Baza wiedzy

Ubezpieczenie OC rolnika – kiedy musisz je wykupić i co obejmuje?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 21.12.2021

ubezpieczenie OC rolnika

Wiele prac w gospodarstwie rolnym wiąże się z ryzykiem powstania szkód – nie tylko dla Ciebie, ale i dla osób trzecich. Właśnie z myślą o tych ostatnich musisz mieć wykupione ubezpieczenie OC rolnika. Jaki jest jego zakres,  jakie inne polisy musisz posiadać i przede wszystkim – czy każdy rolnik ma ten obowiązek?

Czym jest ubezpieczenie OC rolnika?

Praca na roli wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami, a szkody, które może wywołać wypadek w rolnictwie, nieraz są naprawdę rozległe. Wielu właścicieli gospodarstw nie byłoby w stanie pokryć ich z własnej kieszeni.

Dzięki obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC takiego ryzyka jednak nie ma. Ubezpieczenie OC rolnika chroni interesy osób trzecich. W razie wypadku mogą one żądać naprawienia szkody nie tyle z Twojego prywatnego majątku, co od Twojego ubezpieczyciela.

Kto musi mieć obowiązkowe OC rolnika?

Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że musisz mieć też ubezpieczenie OC. Zgodnie z przepisami ten obowiązek dotyczy bowiem wszystkich posiadaczy lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego.

Samo pojęcie „gospodarstwa rolnego” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt. 4 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem gospodarstwo rolne to:

obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W skrócie można więc powiedzieć, że musisz wykupić ubezpieczenie OC rolnika, gdy jesteś współposiadaczem lub posiadaczem użytków rolnych poniżej 1 ha, a także w sytuacji, gdy obszar gospodarstwa jest mniejszy, ale prowadzisz na nim produkcję rolną – np. pasieki czy hodowlę zwierząt. Jeśli nie wywiążesz się z tego obowiązku, grozi Ci kara wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia.

Co obejmuje ubezpieczenie rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika ma chronić przede wszystkim osoby trzecie. Mogą one otrzymać odszkodowanie za szkody, do których powstania przyczynił się nie tylko sam rolnik, ale i osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie lub też jego pracownik.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnika będzie więc pokrywać szkody, w następstwie których doszło do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i zniszczenia mienia. Jeśli natomiast osoba poszkodowana wskutek wypadku umrze, odszkodowanie pokryje świadczenia dla rodziny zmarłego, takie jak stosowne odszkodowanie, renta i zadośćuczynienie.

W ramach OC rolnika naprawienia szkód może domagać się też pracownik zatrudniony w gospodarstwie. Tutaj istnieją jednak pewne ograniczenia. Po pierwsze, pierwotnie musi on wystąpić po jednorazowe odszkodowanie z KRUS. Dopiero gdy ta kwota okaże się niewystarczająca w stosunku do poniesionych szkód, a jednocześnie do wypadku doszło wskutek Twoich zaniedbań (np. niezapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa w pracy), pracownik może dochodzić zapłaty brakującej kwoty w ramach Twojego OC.

Jakie są inne obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników?

Samo OC rolnika to nie wszystko. Dodatkowo przepisy przewidują także obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W tym przypadku polisa obejmuje budynki mieszkalne i rolne, a odszkodowanie możesz otrzymać m.in. w razie pożaru, huraganu, powodzi czy osunięcia się ziemi.

Wśród ofert ubezpieczycieli możesz znaleźć też takie, w których w ramach jednego pakietu otrzymasz oba typy ubezpieczeń. Twoim obowiązkiem jest jednak upewnienie się, że posiadasz jedną i drugą polisę. W przypadku braku ubezpieczenia budynków rolniczych również przewidziano karę – wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym w ramach OC?

Osoba poszkodowana będzie mogła domagać się naprawienia poniesionych szkód. To oznacza dla niej nie tylko prawo do odszkodowania, ale także zadośćuczynienia i ewentualnych dodatkowych świadczeń. Maksymalna wysokość sumy ubezpieczenia została określona przez przepisy i wynosi:

1.000.000 euro – w przypadku uszkodzenia mienia

5.000.000 euro – w odniesieniu do szkód na osobie.

W praktyce oznacza to, że bardzo trudno jest wyczerpać sumę ubezpieczenia. Teoretycznie jednak, gdyby szkody przekraczały tę ustaloną granicę, to pozostałej kwoty poszkodowany musiałby się już domagać nie od ubezpieczyciela, a bezpośrednio od Ciebie jako sprawcy szkody.

Ubezpieczenie OC rolnika – podsumowanie

  1. Każdy posiadacz (współposiadacz) gospodarstwa rolnego musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika, przez „gospodarstwo rolne” rozumie się w tym przypadku użytki rolne o powierzchni powyżej 1 ha, a także użytki i grunty (niezależnie od powierzchni), na których prowadzona jest produkcja rolna.
  2. Z OC rolnika wypłaca się odszkodowanie za szkody spowodowane przez Ciebie, Twoich pracowników lub osoby pozostające z Tobą we wspólnym gospodarstwie.
  3. Do ubezpieczyciela mogą się zgłosić poszkodowane osoby trzecie. Takie prawo przysługuje też poszkodowanym pracownikom, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej otrzymali odszkodowanie z KRUS i okazało się ono niewystarczające oraz, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za powstanie szkody.
  4. W ramach OC rolnika można się domagać nie tylko odszkodowania, ale też zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń przysługujących poszkodowanym – w granicach do 1 miliona (szkody na mieniu) lub 5 milionów euro (szkody na osobie), jako rolnik musisz też posiadać drugie obowiązkowe ubezpieczenie – budynków rolnych.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie – kiedy je otrzymasz?

Wypadki przy pracy rolniczej bywają naprawdę różne – od tych z udziałem maszyn czy zwierząt aż po związane ze stosowaniem środków chemicznych. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji kierować konkretne roszczenia do osoby ponoszącej odpowiedzialność za całe zdarzenie.

wypadek w rolnictwie

Baza wiedzy

Wypadek w rolnictwie – na czym polega i kiedy z tego tytułu należy Ci się odszkodowanie?

Praca w gospodarstwie rolnym jest nie tylko ciężka, ale również niebezpieczna. Jeśli poniesiesz szkodę w związku z wypadkiem w rolnictwie, możesz domagać się jej naprawienia.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się