Baza wiedzy

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Prawniczka Joanna Majkowska | 29.11.2021

świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

Wypadki przy pracy zdarzają się często, jednak poszkodowani nie zawsze wiedzą jakie mają prawa i jakie roszczenia im przysługują. Świadczenia o które mogą się oni starać z tytułu wypadku przy pracy wynikają z objęcia ich ubezpieczeniem wypadkowym. Zatem co dokładnie im przysługuje?

Świadczenia przysługujące poszkodowanemu w wypadku przy pracy

Pracownikowi, który został poszkodowany w wypadku przy pracy lub jego rodzinie przysługuje szereg świadczeń pieniężnych o które może się on, lub oni starać. Są to między innymi:

  • Zasiłek chorobowy – przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy już od pierwszego dnia niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 270 dni. Wysokość tego świadczenia to 100% podstawy wymiaru, także za okres, w którym poszkodowany był w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy.
  • Świadczenie rehabilitacyjne – przysługuje pracownikowi poszkodowanemu, który wyczerpał już zasiłek chorobowy (oczywiście, który został przyznany ze względu na niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy), jego niezdolność do pracy trwa dalej, a leczenie, czy rehabilitacja rokują powrót do sprawności, tj. powrót do zdolności do pracy. Okres, w którym przysługuje świadczenie rehabilitacyjne jest nie dłuższy niż 12 miesięcy. Art. 18 ustawy zasiłkowej reguluje zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy – jeśli pracownik jest niezdolny do pracy w wyniku odniesionego wypadku przy pracy, może on starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak należy spełniać określone warunki, przede wszystkim poszkodowany musi zostać uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Innym warunkiem jest okres składkowy i nieskładkowy, stosowny do wieku w jakim powstała niezdolność do pracy.
  • Zasiłek wyrównawczy – świadczenie, które ma za zadanie – jak sama wskazuje -wyrównać różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem miesięcznym w czasie rehabilitacji. Art. 23-25 ustawy zasiłkowej reguluje kwestie przyznawania zasiłku wyrównawczego.
  • Jednorazowe odszkodowanie – przysługuje pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, lekarz orzecznik, lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku. W przypadku śmierci pracownika, świadczenie to przysługuje również członkom rodziny.
  • Renta szkoleniowa – przysługuje pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, w wyniku którego stracił on zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Jej celem jest możliwość przekwalifikowania zawodowego poszkodowanego.
  • Renta rodzinna – świadczenie przysługujące członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci posiadała ustalone prawo do emerytury lub renty wynikającej z tytułu niezdolności do pracy.
  • Dodatek pielęgnacyjny – przysługuje osobie, która jest już uprawniona do emerytury lub renty, pod warunkiem, że została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy, lub ukończyła 75 lat.

Kiedy poszkodowanemu nie przysługują świadczenia za wypadek przy pracy?

Pracownikowi, który ucierpiał wskutek wypadku przy pracy nie należą się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jeśli wypadek był spowodowany udowodnionym naruszeniem przepisów BHP przez poszkodowanego, był on spowodowany umyślnie, wskutek niedbalstwa, lub w sytuacji, jeśli był w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środków odurzających.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może również odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w sytuacji, gdy nie przedstawiono mu stosownych dokumentów dot. wypadku, m.in. protokołu powypadkowego. ZUS może również odmówić przyznania świadczeń jeśli protokół powypadkowy zawiera bezpodstawne stwierdzenia. Jeśli występują w nim braki formalne, protokół zostaje niezwłocznie zwrócony, aby je uzupełnić. Należy również pamiętać, że wypadek w drodze do lub z pracy nie jest wypadkiem przy pracy. Poszkodowanemu pracownikowi nie przysługują w takich sytuacjach jakiekolwiek świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

wypadek przy pracy odszkodowanie od pracodawcy

Baza wiedzy

Wypadek przy pracy a odszkodowanie od pracodawcy

Za wypadek przy pracy możesz otrzymać nie tylko świadczenie z ZUS, ale czasem i odszkodowanie od pracodawcy. Wypłaci Ci je jednak tylko przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Kiedy w takim razie otrzymasz pieniądze w ramach OC pracodawcy  i co poza odszkodowaniem Ci przysługuje?

jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy swoje roszczenia możesz kierować nie tylko do pracodawcy. Przysługuje Ci także jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Aby je otrzymać, musisz jednak spełnić kilka wymogów.

odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

Jeśli do wypadku przy pracy dojdzie nie z Twojej winy, możesz domagać się odszkodowania od swojego pracodawcy. Jego odpowiedzialność nie ogranicza się przy tym do Kodeksu pracy. Może odpowiadać także na podstawie Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się