Baza wiedzy

Jakie są rodzaje błędów medycznych? Czego możesz się domagać, gdy lekarz popełni któryś z nich?

Prawniczka Joanna Majkowska | 05.11.2021

rodzaje błędów medycznych

Sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny nie należą do rzadkości. Tym bardziej, że do zaniedbań może dojść praktycznie na każdym etapie – zarówno podczas badań, w trakcie leczenia, jak i ze względu na złą organizację placówki. Z tego powodu wyróżnia się poszczególne rodzaje błędów medycznych. Każdy z nich daje Ci prawo do konkretnych roszczeń, takich jak odszkodowanie, zadośćuczynienie czy renta.

Czym jest błąd medyczny?

Przed omówieniem każdego z rodzajów błędów medycznych warto jeszcze wyjaśnić, czym jest błąd medyczny. Jest to o tyle ważne, że nie każde działanie lekarza, które doprowadzi do szkód po Twojej stronie, będzie wpasowywać się w tę definicję.

W dużym skrócie można powiedzieć, że błąd medyczny ma miejsce pod warunkiem łącznego spełnienia 3 wymogów, takich jak:

 • istnienie winy – czyli w tym wypadku działanie (lub powstrzymanie się od działania) sprzeczne z podstawowymi, powszechnie uznanymi zasadami postępowania w danej sytuacji,
 • powstanie szkody – np. roztrój zdrowia, śmierć pacjenta itd.,
 • związek przyczynowo-skutkowy między zawinionym działaniem a powstaniem szkody.

Mówiąc jeszcze prościej, błąd medyczny występuje, gdy lekarz działał w nieprawidłowy sposób (np. nie przeprowadził badań, które w danej sytuacji powinien wykonać) i właśnie to doprowadziło do powstania szkody po Twojej stronie (np. nie rozpoznał choroby i podjął niewłaściwe leczenie).

Jakie są rodzaje błędów medycznych?

Wiadomo już, czym jest błąd medyczny według ogólnej definicji. To pojęcie jest jednak naprawdę szerokie. Nie zawsze wiąże się z postawieniem błędnej diagnozy. Co więcej, nie każdy błąd medyczny musi popełnić sam lekarz. Może to być także wynik zaniedbań personelu, ratownika medycznego, farmaceuty, a nawet efekt złej organizacji samej placówki.

Z tego powodu wyróżnia się takie rodzaje błędów medycznych jak:

 • błąd diagnostyczny (błąd w rozpoznaniu),
 • błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu),
 • błąd techniczny,
 • błąd informacyjny,
 • błąd organizacyjny.

Błąd diagnostyczny (błąd w rozpoznaniu)

Jak wynika już z samej nazwy, błąd diagnostyczny polega na postawieniu nieprawidłowej diagnozy. Może to być wynik nieprzeprowadzenia niezbędnych badań lub błędnego zinterpretowania ich wyników. To z kolei prowadzi do:

 • nierozpoznania choroby (czyli, mówiąc kolokwialnie, stwierdzenia, że „nic Ci nie jest”),
 • pomylenia choroby z inną,
 • rozpoznania choroby, której nie ma.

Pamiętaj jednak, że jeśli lekarz postawił nieprawidłową diagnozę, to jeszcze nie przesądza, że miał miejsce błąd medyczny. Wciąż konieczne będzie spełnienie 3 wyżej wymienionych warunków (wina, szkoda i związek przyczynowy). Zdarzają się bowiem przypadki, gdy lekarz starannie wykonuje swoją pracę, ale mimo wszystko stawia błędną diagnozę. O ile nie jest to wynik niedbałego działania czy postępowania niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, to o błędzie medycznym nie ma w tym przypadku mowy.

Błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu)

Niektóre rodzaje błędów medycznych mogą być ze sobą ściśle związane. I tak jest właśnie w przypadku błędu terapeutycznego, który zwykle wynika z zaniedbań już na etapie diagnozy.

Jeśli lekarz pomyli objawy chorób albo stwierdzi istnienie takiej, której nie masz (np. zdiagnozuje nieistniejący nowotwór), to w konsekwencji podejmie też nieprawidłowe leczenie. To właśnie błąd terapeutyczny.

Oczywiście zdarzają się też przypadki, gdy błąd terapeutyczny występuje samodzielnie – lekarz wprawdzie stawia prawidłową diagnozę, ale dobrane leczenie pozostawia już wiele do życzenia.

Przykładem błędu terapeutycznego będą więc m.in. sytuacje gdy:

 • otrzymujesz leki uznawane za nieskuteczne,
 • lekarz kieruje Cię na zbędny zabieg,
 • dostajesz złą dawkę leku,
 • przeprowadzana jest operacja mimo istnienia przeciwwskazań,
 • lekarz kontynuuje poród siłami natury, choć występują bezwzględne podstawy do wykonania cesarskiego cięcia.

