Baza wiedzy

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

szkoda z OC sprawcy

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany.  Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy też potrąconym pieszym albo rowerzystą. Aby jednak otrzymać należne Ci odszkodowanie, najpierw musisz zgłosić szkodę.

Czym jest szkoda z OC sprawcy?

Szkodę najprościej można zdefiniować jako różnicę między stanem majątku poszkodowanego przed zdarzeniem a po jego wystąpieniu. W przypadku szkody z OC sprawcy pod uwagę bierze się więc wartość Twojego majątku sprzed kolizji lub wypadku, a następnie ustala, jakie koszty i straty poniesiesz w związku z tym zdarzeniem.

Oznacza to, że szkoda majątkowa będzie obejmować nie tylko koszt naprawy pojazdu czy wynajmu zastępczego auta, ale nawet cenę odkupienia innych rzeczy, które wskutek wypadku uległy zniszczeniu. Ubezpieczyciel powinien Ci też zwrócić wszystkie inne wydatki związane bezpośrednio ze zdarzeniem. Jeśli więc na przykład poddasz się leczeniu, przejdziesz operację, rozpoczniesz rehabilitację albo zrezygnujesz z dotychczasowej pracy, bo nie będziesz w stanie jej wykonywać, także wszystkie te kwestie będą mieć znaczenie przy obliczaniu wysokości szkody.

Wypadek nieraz wiąże się jednak nie tylko ze szkodą majątkową, ale także z cierpieniem fizycznym czy psychicznym. Zdarza się, że musisz podjąć bolesne leczenie lub obawiasz się o swoje zdrowie i życie. Wypadek może też prowadzić do niepełnosprawności, co z kolei pociąga za sobą ogromne cierpienie psychiczne. Z tego powodu masz prawo domagać się dodatkowej kwoty, która zrekompensuje Ci doznane krzywdy. Jest to tzw. zadośćuczynienie.

Oczywiście w przypadku określenia wysokości zadośćuczynienie sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie możesz dokonać prostej kalkulacji, jak ma to miejsce przy ustalaniu odszkodowania. Trudno oszacować, ile warty jest ból, cierpienie czy strata bliskiej osoby. Z tego powodu kwota żądanego zadośćuczynienia w poszczególnych przypadkach może znacząco się różnić. Wiele zależy tu od czasu trwania cierpienia, perspektywy poprawy zdrowia w przyszłości, ale także od samej argumentacji, jaką przedstawisz.

Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Zgodnie z przepisami sprawca ma obowiązek naprawienia szkody. Ze względu na objęcie pojazdu obowiązkowym ubezpieczeniem OC jako osoba poszkodowana zgłaszasz się jednak nie tyle do kierowcy, który spowodował wypadek czy kolizję, co do jego ubezpieczyciela.

Na zgłoszenie szkody z OC sprawcy masz aż 3 lata od dnia, w którym dowiesz się o szkodzie. Zgłoszenie to nie może nastąpić jednak później niż w ciągu 10 lat od momentu zdarzenia. Wyjątkiem będą tu szkody powstałe w wyniku przestępstwa, dla których przewidziano dłuższy termin wynoszący aż 20 lat.

Nie musisz więc kontaktować się z ubezpieczycielem od razu po zdarzeniu. Jeśli samochód nadaje się do dalszej jazdy, możesz zrobić to także później – na przykład telefonicznie czy przy pomocy internetu. Pamiętaj jednak, że z upływem czasu szkoda może się powiększyć, a określenie jej rozmiaru w momencie zdarzenia okaże się wtedy sporym wyzwaniem.

O natychmiastowym zawiadomieniu ubezpieczyciela pomyśl szczególnie, gdy uszkodzenia są na tyle poważne, że nie możesz samodzielnie przetransportować samochodu do warsztatu. W takim wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe powinno Ci zapewnić pomoc drogową.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy – krok po kroku

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany w związku z wypadkiem czy kolizją. Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy może potrąconym pieszym lub rowerzystą. Co więcej, jeśli wskutek wypadku zmarła bliska Ci osoba, to możesz otrzymać zadośćuczynienie dla członków rodziny osoby poszkodowanej.

Aby zgłosić szkodę, przede wszystkim przygotuj odpowiednie dokumenty. Wśród tych podstawowych znajdzie się oświadczenie sprawcy kolizji. Możecie je przygotować, gdy kierowca odpowiedzialny za całe zdarzenie przyznaje się do winy. Przy spisaniu oświadczenia najłatwiej będzie skorzystać z gotowego wzoru, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze, by w dokumencie znalazły się takie informacje jak:

 • dane uczestników zdarzenia,
 • prawa jazdy uczestników,
 • czas i miejsce zdarzenia,
 • informacje o polisie OC sprawcy,
 • zakres uszkodzeń,
 • opis przebiegu zdarzenia,
 • podpisy sprawcy Twój oraz sprawcy kolizji.

