Błąd medyczny

Błąd medyczny – co to znaczy?

Przede wszystkim najpierw wyjaśnijmy, co kryje się pod tym pojęciem. Błąd medyczny to inaczej postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w dostępnym dla lekarza zakresie.

Rodzaje błędów medycznych

Możemy wyróżnić cztery typy błędów medycznych:

- błąd diagnostyczny polegający na mylnym stwierdzeniu choroby lub na nierzetelnym rozpoznaniu choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia jego zdrowia. Należy ustalić, czy błędne rozpoznanie było uzasadnione pojawiającymi się objawami czy wynikało to z przyczyn zawinionych przez lekarza.

- błąd organizacyjny dotyczy niesprawnej organizacji pomocy medycznej, która w rezultacie negatywnie wpływa na stan zdrowia pacjenta. Błędy te są powodowane przez błędne decyzje podejmowane przez dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, kierowników zespołów i innych osób kierujących jednostkami.

- błąd techniczny to nieodpowiednie (mając na względzie aspekty techniczne) wykonanie czynności leczniczej. Ma miejsce najczęściej podczas wykonywania skomplikowanych operacji, ale również podczas standardowych badań czy zabiegów.

- błąd terapeutyczny zachodzi w przypadku dobrania nieodpowiedniej metody lub sposobu leczenia. Często jest on następstwem wadliwej diagnozy lub niewłaściwego rozpoznania. Może to być spowodowane np. zapisaniem pacjentowi złego leku, czy stosowaniu danej metody leczenia, która powoduje szkodę lub powiększa jej rozmiar.

Odszkodowanie – jaką mamy możliwość działania?

-Tryb tradycyjny: w pierwszej kolejności zwracamy się do podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną za błąd oraz jego ubezpieczyciela. W przypadku negatywnej odpowiedzi ubezpieczyciela na drodze polubownej, lub gdy uznamy, że przyznane odszkodowanie jest nieadekwatne do rozmiaru szkody, musimy wystąpić na drogę sądową. Niestety wiąże się to z kosztami – przede wszystkim opłaty sądowej (która wynosi 5% wartości sporu, czyli kwoty o jaką wnioskujemy), a także opinii biegłych. To właśnie te opinie są podstawowym dowodem, ponieważ sędzia nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu medycyny, która pozwalałaby na uznanie błędu. Wadą trybu tradycyjnego jest to, że walka o satysfakcjonujące odszkodowanie może okazać się długotrwała (czas trwania procesu może wynieść nawet 3 lata do czasu wydania prawomocnego wyroku).

- Wojewódzka komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych: ta droga dotyczy wyłącznie błędów, które zaistniały od 1 stycznia 2012 roku. Zaletą tej drogi jest to, że jest ona znacznie tańsza (opłata przy złożeniu wniosku to 200zł, niezależnie od wielkości roszczenia, które może wynosić maksymalnie 100tyś zł), a także szybsza (orzeczenia muszą być wydawane w ciągu 4 miesięcy). Złożyć wniosek do Komisji może pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo spadkobiercy pacjenta- w przypadku śmierci pacjenta. Warto pamiętać, że wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od dnia, w którym powzięto wiedzę o błędzie medycznym, a jednocześnie termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Dodać trzeba, że jeśli kwota zadośćuczynienia i odszkodowania zostanie zaakceptowana, droga sądowa w formie pozwu przeciwko szpitalowi do sądu cywilnego zostaje zamknięta. Jeśli jednak szpital lub jego ubezpieczyciel zaproponuje nieadekwatną kwotę, możemy nie zaakceptować jej i wystąpić do sądu, a dysponując opinią Komisji, która stwierdziła powstanie błędu, możemy nie martwić się o wynik rozstrzygnięcia, kwestią jest tylko kwota odszkodowania.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.