Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole – kiedy Twoje dziecko może je uzyskać?

Prawniczka Joanna Majkowska | 29.11.2021

odszkodowanie za wypadek w szkole

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko było bezpieczne. Wysyłając pociechy do szkoły opiekunowie oczekują, że i tam nic im nie grozi. Jednakże wypadek może przytrafić się również w szkole. Z jakich praw mogą skorzystać rodzice? Czy w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie za wypadek w szkole?

Czym jest wypadek w szkole?

Za wypadek w szkole uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. By mówić o wypadku, zdarzenie musi mieć miejsce na terenie szkoły lub poza nią, w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Dotyczy to również wycieczek szkolnych, zawodów sportowych czy też spędzania czasu pod opieką nauczyciela.

Wypadek w szkole zalicza się do zdarzeń powstałych w szczególnych okolicznościach. W związku z tym poszkodowanemu przysługują z tego tytułu świadczenia finansowe przyznawane i wypłacane przez ZUS. Uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo złożyć wniosek i ubiegać się o:

 • Jednorazowe odszkodowanie mające na celu pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • Rentę, jeśli w wyniku wypadku doszło do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
 • Zadośćuczynienie, które ma na celu zrekompensowanie szkód niematerialnych poniesionych w wyniku wypadku. Do tych szkód należy na przykład cierpienie fizyczne i psychiczne związane z oszpeceniem ciała.
 • Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu w razie śmierci ucznia.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w szkole?

Tu pojawia się pytanie, do kogo należy się zwrócić, by uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole? Wszelkie powództwa należy składać do organów prowadzących szkołę. To one zatrudniają osoby, których zadaniem jest sprawowanie opieki nad uczniami podczas lekcji czy też zajęć dodatkowych.

Większość szkół publicznych jest zakładana i prowadzona jednostki samorządów terytorialnych. Jeśli zaś chodzi o placówki o charakterze eksperymentalnym czy też artystycznym, to one podlegają właściwemu ministrowi.

Istnieją też szkoły niepubliczne, których założycielami są osoby prawne i fizyczne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, właśnie na tych organach prowadzących spoczywa odpowiedzialność cywilna, jeśli dojdzie do wypadku.

Przy tych wszystkich informacjach warto pamiętać o pewnej kwestii – odszkodowanie po wypadku w szkole nie zawsze zostanie przyznane. Na przykład w sytuacji, gdy do zdarzenia doszło poza godzinami zajęć szkolnych czy dodatkowych. Wtedy uczeń przebywa na terenie placówki dobrowolnie i nie podlega opiece nauczycieli.

Inne możliwości

Czasem zdarza się, że kwota odszkodowania wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest satysfakcjonująca dla ucznia lub jego prawnych opiekunów. W takiej sytuacji mogą oni domagać się odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Jednakże w takiej sytuacji to poszkodowany musi dowieść, że szkoła zaniedbała zasady BHP i to doprowadziło do wypadku.
Na podstawie przepisów kodeksu cywilnego można ubiegać się o:

 • Jednorazowe odszkodowanie po wypadku w szkole – jest to określona kwota pieniężna przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia,
 • Rentę mającą na celu wyrównanie szkód o charakterze trwałym. Chodzi tu o całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej lub o zwiększone potrzeby,
 • Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę;
 • Wpłatę określonej sumy na wskazany cel charytatywny lub społeczny.

Ubezpieczenie NNW

Placówki oświatowe często podpisują umowy o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej maja one formę ubezpieczenia grupowego i co ważne, nie są obowiązkowe. Do tego ubezpieczenia przystępują jedynie uczniowie, których rodzice opłacą zaproponowaną składkę. Wtedy są objęci ochroną według postanowień umowy.

Warto korzystać z ubezpieczeń tego typu, ponieważ w razie wypadku można ubiegać się o ubezpieczenie. Jest ono niezależne od tego, wypłacanego przez ZUS. Ewentualnie można wykupić osobną polisę NNW. Ma swoje niezaprzeczalne zalety.

Po pierwsze, ubezpieczenie NNW podpisywane jest najczęściej na okres dwunastu miesięcy. Dzięki temu można stosunkowo szybko zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Po drugie, nie ma znaczenia czy do wypadku doszło na terenie szkoły czy poza nim. W obu wypadkach odszkodowanie przysługuje.

Jeszcze jedna zaleta to fakt, że na otrzymanie pieniędzy nie ma wpływu to, czy do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w trakcie roku szkolnego, na wakacjach czy na feriach.

Jeżeli dojdzie do wypadku, o odszkodowanie występuje się do ubezpieczyciela. Za pomocą formularza internetowego, przez telefon, listownie lub osobiście w oddziale towarzystwa.

Podstawowy pakiet zdarzeń objęty ubezpieczeniem to najczęściej:

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego,
 • Koszty nabycia protez i środków pomocniczych,
 • Transport medyczny, wizyta lekarza pierwszego kontaktu itp.

Za dodatkową opłatą są oczywiście dostępne dodatkowe opcje. Należy do nich między innymi:

 • Zasiłek z powodu czasowej niezdolności od nauki,
 • Pokrycie kosztów leczenie po nieszczęśliwym wypadku,
 • Świadczenia w przypadku stwierdzonego 100% uszczerbku na zdrowiu.

 

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek na wycieczce szkolnej

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Nauczyciele powinni dbać o bezpieczeństwo dzieci nie tylko w szkole, ale także podczas różnego rodzaju wyjść. Niestety mimo wszystko dochodzi do wypadków, w których poszkodowanymi są uczniowie. Jako rodzic takiego dziecka możesz domagać się w jego imieniu odszkodowania. I to nie tylko w ramach ubezpieczenia NNW.

odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku – kiedy można je otrzymać? Czy park wodny może odmówić wypłaty pieniędzy?

Aquapark powinien być miejscem dobrej zabawy, ale niestety czasem dochodzi w nim również do różnego rodzaju wypadków. Jako osoba poszkodowana możesz w takiej sytuacji wystąpić o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się