Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Ubezpieczenia gospodarze, w odróżnieniu od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie w ramach ZUS i KRUS), dzielą się na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Ubezpieczenia obowiązkowe regulowane są ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zaliczamy do nich:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu, w skrócie OC kierowców,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, w skrócie OC rolników,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skrócie OC budynków,
  • inne przewidziane na mocy obowiązujących ustaw lub ratyfikowanych przez RP umów międzynarodowych.

W ubezpieczeniach obowiązkowych istnieje prawny nakaz zawarcia umowy. Dotyczy to obu stron – ubezpieczającego i ubezpieczyciela.

Grupa ubezpieczeń obowiązkowych nie jest jednorodna. Z uwagi na zróżnicowanie przymusu ubezpieczenia można tu wyodrębnić:

  • ubezpieczenia powszechne, których warunki regulują odpowiednie przepisy prawne. Ścisłe poddanie tych ubezpieczeń ustawie wpływa na obowiązki obu stron umowy, które są zasadniczo jednolite dla wszystkich ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia określają m.in. moment powstania obowiązku ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, minimalne sumy gwarancyjne oraz zakres praw i obowiązków stron umowy. Za naruszenie nakazu zawarcia ubezpieczenia grozi sankcja finansowa, która nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia – np. właściciel samochodu wpłaca określoną kwotę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz opłaca zaległą składkę;
  • ubezpieczenia szczególne, które dotyczą określonych grup zawodowych (np. brokerów, biegłych rewidentów). W tym wypadku brak ubezpieczenia nie pociąga za sobą sankcji karnych. Jest jednak przyczynkiem do podjęcia decyzji administracyjnych – np. broker ubezpieczeniowy traci zezwolenie na prowadzenie działalności.

Pozostałe ubezpieczenia gospodarcze to ubezpieczenia nieobowiązkowe. Ubezpieczenia nieobowiązkowe mogą obejmować w zasadzie każde ryzyko. Przykładem są tu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia autocasco oraz ubezpieczenie na życie.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.