Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się często, jednak poszkodowani nie zawsze wiedzą jakie mają prawa i jakie roszczenia im przysługują. Świadczenia o które mogą się oni starać wynikają z objęcia ich ubezpieczeniem wypadkowym. Zatem co dokładnie przysługuje poszkodowanemu za wypadek w pracy?

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku przy pracy

Pracownikowi, który został poszkodowany w wypadku przy pracy lub jego rodzinie przysługuje szereg świadczeń pieniężnych o które może się on, lub oni starać. Są to między innymi:

  • Zasiłek chorobowy – przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy już od pierwszego dnia niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 270 dni. Wysokość tego świadczenia to 100% podstawy wymiaru, także za okres, w którym poszkodowany był w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy.
  • Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje pracownikowi poszkodowanemu, który wyczerpał już zasiłek chorobowy (oczywiście, który został przyznany ze względu na niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy), jego niezdolność do pracy trwa dalej, a leczenie, czy rehabilitacja rokują powrót do sprawności, tj. powrót do zdolności do pracy.  Okres, w którym przysługuje świadczenie rehabilitacyjne jest nie dłuższy niż 12 miesięcy. Art. 18 ustawy zasiłkowej reguluje zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – jeśli pracownik jest niezdolny do pracy w wyniku odniesionego wypadku przy pracy, może on starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak należy spełniać określone warunki, przede wszystkim poszkodowany musi zostać uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Innym warunkiem jest okres składkowy i nieskładkowy, stosowny do wieku w jakim powstała niezdolność do pracy.
  • Zasiłek wyrównawczy – świadczenie, które ma za zadanie – jak sama wskazuje -wyrównać różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem miesięcznym w czasie rehabilitacji. Art. 23-25 ustawy zasiłkowej reguluje kwestie przyznawania zasiłku wyrównawczego.
  • Jednorazowe odszkodowanie – przysługuje pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, lekarz orzecznik, lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku. W przypadku śmierci pracownika, świadczenie to przysługuje również członkom rodziny.
  • Renta szkoleniowa – przysługuje pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, w wyniku którego stracił on zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Jej celem jest możliwość przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego.
  • Renta rodzinna – świadczenie przysługujące członkom rodziny osoby zmarłej, która w  chwili śmierci posiadała ustalone prawo do emerytury lub renty wynikającej z tytułu niezdolności do pracy.
  • Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobie, która jest już uprawniona do emerytury lub renty, pod warunkiem, że została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy, lub ukończyła 75 lat.

Kiedy nie przysługują świadczenia poszkodowanemu w wypadku przy pracy?

Pracownikowi, który ucierpiał wskutek wypadku przy pracy nie należą się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jeśli wypadek był spowodowany udowodnionym naruszeniem przepisów BHP przez poszkodowanego, był on spowodowany umyślnie, wskutek niedbalstwa, lub w sytuacji, jeśli był w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może również odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacji, gdy nie przedstawiono mu stosownych dokumentów dot. wypadku, m.in. protokołu powypadkowego. ZUS może również odmówić przyznania świadczeń jeśli protokół powypadkowy zawiera bezpodstawne stwierdzenia. Jeśli występują w nim braki formalne, protokół zostaje niezwłocznie zwrócony, aby je uzupełnić. Należy również pamiętać, że wypadek w drodze do lub z pracy nie jest wypadkiem przy pracy. Poszkodowanemu pracownikowi nie przysługują w takich sytuacjach jakiekolwiek świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.