Baza wiedzy

Koszty najmu pojazdu zastępczego – czy ubezpieczyciel powinien je pokryć, jeśli została orzeczona szkoda całkowita?

Prawniczka Joanna Majkowska | 21.12.2021

koszty najmu pojazdu zastępczego szkoda całkowita

W sytuacji gdy zniszczenia samochodu są tak poważne, że ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą, poszkodowany zwykle musi przynajmniej przez jakiś czas korzystać z wynajętego auta. W tym kontekście pojawia się jednak pytanie – czy koszty najmu pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy orzeczona została szkoda całkowita powinien pokryć ubezpieczyciel?

Szkoda całkowita a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego uznawane jest za normalne następstwo wypadku komunikacyjnego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c., a zatem jeżeli poszkodowany poniósł w związku z tym koszty, które były konieczne na wynajem pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu.

Według stanowiska Sądu Najwyższego: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego” (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt III CZP 05/11).

Dalej w przytoczonym orzeczeniu Sąd wskazuje na przesłanki przyznania zwrotu kosztów wynajmu. Poszkodowany nie mógł odtworzyć możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego przy pomocy innego, wolnego pojazdu, znajdującego się w jego posiadaniu i nadającego się do wykorzystania. Najem pojazdu staje się wydatkiem celowym i ekonomicznie uzasadnionym w przypadku pojazdu zastępczego o zasadniczo podobnej klasie do pojazdu zniszczonego lub uszkodzonego, jeśli stawki czynszu najmu odpowiadają stawkom obowiązującym na lokalnym rynku, a poszkodowany korzystał z pojazdu zastępczego w czasie remontu pojazdu lub w okresie niezbędnym do zakupu innego samochodu do realizacji czynności życia codziennego.

Poszkodowanemu przysługuje wówczas od ubezpieczyciela zwrot wydatków koniecznych, a więc niezbędnych do korzystania z innego pojazdu w takim samym zakresie, w jakim poszkodowany korzystałby ze swego środka lokomocji, gdyby mu szkody nie wyrządzono (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 08.09.2004 r., sygn. akt IV CK 672/03, Lex 146324 oraz uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11, OSNC 2012/3/28).

Koszty najmu pojazdu zastępczego, gdy została orzeczona szkoda całkowita też można uznać za niezbędne wydatki

Szkoda równoznaczna jest z uszczerbkiem majątkowym, obejmującym różnicę pomiędzy obecnym stanem majątkowym, a stanem majątkowym, jaki zaistniałby, gdyby nie zdarzenie wywołujące szkodę. Pojęcie straty obejmuje zatem także niezaspokojone przez poszkodowanego, ale wymagalne zobowiązania na rzecz osoby trzeciej (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2008 roku sygn. akt III CZP 62/08, opubl. (…) 2009/7-8/106).

Tym samym przyjąć należy, że koszty najmu samochodu zastępczego, choćby nie pokryte bezpośrednio przez poszkodowanego, mogą wchodzić w skład szkody, jaką poniósł w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu. Refundacji podlega, zatem czynsz najmu pojazdu zastępczego pokryty przez poszkodowanego lub przez niego nie zaspokojony, ale wymagalny. Zatem do powstania szkody nie jest konieczne poniesienie kosztów najmu przez poszkodowanego.

Reasumując do uszczerbku majątkowego doznanego przez poszkodowanego w wyniku zdarzenia drogowego należy zaliczyć koszty najmu pojazdu zastępczego na czas niemożności korzystania z własnego środka transportu.

Za jaki okres najmu pojazdu zastępczego ubezpieczyciel musi zwrócić pieniądze?

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa w adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem, z którego szkoda wynikła, pozostają koszty najmu samochodu zastępczego tylko w okresie koniecznym i niezbędnym do dokonania naprawy pojazdu (por. wyrok SN z 5.11.2004 r., II CK 494/03, Lex nr 145121).

Stanowisko takie ma przy tym zastosowanie jedynie przy szkodzie częściowej, albowiem odmiennie należy oceniać sytuację nastąpienia szkody całkowitej, przy której czas koniecznego najmu obejmuje – co do zasady – okres od dnia zniszczenia pojazdu do dnia, w którym poszkodowany może nabyć podobny pojazd, nie dłuższy niż do dnia zapłaty odszkodowania (tak: wyrok SN z dnia 8.09.2004 r., IV CK 672/03, Lex nr 146324).

W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy użył sformułowania, „okres niezbędny do zakupu innego pojazdu mechanicznego”. Oznaczało to odstąpienie przez Sąd Najwyższy od poglądu z wyroku z dnia 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 672/03), że dzień wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe najpóźniej i zawsze kończy odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela za poniesione przez poszkodowanego wydatki na najem pojazdu zastępczego.

Zgodnie z wyrokiem czasem refundowanego najmu pojazdu zastępczego w przypadku szkody całkowitej jest okres od dnia wynajęcia pojazdu zastępczego do dnia, w którym poszkodowany mógł nabyć inny pojazd o podobnej wartości rynkowej. Okres ten może kończyć się wcześniej niż dzień wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe, może kończyć się w dniu wypłaty tego rodzaju świadczenia odszkodowawczego, może również wykraczać poza dzień wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą w samochodzie.

W dniu 22 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 76/13) w której stwierdził,. iż w sytuacji gdy stwierdzono szkodę całkowitą, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego także w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego.

Zatem Sąd Najwyższy definitywnie odszedł od stanowiska, że dzień wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe najpóźniej kończy dzień odpowiedzialności za wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela powiązano z niezbędnym okresem do odtworzenia możliwości korzystania z rzeczy poprzez zakup nowego samochodu który nie zawsze kończy sie w momencie wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej

Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego po szkodzie całkowitej – kiedy ubezpieczyciel zwróci związane z nim koszty?

Orzeczenie szkody całkowitej zwykle oznacza dla Ciebie konieczność najmu pojazdu zastępczego. W takiej sytuacji ubezpieczyciele często próbują uniknąć pokrycia związanych z tym kosztów. Zwykle ich decyzja jest jednak nieuzasadniona, a Ty możesz się domagać należnych Ci pieniędzy.

najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Baza wiedzy

Najem pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej

Wypadek czy stłuczka zwykle oznacza, że przez co najmniej kilka dni nie możesz używać swojego samochodu. W takiej sytuacji pozostaje Ci wynajem pojazdu zastępczego. Jeszcze kilka lat temu nie było jasne, czy ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci związane z tym koszty. Obecnie jednak kwestia ta została rozstrzygnięta i to na Twoją korzyść.

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Jeśli dojdzie do niej z winy drugiego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się