Wypadek z uszkodzeniem samochodu

Utrata wartości handlowej pojazdu

Prawniczka Joanna Majkowska | 21.12.2021

utrata wartości handlowej pojazdu

Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które pozwoli na naprawienie uszkodzonego pojazdu, to w praktyce nie sprawi to, że pojazd będzie warty tyle co w sytuacji, gdyby żaden wypadek nie miał miejsca. Jego wartość po naprawie będzie mniejsza – jest to tzw. utrata wartości handlowej pojazdu. 

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że żaden z obowiązujących przepisów prawa nie wskazuje jednoznacznie na możliwość przyznania poszkodowanemu odszkodowania pieniężnego za utratę wartości handlowej pojazdu. W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada pełnej kompensacji szkody wyrażona w art. 361 kodeksu cywilnego, który wymienia przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Zasada pełnego odszkodowania oznacza naprawienie szkody, które obejmuje zarówno straty, jakie poszkodowany poniósł, jak i korzyści, które mógł osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W chwili obecnej, kwestią nie budzącą wątpliwości jest to, że naprawienie szkody ma na celu zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku.

Pojęcie utraty wartości handlowej jest często definiowane jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością już po dokonanej naprawie, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta. Nie ulega wątpliwości, że wartość samochodu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej, maleje w stosunku do tej, jaką ten sam pojazd miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony.

Racjonalne wydaje się założenie, że wówczas kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości. Powyższy pogląd został wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt. III CZP 57/2001, w której stwierdzono, że „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Utrata wartości handlowej pojazdu a odszkodowanie

Sąd Najwyższy, w wyżej wskazywanej uchwale stwierdził, iż po naprawie, co prawda samochód odzyskuje sprawność techniczną, jednakże nie uzyskuje takiej wartości handlowej, jak przed wypadkiem, gdyż cena sprzedażowa pojazdu po naprawie na skutek kolizji maleje. Różnica w tej wartości stanowi różnicę wartości handlowej, której w świetle powyższej uchwały mogą domagać się poszkodowani właściciele pojazdów.

Niezaprzeczalnie, nawet najbardziej fachowa i rzetelna naprawa pojazdu nie zmieni faktu, że dany pojazd został uprzednio uszkodzony w skutek kolizji drogowej. Powszechnie wiadomo, że pojazdy bezszkodowe przy sprzedaży uzyskują wyższą cenę, niż pojazdy tzw. „po szkodzie”. Warto podkreślić, że odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu można się domagać w sytuacji, gdy na pojeździe powstała szkoda częściowa. Szkoda całkowita to stan, kiedy koszty naprawy przewyższają wartość samego pojazdu, wówczas nie można mówić o utracie wartości handlowej.

Odszkodowanie a brak naprawy pojazdu

Należałoby rozważyć kwestię czy odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej należy się poszkodowanemu, także wtedy, gdy pojazd nie został jeszcze poddany naprawie bo poszkodowany nie ma zamiaru go w ogóle naprawiać. Wskazać należy, że wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 07 sierpnia 2003 r., o sygn. akt. IV CKN 387/01 stwierdzono, iż:

Szkoda powstaje zwykle w chwili wypadku komunikacyjnego i podlega naprawieniu według zasad określonych w art. 363 § 2 k.c. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawiać.

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 sierpnia 2017 r., o sygn. akt V GC 2057/16:

również fakt sprzedaży samochodu nie ma znaczenia dla przedmiotu sprawy, bowiem odnoszenie się do wysokości uzyskanej kwoty za sprzedaż pojazdu, mogłoby mieć miejsce wyłącznie w przypadku zaistnienia szkody całkowitej. Sprzedaż pojazdu nie może spowodować zmniejszenia należnego poszkodowanemu odszkodowania. Prawo do sprzedaży pojazdu jest prawem właściciela pojazdu, i nie zmienia to faktu, że ubezpieczyciel sprawcy szkody winien wyrównać uszczerbek w majątku poszkodowanego do pełnej wysokości szkody.

Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej przedawnia się z upływem 3 lat od dnia zdarzenia. Jeżeli od wypadku nie upłynęło więcej niż 3 lata, a ubezpieczyciel zwrócił Ci już koszty naprawy pojazdu to możliwe, że mimo to możesz wystąpić z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej, wystarczy przesłać dokumenty dotyczące szkody, a w Solace Sp. z o.o. zweryfikujemy je zupełnie darmowo.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

naprawa pojazdu części oryginalne zamienniki

Baza wiedzy

Naprawa pojazdu po szkodzie – na częściach oryginalnych czy zamiennikach?

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela zwykle przedstawia Ci on kosztorys napraw pojazdu. Możesz wtedy spotkać się z sytuacją, gdy zamiast uwzględnić koszt części oryginalnych, weźmie pod uwagę ceny tańszych zamienników.

likwidacja szkód komunikacyjnych

Baza wiedzy

Likwidacja szkód komunikacyjnych

Kiedy jako poszkodowany w wypadku komunikacyjnym zgłosisz się po odszkodowanie do ubezpieczyciela, będzie on musiał przeprowadzić likwidację szkody. Ustali więc, kto ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie oraz jaką kwotę powinien Ci wypłacić.

ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie

Baza wiedzy

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy kwota proponowana przez ubezpieczyciela okazuje się niewystarczająca do naprawienia szkody. Jeśli ten scenariusz dotyczy również Ciebie, masz co najmniej kilka możliwości, by uzyskać pełne należne Ci odszkodowanie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się