wypłatą pozostałej części odszkodowania w maksymalnym terminie.

W razie przekroczenia terminu na wypłatę odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe musi liczyć się także z dodatkowymi konsekwencjami. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie przyśle Ci na czas decyzji odmownej albo nie poinformuje o wypłacie kwoty w innej wysokości. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Komisja Nadzoru Finansowego może wówczas ukarać członka zarządu ubezpieczyciela karą odpowiadającą trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Ma także prawo nałożyć karę na sam zakład ubezpieczeń. Będzie ona wynosić maksymalnie 0,5% składki wykazanej przez zakład ubezpieczeń w ostatnim sprawozdaniu finansowym.

Problem z wypłatą odszkodowania z OC lub AC – co robić?

Nie zawsze kwestia wypłaty odszkodowania OC czy AC przebiega bez problemów. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty odszkodowania, proponuje kwotę znacznie zaniżoną albo spóźnia się z płatnością.

W przypadku odmowy albo otrzymaniu decyzji przyznającej kwotę znacznie zaniżoną, w pierwszej kolejności możesz złożyć reklamację od wydanej decyzji. Na jej rozpatrzenie zakład ubezpieczeń będzie mieć 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni od momentu złożenia reklamacji pod warunkiem poinformowania Cię o tym fakcie. Jeśli natomiast w wyznaczonym terminie nie otrzymasz odpowiedzi, uznaje się, że reklamację rozpatrzono na Twoją korzyść.

Bardzo często jednak podjęcie powyższych działań okazuje się niewystarczające i zakład ubezpieczeń wydaje decyzję odmowną. Ewentualnie proponuje kwotę większą niż pierwotnie, ale wciąż niewystarczającą na dokonanie niezbędnych napraw. W takim wypadku możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego albo skorzystać z mediacji lub arbitrażu przed sądem polubownym. Istnieje także możliwość wniesienia pozwu i wkroczenia na drogę sądową. O tych prawach zakład ubezpieczeń musi zresztą poinformować Cię w piśmie, w którym odmówił pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub tylko częściowo uznał Twoje roszczenie.

Jeśli natomiast problem z wypłata odszkodowania OC czy AC sprowadza się do braku otrzymania jakiejkolwiek decyzji, możesz przygotować wezwanie do zapłaty. Zobowiążesz w nim ubezpieczyciela do zapłaty odpowiedniej kwoty wraz z wyżej wspomnianymi odsetkami za opóźnienie.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odszkodowanie początkowo zaproponowane przez ubezpieczyciela bardzo często jest zaniżone. Nie wszystkie osoby wiedzą jednak, że od otrzymanej decyzji można się odwołać. Jeśli więc zakład ubezpieczeń proponuje sumę, która nie wystarczy na naprawę Twojego auta, warto przygotować odpowiednie pismo.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego możesz złożyć w ciągu 3 lat od otrzymania pisma. Wyjątek stanowią tutaj sprawy dotyczące roszczeń z umowy OC w przypadku szkód powstałych wskutek przestępstwa. W takim wypadku termin przedawnienia wynosi aż 20 lat.

Pismo skierowane do ubezpieczyciela obowiązkowo powinno zawierać takie informacje jak:

  • dane poszkodowanego/ubezpieczonego – imię, nazwisko oraz adres;
  • dane ubezpieczyciela – nazwa i adres;
  • szczegóły dotyczące ubezpieczenia – numer polisy, numer zaskarżanej decyzji oraz numer szkody.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musisz też poprzeć konkretnymi argumentami. Samo wskazanie, że zaproponowana kwota jest zaniżona, nie wystarczy. Musisz podać konkretne koszty i poprzeć je dowodami. Krótko mówiąc – udowodnić, że wydatki niezbędne do naprawy pojazdu są wyższe niż twierdzi ubezpieczyciel.

Przydatne może okazać się chociażby wskazanie cen akcji czy komisów internetowych w odniesieniu do takiego samego modelu samochodu. Alternatywą będzie wykonanie wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę. Za sporządzenie kosztorysu wprawdzie musisz zapłacić z własnej kieszeni. Pamiętaj jednak, że taka opinia rzeczoznawcy będzie ważnym dokumentem także w razie ewentualnego postępowania sądowego.

Przygotowane zgodnie z wymogami odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć pisemnie lub w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego, a także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Ze względów dowodowych najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wysłanie pisma listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela – podsumowanie

  1. W przypadku szkód z OC ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli nie jest to możliwe, musi powiadomić Cię o tym na piśmie i wypłacić bezsporną część. Pozostałą kwotę otrzymasz wtedy w ciągu 14 dni od momentu, w którym możliwe stało się wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, przy czym maksymalnie w ciągu 90 dni od zawiadomienia o szkodzie.
  2. Wyżej wymienione terminy mogą się wydłużyć tylko jeśli określenie wysokości odszkodowania albo odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku w toczącym się postepowaniu.
  3. Podobnie sprawa wygląda przy szkodach z AC – wypłata musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczyciel może też zmienić ten termin na Twoją korzyść (skrócić go). Gdy wypłata odszkodowania w tak krótkim czasie nie będzie możliwa, obowiązują analogiczne zasady co w przypadku OC.
  4. W razie nieuzasadnionych opóźnień z wypłatą odszkodowania, możesz domagać się odsetek. Ubezpieczyciel naraża się też w ten sposób na karę ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o ustalanie zasad wypłaty odszkodowania. Przepisy narzucają mu m.in. termin, w którym musi wypłacić należne Ci pieniądze.

czas likwidacji szkody

Baza wiedzy

Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie w określonym terminie. Jeśli jednak czas likwidacji szkody z nieuzasadnionych powodów się wydłuży, możesz domagać się nie tylko samego odszkodowania, ale także odsetek za opóźnienie.

gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy

Baza wiedzy

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Stłuczka na drodze może przytrafić się każdemu – nawet najbardziej ostrożnemu kierowcy. Jeśli to nie Ty odpowiadasz za całe zdarzenie, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się odszkodowania. To wymaga jednak przygotowania odpowiedniego wniosku.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się