Przed spisaniem oświadczenia sprawdź, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie OC. Jeśli tak – na dalszym etapie możesz kontaktować się z jego ubezpieczycielem. Ważność ubezpieczenia sprawdzisz przez internet. Wystarczy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i podać numer rejestracyjny samochodu.

Jeśli natomiast okaże się, że kierowca odpowiedzialny za zdarzenie nie posiadał ważnej polisy albo jeśli uciekł z miejsca zdarzenia, nie oznacza to, że nie otrzymasz jakichkolwiek pieniędzy. W takim przypadku szkodę zgłosisz jednak bezpośrednio do UFG.

Nie zawsze jednak spisanie oświadczenia będzie możliwe. Takie rozwiązanie przewidziano jedynie dla kolizji, ale już nie wypadku.  Jeśli więc są osoby ciężko ranne czy tym bardziej ofiary śmiertelne, konieczne okaże się wezwanie policji. Podobnie sytuacja wygląda, gdy kierowca nie chce przyznać się do winy. We wszystkich tych przypadkach oświadczenie sprawcy kolizji zostanie zastąpione przez notatkę policyjną sporządzoną przez funkcjonariusza.

Pamiętaj też że każdy z ubezpieczycieli zapewnia kilka sposobów, na jakie możesz dokonać zgłoszenia szkody z OC sprawcy. Możliwości te różnią się od siebie w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto więc sprawdzić na stronie internetowej ubezpieczyciela, jakie rozwiązania oferuje. Może to być zawiadomienie:

 • mailowe,
 • tradycyjną pocztą,
 • przez formularz na stronie internetowej,
 • osobiście w oddziale ubezpieczyciela,
 • telefonicznie,
 • przy użyciu specjalnej aplikacji czy czatu.

Naprawa szkody w ramach BLS

Warto też wspomnieć, że od 2015 roku można zgłaszać szkodę nie tylko do ubezpieczyciela sprawcy, ale też do własnego zakładu ubezpieczeń dzięki programowi Bezpiecznej Likwidacji Szkód (BLS). W tym zakresie istnieją jednak pewne ograniczenia. Za pośrednictwem BLS zgłosisz jedynie szkodę wynoszącą maksymalnie 30 tysięcy złotych i pod warunkiem, że:

 • w zdarzeniu nie było rannych,
 • nie doszło do niego za granicą,
 • uszkodzeniu nie uległy więcej niż dwa samochody.

Musisz też wiedzieć, że nie każdy ubezpieczyciel korzysta z programu BLS. Najpierw sprawdź więc, czy w Twoim przypadku w ogóle jest to możliwe.

Jak zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy?

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie szkody z OC sprawcy, zadbaj o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Pozwolą one ustalić zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz rozmiar szkody. Oprócz sporządzenia oświadczenia o kolizji albo notatki policyjnej, na miejscu zdarzenia warto też zrobić zdjęcia, choćby telefonem.

Praktycznie każdy ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej zamieszcza szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania szkody. Zapoznaj się z nimi, by mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały dostarczone. Najczęściej wymaga się podania numeru polisy OC sprawcy, a także numeru rejestracyjnego i marki pojazdu. Wymagany jest także opis zdarzenia i numer konta bankowego, na który nastąpi wypłata odpowiedniej kwoty.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela OC sprawcy to jednak dopiero pierwszy etap. Konieczne będzie także oszacowanie szkody, by ustalić wysokość należnej Ci kwoty. Zwykle następuje to w ten sposób, że rzeczoznawca wysłany przez ubezpieczyciela dokonuje oględzin pojazdu i sporządza raport dokumentujący rozmiar szkody.

Na tej podstawie ubezpieczyciel może dokonać kalkulacji i orzec, czy miała miejsce szkoda częściowa, czy też całkowita. O tej drugiej można mówić w sytuacji, gdy koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku będą przekraczać 100% jego wartości rynkowej. Wtedy też odszkodowanie ogranicza się do różnicy między wartością pojazdu sprzed wypadku a wartością wraku.

