Baza wiedzy

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 22.12.2021

odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego

 

 


Zaniżanie odszkodowań to powszechna praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Nieraz zdarza się więc, że zaproponowana kwota nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku. Nie oznacza to jednak, że decyzję ubezpieczyciela musisz bezwzględnie zaakceptować. Wręcz przeciwnie – masz prawo się od niej odwołać.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – jaka jest podstawa prawna?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym poszkodowany w wypadku drogowym, który otrzymał zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, może się od takiej decyzji odwołać. Art. 819 Kodeksu cywilnego wskazuje natomiast, że w przypadku odszkodowania OC zastosowanie znajdują terminy z art. 442.

Mówiąc prościej, termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wynosi aż 3 lata od momentu, w którym dowiesz się o szkodzie, przy czym maksymalnie 10 lat od chwili jej wyrządzenia. Aż do tego czasu możesz więc złożyć skuteczne odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Natomiast w przypadku szkody powstałej w wyniku przestępstwa termin na skuteczne działanie wydłuża się aż do 20 lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powinny znaleźć się przede wszystkim podstawowe dane dotyczące Ciebie jako poszkodowanego oraz zakładu ubezpieczeń, który wydał niekorzystną decyzję. Oprócz tego w piśmie musisz wskazać numer szkody, numer odmownej decyzji oraz swoje żądania, a także uzasadnić przedstawione stanowisko.

To właśnie ta ostatnia kwestia ma ogromny wpływ na Twoje szanse otrzymania wyższego odszkodowania. Nie wystarczy jeśli powiesz, że nie zgadzasz się z odmowną decyzją albo, że Twoim zdaniem przyznana kwota jest zbyt niska. Musisz jeszcze przedstawić konkretne dowody.

Przy pisaniu odwołania pomocne okaże się dokładne przeanalizowanie kalkulacji szkody, którą przedstawił ubezpieczyciel. Sporządzanie niekorzystnych opinii to niestety dość powszechna praktyka w branży ubezpieczeniowej. Wśród najczęściej stosowanych metod zaniżania odszkodowania można wymienić chociażby uwzględnianie w kosztorysie części zamiennych zamiast oryginalnych. Ubezpieczyciel nie ma do tego prawa, poza dwoma wyjątkami – gdy sam poszkodowany wyrazi zgodę na taki sposób kalkulacji lub gdy w momencie powstania szkody w samochodzie znajdowały się nieoryginalne elementy.

Wśród innych popularnych sposobów na przyznanie Ci niższej kwoty można wymienić także sytuację, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie poprzez zaniżanie ceny samego samochodu, orzeka szkodę całkowitą w sytuacji, gdy nie miał do tego podstaw albo zawyża wartości wraku. Zdarza się też, że w swojej kalkulacji uwzględnia amortyzację części. Choć rzeczywiście od momentu zakupu samochodu poszczególne elementy z pewnością uległy częściowemu zużyciu, to nie sposób określić, w jakim stopniu. A to z kolei oznacza, że uwzględnienie amortyzacji przy wyliczeniach nie jest możliwe.

Przed napisaniem reklamacji warto więc dokładnie przyjrzeć się kalkulacjom dokonanym przez ubezpieczyciela i sprawdzić, czy nie zastosował on którejś z opisanych wyżej praktyk. Jeśli tak się stało, oblicz rzeczywiste koszty naprawy pojazdu i poprzyj je dowodami. Możesz to zrobić chociażby, posiłkując się tabelą Eurotaxu, cenami obowiązującymi w komisach albo przedstawiając ceny oryginalnych części. Dobrym rozwiązaniem będzie także zlecenie takiej wyceny niezależnemu rzeczoznawcy.

Przy pisaniu reklamacji odwołaj się do przepisów, w tym dotyczących obowiązku naprawienia szkody czy obowiązków ubezpieczyciela, a także aktualnego orzecznictwa sądów. W przypadku trudności ze sporządzeniem odwołania zawsze możesz też poprosić o pomoc kancelarię specjalizującą się w prawie ubezpieczeniowym.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego można zgłaszać w kilku formach, jednak najpopularniejsza wciąż pozostaje forma pisemna i mailowa. W obu tych przypadkach przydatny może okazać się skorzystanie z gotowego wzoru odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że reklamacja została przygotowana zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami.

