Baza wiedzy

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za uszkodzony jacht?

Prawniczka Joanna Majkowska | 22.12.2021

odszkodowanie za uszkodzony jacht

Ubezpieczenie jachtów jest w naszym kraju co do zasady dobrowolne. Jednakże coraz większa popularność sportów wodnych, a co za tym idzie zwiększenie się ruchu na polskich wodzach śródlądowych oraz częste anomalia pogodowe powoduje, że wielu właścicieli decyduje się na zawarcie umowy ubezpieczenia, która zapewni im odszkodowanie za uszkodzony jacht, a także uchroni ich od odpowiedzialności za uszkodzenie cudzej jednostki pływającej lub infrastruktury nadbrzeżnej.

Odszkodowanie za uszkodzony jacht na podstawie OC

Najczęściej mamy do czynienia ze zderzeniami jachtów przy odbijaniu i wpływaniu do portów, zderzeniami z inną łodzią, wpadnięcie na przeszkody wodne, wywrócenie jachtu przez silny wiatr lub wpłynięcie na mieliznę. Są to zdarzenia mogące spowodować znaczne szkody.

Zdobywające największą popularność jest ubezpieczenia OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – wymagają go na przykład mariny jachtowe. Chroni ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami szkód, za które ponosi odpowiedzialność, w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, wyrządzonych osobom trzecim.

Zatem jeżeli inny posiadacz jachtu lub innej jednostki pływającej spowoduje uszkodzenie twojego jachtu to odszkodowanie zapłaci jego ubezpieczyciel w zakresie OC. Jeżeli jednak szkoda przewyższy sumę gwarancyjną wynikającą z umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC jachtu to roszczenia należy skierować w niezaspokojonej przez ubezpieczyciela części do sprawcy zdarzenia. Ważnym jest postępowanie po zdarzeniu – należy sporządzić odpowiednie oświadczenia, zebrać podpisy świadków wraz z ich danymi kontaktowymi, sporządzić dokumentację zdjęciową, w miarę możliwości powiadomić Policję.

Jacht został uszkodzony – co dalej?

Przed zgłoszeniem szkody przeczytaj jeszcze raz umowę ubezpieczenia, a zwłaszcza jego zakres i wyłączenia ( jeżeli masz wątpliwości to skontaktuj się z profesjonalistą), zgromadź odpowiednią dokumentacje, w szczególności dokumenty rejestracyjne, certyfikaty, fakturę lub umowę kupna itp. Warto mieć listę z wymienionym wyposażeniem jachtu oraz potwierdzenia wykonanych inspekcji (dla jachtów używanych komercyjnie, lub morskich).

Podczas wykonywania oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela upewnij się, że rzeczoznawca widział i zapisał wszystkie uszkodzone elementy. Jednym z punktów ekspertyzy jest wykonanie kalkulacji szkody. Jeśli masz dostęp do części zamiennych lub wiesz gdzie kupić uszkodzone elementy oprzyrządowania jachtu możesz o tym powiedzieć rzeczoznawcy. To znacznie ułatwi mu sprawę, a ty będziesz miał pewność, że nie popełni błędu.

Szczegółowa kalkulacja naprawy powinna uwzględniać koszt materiałów, koszt robocizny niezbędną do naprawy lub wymiany uszkodzonych części (przy uwzględnieniu stawek rynkowych), oraz opis czynności wykonywanych podczas naprawy.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych załodze i pasażerom. Dla jachtów śródlądowych jest dobrowolne, a dla jachtów morskich zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim wymagane jest aby armator lub kapitan komercyjnego jachtu morskiego (nie dotyczy jachtu udostępnianego bez załogi) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzącego jacht (OC) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wszystkie osoby znajdujące się na jachcie (NNW).

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Ubezpieczenie OC armatora w związku z eksploatacją jachtu, stanowi ochronę jedynie w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z eksploatacją jachtu, ale nie obejmuje szkód poniesionych przez kapitana, załogę i pasażerów. Prawo nie określa minimalnej sumy gwarancyjnej.

Dla właściciela jachtu głównym celem jest ubezpieczenie samej jednostki, zapewniające odszkodowanie za jego zniszczenie, spowodowane w szczególności pożarem, działaniem wiatru czy gradu czy szkody spowodowane częściowym lub całkowitym zatopieniem jachtu, jego osadzeniem na mieliźnie, kradzieży jachtu oraz szkód spowodowanych transportem lub uszkodzeń silnika. – a zatem ubezpieczenie casco.

