Jaki czas ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Niezależnie czy chodzi o wypłatę odszkodowania z OC, czy z AC, ubezpieczyciel ma ograniczony czas na działanie. I to nawet w przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem wysokości odszkodowania czy zakresu odpowiedzialności. Przepisy dokładnie regulują bowiem czas, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania. W razie opóźnień musi natomiast liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek, a nawet karą ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

OC to ubezpieczenie obowiązkowe, a co za tym idzie – w celu ochrony ubezpieczającego przepisy nie pozostawiają stronom dużej swobody. Czas, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z OC, reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to 30 dni liczonych od momentu złożenia zawiadomienia o szkodzie. 

Jedynie w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. Zdarza się bowiem, że tak szybkie wyjaśnienie okoliczności, a tym samym ustalenie wysokości odszkodowania i zakresu odpowiedzialności, nie jest możliwe. W takim wypadku ubezpieczyciel ma obowiązek pisemnego zawiadomienia o tym fakcie poszkodowanego. Nie zwalnia go to jednak z konieczności terminowego wypłacenia bezspornej części odszkodowania, czyli takiej, której nie kwestionuje żadna ze stron.

Pozostałą kwotę musi wypłacić natomiast w ciągu 14 dni od momentu, w którym możliwe stało się wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Maksymalny termin wypłaty odszkodowania nie może przy tym przekraczać 90 dni od momentu złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem będzie tu tylko sytuacja, gdy określenie wysokości odszkodowania albo odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyroku w toczącym się postepowaniu. 

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z AC?

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. W tym wypadku czas na wypłatę odszkodowania z AC reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 817 taka wypłata musi nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni liczonym od momentu otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody. 

Ubezpieczyciele mają jednak możliwość innego uregulowania zasad wypłaty odszkodowania w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), o ile nie będą one mniej korzystne niż przepisy Kodeksu cywilnego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują więc krótsze terminy wypłaty, aby w ten sposób zwiększyć atrakcyjność swojej oferty. 

W przypadku braku możliwości wywiązania się z trzydziestodniowego terminu obowiązują natomiast te same zasady co w odniesieniu do ubezpieczenia OC. Wypłata należnej kwoty powinna więc nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, w którym ustalenie okoliczności zdarzenia stało się możliwe. Ubezpieczyciel powinien też powiadomić o wystąpieniu takich przeszkód na piśmie, a w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody wypłacić bezsporną część odszkodowania. 

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem

Obojętnie czy ubezpieczyciel spóźni się z wypłatą odszkodowania OC czy AC, będzie się to dla niego wiązać z określonymi konsekwencjami. Zgodnie z Kodeksem cywilnym w razie opóźnienia w płatnościach można żądać zwrotu należnej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Ta zasada dotyczy także umowy zawartej z ubezpieczycielem i opóźnienia w wypłacie odszkodowania.

Wysokość odsetek należnych w razie opóźnienia można przewidzieć w samej umowie. Kodeks cywilny wyznacza tu jednak maksymalną granicę wynosząca 11,20% w skali roku. Jeśli natomiast w umowie nie zastrzeżono konkretnej wysokości, przyjmuje się, że odsetki za opóźnienie będą wynosić 5,60% w skali roku, czyli sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktu procentowego. Ta sama zasada znajduje zastosowanie, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci na czas kwoty bezspornej czy też spóźni się z wypłatą pozostałej części odszkodowania w maksymalnym terminie. 

W razie przekroczenia terminu na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel musi liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie przyśle czas decyzji odmownej albo nie poinformuje o wypłacie kwoty w innej wysokości. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych Komisja Nadzoru Finansowego może wówczas ukarać członka zarządu ubezpieczyciela karą odpowiadającą trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. Ma także prawo nałożyć karę na sam zakład ubezpieczeń. Będzie ona wynosić maksymalnie 0,5% składki wykazanej przez zakład ubezpieczeń w ostatnim sprawozdaniu finansowym.

Problem z wypłatą odszkodowania OC/AC − co robić?

Nie zawsze kwestia wypłaty odszkodowania OC czy AC przebiega bez problemów. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, proponuje kwotę znacznie zaniżoną albo spóźnia się z płatnością. 

W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania albo otrzymaniu decyzji przyznającej kwotę znacznie zaniżoną, w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację od wydanej decyzji. Na jej rozpatrzenie zakład ubezpieczeń będzie mieć 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni od momentu złożenia reklamacji pod warunkiem poinformowania o tym fakcie poszkodowanego. Jeśli natomiast w wyznaczonym terminie składający reklamację nie otrzyma odpowiedzi, uznaje się, że została ona rozpatrzona na jego korzyść. 

Bardzo często podjęcie powyższych działań okazuje się jednak niewystarczające i zakład ubezpieczeń wydaje decyzję odmowną. Ewentualnie proponuje kwotę większą niż pierwotnie, ale wciąż niewystarczającą na dokonanie niezbędnych napraw. W takim wypadku warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego albo skorzystać z mediacji lub arbitrażu przed sądem polubownym. Istnieje także możliwość złożenia pozwu i wkroczenia na drogę sądową. O prawach przysługujących ubezpieczonemu zakład ubezpieczeń musi zresztą poinformować w piśmie, w którym odmówił pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub tylko częściowo uznał roszczenie. 

Jeśli natomiast problem z wypłata odszkodowania OC czy AC sprowadza się do braku otrzymania jakiejkolwiek decyzji, poszkodowany może przygotować wezwanie do zapłaty. Zobowiąże w nim ubezpieczyciela do zapłaty odpowiedniej kwoty wraz z wyżej wspomnianymi odsetkami za opóźnienie. 

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odszkodowanie początkowo zaproponowane przez ubezpieczyciela praktycznie zawsze jest zaniżone. Nie wszystkie osoby wiedzą jednak, że od otrzymanej decyzji można się odwołać. Jeśli więc zakład ubezpieczeń proponuje sumę, która nie wystarczy na naprawę pojazdu, warto przygotować odpowiednie pismo.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może mieć miejsce w ciągu 3 lat od otrzymania pisemnego stanowiska. Wyjątek stanowią tutaj sprawy dotyczące roszczeń z umowy OC w przypadku szkód powstałych wskutek przestępstwa. W takim wypadku termin przedawnienia wynosi aż 20 lat.

Pismo skierowane do ubezpieczyciela obowiązkowo powinno zawierać takie informacje jak:

  • dane poszkodowanego/ubezpieczonego – imię, nazwisko oraz adres;
  • dane ubezpieczyciela – nazwa i adres;
  • szczegóły dotyczące ubezpieczenia – numer polisy, numer zaskarżanej decyzji oraz numer szkody. 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy też poprzeć konkretnymi argumentami. Samo wskazanie, że zaproponowana kwota jest zaniżona, nie wystarczy. Należy podać konkretne koszty i poprzeć je dowodami. Krótko mówiąc – udowodnić, że wydatki niezbędne do naprawy pojazdu są wyższe niż twierdzi ubezpieczyciel. 

Przydatne może okazać się chociażby wskazanie cen akcji czy komisów internetowych w odniesieniu do takiego samego modelu samochodu. Alternatywą będzie wykonanie wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę. Za sporządzenie kosztorysu poszkodowany wprawdzie będzie musiał zapłacić. Warto jednak pamiętać, że taka opinia rzeczoznawcy będzie ważnym dokumentem także w razie ewentualnego postępowania sądowego. 

Przygotowane zgodnie z wymogami odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć pisemnie lub w siedzibie towarzystwa ubezpieczeniowego, a także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Ze względów dowodowych najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wysłanie pisma listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.