Jaki czas ma ubezpieczyciel na likwidację szkody?

Pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Dzięki temu w razie wypadku poszkodowany kierowca może zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy i żądać wypłaty odszkodowania lub dokonania niezbędnych napraw.  Co więcej, taka likwidacja szkody powinna przebiegać w ściśle określonym terminie. W razie nieuzasadnionych opóźnień ubezpieczyciel będzie musiał natomiast wypłacić odszkodowanie wraz z odsetkami. 

Co to jest likwidacja szkody z OC sprawcy?

Likwidacja szkody z OC sprawcy to postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń. Obejmuje ono wszystkie czynności od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania lub wydania decyzji odmownej. W ramach postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel ustala więc przyczyny i skutki wypadku, zakres swojej odpowiedzialności, rozmiar szkody i ewentualny udział osób trzeciej. Na tej podstawie określa wysokość odszkodowania, które następnie wypłaca poszkodowanemu. 

Takie odszkodowanie może mieć na celu naprawienie szkody rzeczowej związanej chociażby z naprawą uszkodzonego pojazdu, koniecznością wynajmu samochodu zastępczego czy zniszczeniem innych przedmiotów w trakcie kolizji. W ramach odszkodowania można też żądać naprawienia szkody na osobie, a więc m.in. zwrotu kosztów leczenia, dojazdów do szpitala czy utraconego zarobku.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od momentu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Dopiero w sytuacji, gdy ustalenie niezbędnych okoliczności w tak krótkim czasie nie będzie możliwe, termin ten można wydłużyć. Ubezpieczyciel musi jednak zawiadomić o tym na piśmie i bezwzględnie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody wypłacić tzw. część bezsporną. Pozostałą kwotę poszkodowany powinien natomiast otrzymać w ciągu 14 dni od ustalenia okoliczności zdarzenia, przy czym termin ten nie może przekroczyć 90 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Wypłata odszkodowania z opóźnieniem - czy należą się odsetki?

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w przypadku opóźnień w płatności od żądanej kwoty nalicza się odsetki. Ta sama zasada znajduje zastosowanie także w sytuacji, gdy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania. Jeśli więc nie dotrzyma terminu przewidzianego w przepisach, od pierwszego dnia opóźnienia można naliczać odsetki. W sytuacji, gdy ich wysokości nie określono w umowie, będą one wynosić 5,6% w skali roku.

Co to jest UFG?

Nie zawsze jednak likwidacja szkody nastąpi z OC sprawcy. W niektórych przypadkach zajmie się nią Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest to fundusz tworzony przez krajowe firmy ubezpieczeniowe oraz firmy zagraniczne prowadzące na polskim rynku działalność ubezpieczeniową w zakresie OC. UFG zajmuje się między innymi naprawą szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych czy nieznanych kierowców, a także kontrolą wykupienia przez właścicieli pojazdów obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

Kiedy likwidacją szkody zajmie się UFG?

Jeśli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia albo nie miał ważnej polisy, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmie się likwidacją szkody. Poszkodowany może się do niego zgłosić za pośrednictwem każdego ubezpieczyciela prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczenia OC. Wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się wówczas przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego. Wypłata bezspornej części odszkodowania nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Pozostałą część kwoty UFG powinien natomiast wypłacić w terminie 14 dni od daty ustalenia wszystkich istotnych okoliczności.

Problem z wypłatą odszkodowania OC − co robić?

Problemy z wypłatą odszkodowania OC można zasadniczo podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich obejmuje sytuacje, kiedy ubezpieczyciel spóźnia się z wypłatą odszkodowania. Wówczas poszkodowany powinien przede wszystkim napisać wezwanie do zapłaty, w której zażąda wskazanej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Oprócz tego może wystosować także skargę do Rzecznika Finansowego albo Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatecznie – nawet wnieść pozew do sądu.

Druga kategoria problemów związana jest natomiast z wypłatą zaniżonego odszkodowania. Warto pamiętać, że o ile ubezpieczyciel nie stwierdzi szkody całkowitej, powinien wypłacić kwotę pozwalającą na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Jeśli więc proponowane odszkodowanie nie spełnia tych wymogów i zdaniem poszkodowanego zostało zaniżone, może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W odwołaniu od decyzji poszkodowany powinien przede wszystkim wskazać, że odszkodowanie zaproponowane przez ubezpieczyciela jest za niskie i poprzeć swoje stanowisko konkretnymi dowodami. Zwykle zaniżony kosztorys wynika z nieuwzględnienia dodatkowego wyposażenia, nieuzasadnionego stwierdzenia szkody całkowitej albo nieuwzględniania części oryginalnych. Poszkodowany może więc na przykład zapłacić za ekspertyzę rzeczoznawcy, który dokona dokładnych wyliczeń i oceni, czy zaproponowane odszkodowanie rzeczywiście jest wystarczające.

Tak przygotowane odwołanie można złożyć telefonicznie, w oddziale ubezpieczyciela czy mailowo. Najlepszym sposobem będzie jednak wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Niezależnie od wybranej formy zgłoszenia ubezpieczyciel będzie mieć 30 dni na odpowiedź. W razie niedotrzymania przez niego terminu przyjmuje się, że uznał roszczenia poszkodowanego. W przypadku otrzymania decyzji odmownej poszkodowany może natomiast podjąć dalsze kroki – zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego albo skierować sprawę na drogę sądową.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.