Jak już jednak wiesz, na szkodę składają się nie tylko koszty naprawy pojazdu. Oprócz przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku możesz też żądać zwrotu innych wydatków. Aby było to możliwe, musisz jednak przedstawić dokumenty potwierdzające wszelkie koszty i straty. Jeśli więc trafisz do szpitala, podejmiesz leczenie czy rozpoczniesz rehabilitację, przydatne okażą się wszelkie rachunki i faktury. Poza tym do zgłoszenia warto dołączyć dokumentację medyczną, szczególnie, jeśli zamierzasz domagać się także zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania z OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, czas likwidacji szkody z OC wynosi 30 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko, gdy w ciągu wspomnianych 30 dni nie było możliwe ustalenie istotnych okoliczności dotyczących zdarzenia drogowego. W takiej sytuacji w pierwotnym terminie ubezpieczyciel wypłaci jedynie kwotę bezsporną. Pozostała część odszkodowania musi natomiast trafić na Twoje konto w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności zdarzenia stało się możliwe.

Wypłata nie może mieć przy tym miejsca później niż na 90 dni po złożeniu zawiadomienia o szkodzie. Ten termin ubezpieczyciel ma prawo przekroczyć jedynie w szczególnych przypadkach. Chodzi tu o sytuację, gdy określenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od wyniku postępowania karnego czy cywilnego.

Problem z wypłatą odszkodowania – co robić?

Mimo terminów przewidzianych w przepisach może się zdarzyć, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania na czas. W takim wypadku możesz domagać się odsetek za opóźnienie. Ich wysokość wynosi maksymalnie 11,20% w skali roku. Zwykle jednak w umowie z ubezpieczycielem nie znajdują się żadne ustalenia co do wysokości odsetek. Wtedy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego należy przyjąć, że odsetki od należnej kwoty wynoszą 5,60% w skali roku.

Te same zasady znajdą zastosowanie, gdy ubezpieczyciel nie przyśle Ci w terminie decyzji odmawiającej wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności przygotuj wezwanie do zapłaty. Jest to proste pismo, które możesz sporządzić nawet bez pomocy prawnika. Zobowiążesz w nim zakład ubezpieczeń do zapłaty odpowiedniej kwoty wraz z odpowiednimi odsetkami za opóźnienie, a także wskażesz numer konta, na który należy dokonać płatności.

Problemy z odszkodowaniem z OC sprawcy nieraz dotyczą jednak nie tyle braku wydania jakiejkolwiek decyzji co zaproponowania kwoty, na którą nie chcesz się zgodzić. Ubezpieczyciele notorycznie zaniżają bowiem odszkodowania albo orzekają szkodę całkowitą tam, gdzie nie było podstaw do jej stwierdzenia. To sprawia, że oferowane kwoty nie pozwalają na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku i nie rekompensują wszystkich innych poniesionych strat – na przykład kosztów leczenia czy utraconych zarobków. W takim wypadku możesz odwołać się od wydanej decyzji. Jeśli ubezpieczyciel nie uzna złożonej reklamacji, wciąż nie oznacza to jeszcze, że sprawa jest przegrana.

Pozostaje jeszcze zwrócenie się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Alternatywą będzie mediacja czy arbitraż przed sądem polubownym. Masz prawo zdecydować się także na drogę sądową i złożyć pozew o zapłatę.

To ostatnie rozwiązanie często budzi wiele wątpliwości, w szczególności ze względu na stres związany z wizytami w sądzie, koszty, a także czas potrzebny do rozwiązania sprawy. Jeśli jednak ubezpieczyciel nie uznał złożonej reklamacji, a interwencja Rzecznika Finansowego nie przyniosła efektów, złożenie pozwu może być dobrym pomysłem. Zakłady ubezpieczeń nieraz bowiem od razu uznają roszczenie, a żądana kwota trafia na Twoje konto jeszcze przed wyznaczeniem terminu posiedzenia. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciele widzą, że mają małe szanse na wygranie sprawy. W ten sposób mogą uniknąć kosztów sądowych, które musieliby ponieść. Samo złożenie pozwu nie musi się więc koniecznie wiązać z długim i czasochłonnym postepowaniem.

Poza tym, jeśli nie chcesz działać samodzielnie albo sprawa kosztuje Cię za wiele nerwów, zawsze może skorzystać z pomocy prawnika. Pamiętaj jednak, by zwrócić się nie do jakiejkolwiek kancelarii, ale najlepiej do takiej, która specjalizuje się właśnie w prawie ubezpieczeniowym.