Błąd techniczny

Dwa kolejne rodzaje błędów medycznych nie są już związane ściśle z działaniem lekarza, ale też mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. W tym przypadku do odpowiedzialności pociągniesz więc nie tyle konkretnego lekarza co szpital.

Zdarza się, że diagnoza jest trafna, sposób leczenia także, ale problemy pojawiają się na etapie realizacji zaleceń lekarza – dochodzi do zaniedbań albo błędnego stosowania się do zaleceń. To właśnie błąd techniczny. Będzie nim na przykład:

 • podanie złej grupy krwi,
 • pozostawienie w ciele pacjenta ciała obcego,
 • pomylenie zakresu zabiegu (np. amputowanie złej nogi),
 • pomylenie tożsamości pacjentów.

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny to z kolei wynik nieprawidłowego funkcjonowania danej placówki – np. złej organizacji procedur w szpitalu. Z tego powodu może go popełnić nie tylko personel medyczny, ale także osoby pełniące funkcje administracyjne czy organizacyjne. Przykłady takiego błędu to:

 • niezapewnienie zapasu krwi,
 • niespełnienie wymogów sanitarnych (np. prowadzące do zakażenia gronkowcem w szpitalu),
 • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • brak sprawnego sprzętu medycznego.

Błąd informacyjny

Według art. 31 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek informować Cię o:

 • Twoim stanie zdrowia,
 • diagnozie,
 • proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych oraz leczniczych,
 • wynikach leczenia i wynikach rokowania.

Jeśli nie wywiąże się z tych obowiązków, jest to błąd medyczny, w tym przypadku określany jako błąd informacyjny. Oczywiście to wszystko wciąż pod warunkiem, że taki brak informacji doprowadził do wystąpienia po Twojej stronie szkód. Samo niepoinformowanie Cię np. o wynikach leczenia jeszcze nie sprawia, że możesz domagać się odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Czego możesz się domagać w związku z błędem medycznym?

Niezależnie od rodzaju błędu medycznego jego wystąpienie oznacza, że przysługują Ci konkretne roszczenia.

Przede wszystkim możesz się domagać odszkodowania. Powinno ono pokryć straty i koszty związane z błędem medycznym – np. wynikające z dodatkowych wydatków na leczenie, rehabilitację czy specjalistyczny sprzęt.

Dodatkowo za doznane krzywdy (ból, cierpienie itd.) należy Ci się zadośćuczynienie.

Jeśli natomiast utracisz (całkowicie lub częściowo) zdolność do pracy zarobkowej, zwiększą się Twoje potrzeby lub zmniejszą widoki na przyszłość, możesz domagać się także renty.

Rodzaje błędów medycznych – podsumowanie

 1. Błąd medyczny ma miejsce, gdy spełnione zostaną łącznie 3 warunki: wina lekarza (lub placówki), szkoda po stronie pacjenta oraz związek przyczynowo-skutkowy między winą a szkodą
 2. Błędy medyczne mogą mieć miejsce na każdym etapie – od stawiania diagnozy, aż po organizację szpitala.
 3. Z tego powodu wyróżnia się takie rodzaje błędów medycznych jak: błąd diagnostyczny, terapeutyczny, techniczny, organizacyjny oraz informacyjny.
 4. Jako osoba poszkodowana wskutek błędu medycznego możesz otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

błąd medyczny błąd lekarski

Baza wiedzy

Błąd medyczny a błąd lekarski – jaka jest między nimi różnica?

Błąd medyczny i błąd lekarski w języku potocznym traktowane czasem jako synonimy. W kontekście ubezpieczenia i należnego Ci odszkodowania są to jednak pojęcia o zupełnie różnych znaczeniach.

czym jest błąd medyczny

Baza wiedzy

Czy każde niedopatrzenie ze strony lekarza to od razu błąd medyczny?

Tak jak w każdym innym zawodzie i w przypadku lekarzy może dojść do pomyłek lub postawienia nieprawidłowej diagnozy. Nie zawsze oznacza to jednak, że miał miejsce błąd medyczny i należy Ci się odszkodowanie.

odszkodowanie za błąd medyczny

Baza wiedzy

Odszkodowanie za błąd medyczny – kiedy możesz je otrzymać?

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala, pomyłki pielęgniarek, położnych i lekarzy – to wszystko przypadki, w których można mówić o błędach medycznych. Jako osobie poszkodowanej należy Ci się w takiej sytuacji odszkodowanie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się