Warto pamiętać, że w każdym odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powinny znaleźć się przede wszystkim takie elementy jak:

 • dane ubezpieczonego/poszkodowanego: imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe,
 • data i miejsce sporządzenia odwołania,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego, od którego decyzji składane jest odwołanie,
 • numer polisy, szkody i decyzji ubezpieczeniowej,
 • wskazanie twierdzeń, z którymi poszkodowany się nie zgadza,
 • określenie żądań,
 • numer konta bankowego, na które ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty odszkodowania,
 • uzasadnienie swojego stanowiska,
 • spis załączników,
 • własnoręczny podpis.

Przy odwołaniu bardzo ważną kwestią są też załączniki. Wśród nich powinny znaleźć się przede wszystkim dowody potwierdzające rzeczywistą wysokość szkody. Jeśli naprawa pojazdu została już przeprowadzona, a jej koszt przekraczał kwotę zaproponowanego odszkodowania, dołącz do odwołania faktury na potwierdzenie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Pomocny okaże się również wykaz cen części zamiennych – w tym celu możesz udać się na przykład do Autoryzowanej Stacji Obsługi. Ważnym dokumentem będzie też wspomniana już ekspertyza rzeczoznawcy. Jej sporządzenie wiąże się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych, dlatego nie każdy decyduje się ją zlecić. Pamiętaj jednak, że będzie to ważny dowód w dalszym postępowaniu reklamacyjnym. Szczególnie, jeśli ostatecznie zdecydujesz się wkroczyć na drogę sądową.

Jak złożyć odwołanie?

Istnieją trzy możliwości odwołania się od decyzji ubezpieczyciela:

 • w formie ustnej,
 • drogą elektroniczną,
 • w formie pisemnej.

Złożenie odwołania w formie ustnej może polegać na skontaktowaniu się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub wizytą w placówce, gdzie złożysz odwołanie do protokołu. Droga elektroniczna dostępna jest natomiast tylko w przypadku, gdy ubezpieczyciel umożliwił ten sposób kontaktu.

Ostatnim sposobem będzie forma pisemna. To najlepsze rozwiązanie ze względów dowodowych. Polega bowiem na wysłaniu listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nadana przez Ciebie przesyłka dotarła do ubezpieczyciela.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie odwołania?

Dopiero z wejściem w życie w 2015 roku Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym pojawiły się przepisy regulujące, ile czasu ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie odwołania. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami musi to nastąpić bez zbędnej zwłoki, przy czym maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

Może się jednak zdarzyć, że sprawa będzie szczególnie skomplikowana, a tym samym udzielenie odpowiedzi w wyżej wskazanym terminie okaże się niemożliwe. W takim przypadku termin wydłuży się do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jednocześnie ubezpieczyciel musi wysłać Ci pismo, w którym poinformuje o:

 • przyczynie opóźnienia,
 • okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
 • przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi.

Rozpatrzenie odwołania może się skończyć na trzy różne sposoby – uwzględnieniem Twoich żądań, propozycją zawarcia ugody lub podtrzymaniem pierwotnej decyzji, a więc brakiem uznania złożonego odwołania. Jeśli natomiast ubezpieczyciel nie wywiąże się ze wskazanego terminu, po jego upływie uznaje się, że reklamację rozpatrzono zgodnie z wolą poszkodowanego. Tym samym otrzymasz odszkodowanie w żądanej wysokości.

A co w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zawsze jednak uwzględni reklamację. Wręcz przeciwnie – jako podmiot nastawiony na zysk w wielu przypadkach wyda decyzję odmowną. Na tym etapie duża część poszkodowanych rezygnuje z dalszych prób uzyskania swoich pieniędzy. Szczególnie po przeczytaniu wyczerpującego uzasadnienia prawnego i faktycznego przedstawionego przez zakład ubezpieczeń.

To duży błąd, bo istnieje co najmniej kilka możliwości dochodzenia należnej kwoty. Informacje o dalszych krokach, jakie możesz podjąć, znajdują się zresztą w samym piśmie od ubezpieczyciela. W razie nieuwzględnienia złożonego odwołania musi on bowiem pouczyć poszkodowanego o przysługujących mu prawach.