W kwestii zakresu ubezpieczenia istnieje w praktyce duża rozbieżność. Zakłady ubezpieczeń starają się ograniczyć swoją odpowiedzialność, wprowadzając różne wyłączenia i wpisując klauzule prawa obcego. W takich przypadkach konieczna jest pomoc profesjonalisty. Ubezpieczenie Casco jachtu to jeden z rodzajów ubezpieczenia, który został uregulowany w Kodeksie morskim. Należy jednak podkreślić, że Kodeks morski (o ile prawo polskie nie zostało wskazane jako właściwe w umowie ubezpieczenia) ma zastosowanie jedynie do statków (jachtów) podnoszących polską banderę.

Na marginesie należy dodać, iż przepisy dotyczące ubezpieczenia morskiego zawarte w Kodeksie morskim mają charakter dyspozytywny – mają zatem zastosowanie tylko wtedy, jeżeli umowa ubezpieczenia statku nie reguluje tych kwestii inaczej (por. Prawo morskie, tom II. Część trzecia Prawo żeglugi morskiej 1, J. Łopuski, Oficyna Wydawnicza „BRANTA” Bydgoszcz 1998).

Odszkodowanie za uszkodzony jacht na podstawie NNW

Do podstawowych ubezpieczeń jachtowych należy również NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) czy ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe obowiązkowe dla jachtów komercyjnych (morskich) za wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi. Przedmiotem ubezpieczenia NNW, jest życie i zdrowie. Uprawnienie do świadczenia powstaje w przypadku doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Zapewnia ubezpieczonemu wypłatę określonego świadczenia w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku, a w przypadku jego śmierci – wypłatę świadczenia wskazanej osobie. Polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powinna zostać zawarta dla wszystkich osób na pokładzie jachtu: kapitana, załogi i pasażerów. Również w tym wypadku prawo nie określa minimalnej sumy gwarancyjnej.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi zapewnia odszkodowanie, jeśli przedmioty codziennego użytku uczestników rejsu ulegną uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. Jest dobrowolne – zakres ochrony wyznacza umowa.

Natomiast w żegludze morskiej, zgodnie z art. 182 § 1 Kodeksu Morskiego, przewoźnik, który podejmuje się przewozu pasażera statkiem o polskiej przynależności, obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera do wysokości sum określonych przy zastosowaniu granic odpowiedzialności przewoźnika przewidzianych w art.7 i art. 8 Konwencji ateńskiej. W tym wypadku prawo określa sumy gwarancyjne, które wynoszą 46.666 SDR w odniesieniu do osoby pasażera i 833 SDR w odniesieniu do bagażu.

Uszkodzony jacht a zasady wypłaty odszkodowania – podsumowanie

Reasumując w zasadzie wszystkie ubezpieczenia jachtów śródlądowych są dobrowolne, zakres odpowiedzialności i wyłączenia regulowane są przez umowy z ubezpieczycielami. Nie jest nowością, że ubezpieczyciele tak formułują umowy, aby ich tekst był nieprecyzyjny i możliwy do różnej interpretacji, a zatrudnieni przez nich rzeczoznawcy nie mają specjalistycznej wiedzy w zakresie budowy jednostek pływających. Ma to utrudnić poszkodowanym dochodzenie należnych odszkodowań.

Znajduje to potwierdzenie w analizach przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Zatem jeżeli odmówiono Ci wypłaty należnego odszkodowania lub wypłacono kwotę niewystarczająca na przywrócenia jachtu do stanu sprzed szkody albo uległeś wypadkowi na wodzie to sprawa wymaga skonsultowania z profesjonalistami.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

szkoda z OC sprawcy

Baza wiedzy

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Do ubezpieczyciela sprawcy może zgłosić się każdy poszkodowany.  Nie ma więc znaczenia, czy jesteś kierowcą, pasażerem, czy też potrąconym pieszym albo rowerzystą. Aby jednak otrzymać należne Ci odszkodowanie, najpierw musisz zgłosić szkodę.

szkoda majątkowa

Baza wiedzy

Czym jest szkoda majątkowa i czego można się domagać w związku z jej powstaniem?

Niedotrzymanie warunków umowy, wypadek spowodowany przez innego kierowcę czy poślizgniecie się na nieodśnieżonym chodniku – to wszystko sytuacje, w których możesz ponieść konkretne straty materialne. W tym kontekście duże znaczenie ma więc takie pojęcie jak szkoda majątkowa.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się