Często też wskutek wniesienia pozwu ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą i zaproponuje zawarcie ugody. Musisz mieć jednak świadomość, że zaoferowane warunki zwykle nie będą dla Ciebie korzystne. Zaakceptowanie ich wiąże się natomiast z utraceniem możliwości dochodzenia swoich praw i wyższej kwoty w przyszłości. Taką propozycję warto więc dokładnie przemyśleć, a jeszcze lepiej – skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Aby skorzystać z wyżej opisanych możliwości, w pierwszej kolejności musisz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Na napisanie odwołania masz aż 3 lata, a w przypadku gdy szkoda wynikła z przestępstwa – nawet 20.

Nie wszyscy poszkodowani decydują się złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a to duży błąd. Towarzystwa ubezpieczeniowe nieraz celowo zaniżają należną kwotę, licząc właśnie na to, że nie złożysz reklamacji. W ten sposób zwiększają swoje zyski.

Zaniżenie odszkodowania zazwyczaj jest efektem niesłusznego orzekania szkody całkowitej, zawyżania wartości wraku czy uwzględniania w kosztorysie nieoryginalnych części. Wśród innych powszechnych praktyk można wymienić także uwzględnianie amortyzacji części, do czego ubezpieczyciele nie mają prawa, jak również branie pod uwagę najtańszej wersji pojazdu – bez dodatkowego wyposażenia.

Przed przystąpieniem do pisania odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto więc dokonać dokładnej analizy argumentów i wyliczeń, jakie znalazły się w otrzymanym piśmie. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie ustalić, w jakim zakresie kalkulacja ubezpieczyciela była niezgodna z rzeczywistością, możesz poprosić o pomoc niezależnego rzeczoznawcę. Za taką usługę musisz wprawdzie zapłacić z własnej kieszeni, jednak ekspertyza jest przydatnym dokumentem zarówno podczas odwołania, jak i w razie ewentualnego wkroczenia na drogę sądową.

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela musisz wskazać i uzasadnić swoje roszczenia. Tutaj przydadzą się więc wszystkie dokumenty potwierdzające wysokość poniesionej szkody. Oprócz wspomnianej opinii rzeczoznawcy, dobrym rozwiązaniem będzie także wskazanie cen z tabeli Eurotaxu, cen obowiązujących w komisach albo kosztów zakupu oryginalnych części.

Warto zwrócić uwagę także na wynagrodzenie za dokonanie napraw. Bardzo często przy wykonywaniu wyliczeń dochodzi bowiem do znacznego zaniżenia obowiązujących stawek za roboczogodzinę. Jeśli natomiast ubezpieczyciel nie uznał innych roszczeń, związanych chociażby ze szkodami na osobie czy zadośćuczynieniem, tutaj warto załączyć wszelkie rachunki potwierdzające poniesione koszty oraz dokumentację medyczną.

Najwięcej trudności prawdopodobnie pojawi się przy określeniu wysokości zadośćuczynienia. Jak to już zostało wspomniane, krzywdy czy cierpienia nie da się jednoznacznie wyrazić w pieniądzu. Nie ma też żadnych przepisów wprost regulujących, jakie wysokości zadośćuczynienia należą się w konkretnym przypadku. Wiele zależy więc od samej Twojej argumentacji – głównie od powołania się na przepisy czy rozstrzygnięcia wydane w podobnych sprawach.

Jeśli więc chcesz mieć pewność, że w odwołaniu nie pominiesz żadnych roszczeń, a przede wszystkim że żądasz zadośćuczynienia odpowiedniej wysokości, rozważ skorzystanie z pomocy prawnika. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że kancelaria specjalizująca się w prawie ubezpieczeniowym na pewno prowadziła już wiele podobnych spraw. Znane są jej więc wszystkie praktyki ubezpieczyciela związane z zaniżaniem odszkodowania. Ma też większe rozeznanie w wysokościach zwykle zasądzanego zadośćuczynienia. Korzystając z profesjonalnej pomocy, nie musisz też zastanawiać, czy aby na pewno udało Ci się spełnić wszystkie wymogi formalne.

A skoro już mowa o wymogach formalnych, to warto wspomnieć, że każde odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać konkretne elementy, takie jak:

 • dane poszkodowanego: imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe,
 • data i miejsce przygotowania odwołania,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego, które wydało zaskarżaną decyzję,
 • numer polisy, szkody oraz decyzji ubezpieczeniowej,
 • wskazanie twierdzeń zakładu ubezpieczeń, z którymi poszkodowany się nie zgadza,
 • określenie żądań,
 • numer konta bankowego, na które ma nastąpić wypłata odszkodowania,
 • uzasadnienie stanowiska,
 • załączniki: wszelkie dokumenty związane ze zdarzeniem, w tym korespondencja z ubezpieczycielem, opinia rzeczoznawcy czy rachunki i faktury dotyczące poniesionej szkody,
 • podpis poszkodowanego.

