Baza wiedzy

Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

czas likwidacji szkody

Samochody podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Dzięki temu w razie wypadku możesz zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy i żądać wypłaty odszkodowania lub przeprowadzenia niezbędnych napraw.  Co więcej, czas likwidacji szkody jest ściśle wyznaczony przez przepisy. W razie nieuzasadnionych opóźnień ubezpieczyciel będzie Ci musiał natomiast wypłacić nie tylko odszkodowanie, ale i odsetki.

Czym jest likwidacja szkody z OC sprawcy?

Likwidacja szkody z OC sprawcy to postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń. Obejmuje wszystkie czynności od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania lub wydania decyzji odmownej. W ramach postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel ustala więc przyczyny i skutki wypadku, zakres swojej odpowiedzialności, rozmiar szkody i ewentualny udział osób trzeciej. Na tej podstawie określa wysokość odszkodowania, które następnie Ci wypłaci.

Takie odszkodowanie może mieć na celu naprawienie szkody rzeczowej związanej chociażby z naprawą uszkodzonego pojazdu, koniecznością wynajmu samochodu zastępczego czy zniszczeniem innych przedmiotów w trakcie kolizji. W ramach odszkodowania możesz też żądać naprawienia szkody na osobie, a więc m.in. zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do szpitala czy utraconego zarobku.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela to 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Dopiero w sytuacji, gdy ustalenie niezbędnych okoliczności w tak krótkim terminie okaże się niemożliwe, można go wydłużyć. Ubezpieczyciel musi jednak zawiadomić Cię o tym na piśmie i w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody i tak wypłacić tzw. część bezsporną. Pozostałą kwotę otrzymasz natomiast w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia, przy czym maksymalnie 90 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem – czy należą się odsetki za wydłużony czas likwidacji szkody?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w przypadku opóźnień w płatności od żądanej kwoty nalicza się odsetki. Ta sama zasada znajduje zastosowanie także w sytuacji, gdy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania. Jeśli więc nie dotrzyma terminu przewidzianego w przepisach, od pierwszego dnia opóźnienia można naliczać odsetki. W sytuacji, gdy ich wysokości nie określono w umowie, będą one wynosić 5,6% w skali roku.

Czym jest UFG i kiedy zajmie się likwidacją szkody?

Nie zawsze jednak likwidacja szkody nastąpi z OC sprawcy. W niektórych przypadkach będzie to zadanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jest to fundusz tworzony przez krajowe firmy ubezpieczeniowe oraz firmy zagraniczne prowadzące na polskim rynku działalność ubezpieczeniową w zakresie OC. UFG zajmuje się między innymi naprawą szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych czy nieznanych kierowców, a także kontrolą wykupienia przez właścicieli pojazdów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jeśli sprawca uciekł miejsca zdarzenia albo nie miał ważnej polisy, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się likwidacją szkody. Możesz się do niego zgłosić za pośrednictwem każdego ubezpieczyciela prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczenia OC. Wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe przeprowadzi wtedy postępowanie likwidacyjne. Wypłata bezspornej części odszkodowania nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Pozostałą część kwoty UFG powinien natomiast wypłacić w terminie 14 dni od daty ustalenia wszystkich istotnych okoliczności.

Problem z wypłatą odszkodowania OC – co robić?

Problemy z wypłatą odszkodowania OC można zasadniczo podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje sytuacje, kiedy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania. Wówczas musisz przede wszystkim napisać wezwanie do zapłaty, w której zażądasz wskazanej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Oprócz tego może wystosować także skargę do Rzecznika Finansowego albo Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatecznie – nawet wnieść pozew do sądu.

Druga kategoria problemów związana jest natomiast z wypłatą zaniżonego odszkodowania. Pamiętaj, że o ile ubezpieczyciel nie stwierdzi szkody całkowitej, powinien wypłacić Ci kwotę pozwalającą na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Jeśli więc proponowane odszkodowanie nie spełnia tych wymogów i Twoim zdaniem zostało zaniżone, możesz odwołać się od decyzji.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W odwołaniu od decyzji musisz przede wszystkim wskazać, że odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela jest za niskie i poprzeć swoje stanowisko konkretnymi dowodami. Zwykle zaniżony kosztorys wynika z nieuwzględnienia dodatkowego wyposażenia, nieuzasadnionego stwierdzenia szkody całkowitej albo nieuwzględniania części oryginalnych. Możesz więc na przykład zapłacić za ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy, który dokona dokładnych wyliczeń i oceni, czy zaproponowane odszkodowanie rzeczywiście jest wystarczające.

Tak przygotowane odwołanie możesz złożyć telefonicznie, w oddziale ubezpieczyciela czy mailowo. Najlepszym sposobem będzie jednak wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od wybranej formy zgłoszenia ubezpieczyciel będzie mieć 30 dni na odpowiedź. W razie niedotrzymania tego terminu przyjmuje się, że zgodził się z Twoim stanowiskiem. Jeśli natomiast Twoja reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, możesz podjąć dalsze kroki – zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego albo skierować sprawę na drogę sądową.

Czas likwidacji szkody – podsumowanie

  1. Likwidacja szkody to postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania lub wydania odmownej decyzji. Ma na celu ustalenie przyczyn i skutków wypadku, rozmiarów szkody i wysokości należnego Ci odszkodowania.
  2. Ubezpieczyciel powinien przeprowadzić likwidację szkody w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. Dopiero gdy ustalenie wszystkich ważnych okoliczności w tym terminie okaże się niemożliwe, ma prawo ten czas wydłużyć. Wtedy wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia, przy czym maksymalnie 90 dni od momentu zgłoszenia szkody.
  3. Jeśli ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania, możesz napisać wezwanie do zapłaty i zażądać wskazanej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Masz także prawo wnieść skargę do Rzecznika Finansowego albo Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatecznie – nawet pozew do sądu.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

likwidacja szkód komunikacyjnych

Baza wiedzy

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Z pewnością wiesz, że jeśli dojdzie do wypadku z winy innego kierowcy, likwidacja szkód komunikacyjnych będzie odbywać się w ramach jego OC. Ale co to tak właściwie oznacza? Czego możesz się domagać? Jakich kwot się spodziewać? I co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych

Baza wiedzy

Termin likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiązkowych – ile czasu ma ubezpieczyciel?

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ubezpieczyciel nie ma dużej swobody, jeśli chodzi o ustalanie zasad wypłaty odszkodowania. Przepisy narzucają mu m.in. termin, w którym musi wypłacić należne Ci pieniądze.

czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela

Baza wiedzy

Wypłata odszkodowania – ile czasu ma ubezpieczyciel?

Przepisy dokładnie regulują czas na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku OC co do zasady będzie to 30 dni. Inaczej natomiast sytuacja wygląda, jeśli likwidacji szkody dokonujesz ze swojej polisy AC.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się