Pierwsza możliwość to zwrócenie się do Rzecznika Finansowego z prośbą o interwencję. Jego zadaniem będzie wówczas zebranie wszystkich niezbędnych dowodów, a następnie wystąpienie do ubezpieczyciela z prośbą o zmianę stanowiska. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że Rzecznik Finansowy może działać w imieniu poszkodowanego całkowicie bezpłatnie. Wystarczy, że złożysz odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami obejmującymi przede wszystkim dotychczasową korespondencję z ubezpieczycielem.

Alternatywę stanowi złożenie do Rzecznika Finansowego wniosku o wszczęcie postępowania polubownego i podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu. W takiej sytuacji, zamiast działać w imieniu poszkodowanego, Rzecznik będzie pełnił funkcję bezstronnego mediatora i dążył do tego, by strony osiągnęły porozumienie. Takie postepowanie poreklamacyjne, w odróżnieniu od pierwszego przedstawionego rozwiązania, jest jednak odpłatne.

Wreszcie możesz zdecydować się na złożenie pozwu. Wiele osób niechętnie wybiera drogę sądową przede wszystkim ze względu na związany z nią stres i koszty. Warto jednak mieć świadomość, że tego typu sprawy bardzo często kończą się z korzyścią dla poszkodowanego. Co więcej, w przypadkach, w których ubezpieczyciel ma małe szanse na wygraną, nieraz wychodzi z propozycją zawarcia ugody. Zdarza się też, że uznaje roszczenie i wypłaca odszkodowanie, by uniknąć kosztów sądowych.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – podsumowanie

 1. Przypadki zaniżania odszkodowań nie należą do rzadkości. Właśnie dlatego warto dokładnie przeanalizować kalkulacje przedstawione przez ubezpieczyciela.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz się odwołać. Masz na to 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie, przy czym maksymalnie 10 lat od czasu jej powstania. W przypadku gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, termin ten wydłuża się do 20 lat.
 3. Odwołanie możesz złożyć na wiele sposobów – m.in. mailowo, podczas wizyty w placówce ubezpieczyciela czy w formie pisemnej. Ubezpieczyciel co do zasady będzie mieć 30 dni na rozpatrzenie Twojej reklamacji.
 4. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel negatywnie rozpatrzy Twoje odwołanie, wciąż masz jeszcze szansę na odzyskanie należnych Ci pieniędzy. Możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego z prośbą o interwencję albo o wszczęcie postępowania polubownego. Kolejna opcja to złożenie pozwu i dochodzenie swoich praw w sądzie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odmowa wypłaty odszkodowania

Baza wiedzy

Odmowa wypłaty odszkodowania – jakie masz możliwości?

Dochodzi do wypadku nie z Twojej winy, zgłaszasz szkodę i czekasz na swoje pieniądze, a tymczasem ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Brzmi znajomo? Na szczęście masz co najmniej kilka możliwości, by uzyskać pieniądze, które Ci się należą.

ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie

Baza wiedzy

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie?

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy kwota proponowana przez ubezpieczyciela okazuje się niewystarczająca do naprawienia szkody. Jeśli ten scenariusz dotyczy również Ciebie, masz co najmniej kilka możliwości, by uzyskać pełne należne Ci odszkodowanie.

zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Baza wiedzy

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co robić?

Sytuacja, gdy ubezpieczyciel wypłaca zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, to dość częsty scenariusz. Nie musisz jednak zgadzać się z jego decyzją. Wciąż masz szansę na otrzymanie całej należnej Ci kwoty.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela OC?

W odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela obowiązkowo muszą się znaleźć takie elementy jak Twoje dane osobowe, dane ubezpieczyciela, numer polisy, numer wydanej decyzji oraz numer szkody. Najważniejszym punktem pisma będzie uzasadnienie, w którym przedstawisz konkretne fakty i wykażesz, że stanowisko TU jest błędne.

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Zwykle dopiero po 3 latach upłynie termin na złożenie odwołania. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych może być on zresztą jeszcze dłuższy i wynosić nawet 20 lat, jeśli szkody powstały w wyniku przestępstwa.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się