Takie odwołanie możesz złożyć na przykład w formie ustnej – zarówno składając wizytę w placówce ubezpieczyciela, jak i dzwoniąc na infolinię. Większość ubezpieczycieli przyjmuje też reklamacje drogą elektroniczną. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to obowiązkowe rozwiązanie – musisz się więc upewnić, że w odniesieniu do danego towarzystwa ubezpieczeniowego taka możliwość została przewidziana.

Ostatnia opcja – często wybierana ze względów dowodowych – to złożenie odwołania w formie pisemnej, a więc przy użyciu tradycyjnej poczty. W takim wypadku najlepiej nadać list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będziesz mieć wówczas pewność, że wysłana przez Ciebie przesyłka trafiła do ubezpieczyciela.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie reklamacji?

Po otrzymaniu odwołania od wydanej decyzji ubezpieczyciel ma ograniczony czas działania. Od 2015 roku obowiązuje bowiem Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z jej treścią rozpatrzenie odwołania musi nastąpić bez zbędnej zwłoki. Maksymalny termin wynosi natomiast 30 dni od momentu otrzymania reklamacji. W tym czasie ubezpieczyciel powinien uwzględnić Twoje żądania, zaproponować zawarcie ugody albo podtrzymać dotychczasową decyzję.

Od wymogu dotrzymania wskazanego terminu przewidziano jednak pewien wyjątek. Jeśli sprawa będzie na tyle skomplikowana, że udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania okaże się niemożliwe, rozpatrzenie reklamacji może potrwać dłużej. Ubezpieczyciel musi jednak wysłać pismo, w którym poinformuje Cię o opóźnieniu, okolicznościach, które musi ustalić, by rozpatrzyć odwołanie od decyzji, a także o terminie, jaki przewiduje na udzielenie odpowiedzi.

Niezależnie jednak od stopnia skomplikowania sprawy maksymalny czas na rozpatrzenie odwołania będzie wynosić 60 dni od momentu jego otrzymania. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz żadnego pisma, uznaje się, że ubezpieczyciel rozpatrzył reklamację zgodnie z przedstawionym tam stanowiskiem, a więc uznał wszystkie roszczenia.

Szkoda z OC sprawcy – podsumowanie

 1. Szkodę to różnica między stanem majątku poszkodowanego przed zdarzeniem (wypadkiem) a po jego wystąpieniu. Składają się więc na nią m.in. koszty naprawy samochodu, wydatki na leczenie, utracony zarobek i cena specjalistycznego sprzętu.
 2. Oprócz szkody majątkowej wyróżnia się jednak także szkodę niematerialną (krzywdę), która wiąże się z cierpieniem fizycznym i psychicznym. Naprawienie krzywd będzie polegać na zapłaceniu zadośćuczynienia – kwoty, która ma choć częściowo zrekompensować Ci wszystkie te przeżycia.
 3. W ramach naprawienia szkody z OC możesz więc żądać kwoty, która pokryje wszystkie poniesione przez Ciebie koszty i straty, a także zrekompensuje Twoje krzywdy.
 4. Jeśli ubezpieczyciel zaproponuje Ci sumę, która Twoim zdaniem jest za niska, możesz odwołać się od jego decyzji. Będzie mieć wtedy 30, a w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie 60 dni na rozpatrzenie reklamacji.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Baza wiedzy

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w razie wypadku lub kolizji

Wypadek czy kolizja – to sytuacje, w których można uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy, ewentualnie zlikwidować szkodę z własnego AC. Czego można się domagać i jak wygląda dochodzenie roszczeń odszkodowawczych?

gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy

Baza wiedzy

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Stłuczka na drodze może przytrafić się każdemu – nawet najbardziej ostrożnemu kierowcy. Jeśli to nie Ty odpowiadasz za całe zdarzenie, możesz zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i domagać się odszkodowania. To wymaga jednak przygotowania odpowiedniego wniosku.

odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – kiedy Ci się należy i jak możesz zadbać o uzyskanie maksymalnej kwoty?

Nawet przy zachowaniu dużej ostrożności na drodze nie zawsze jesteś w stanie uniknąć stłuczki. Jeśli dojdzie do niej z winy drugiego kierowcy, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się