Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w aquaparku – kiedy można je otrzymać? Czy park wodny może odmówić wypłaty pieniędzy?

Prawniczka Joanna Majkowska | 21.12.2021

odszkodowanie za wypadek w aquaparku

Z uwagi na rosnącą popularność aquaparków wzrosła również liczba wypadków, które się w nich zdarzają. Właściciel parku wodnego powinien w takiej sytuacji wypłacić odszkodowanie za wypadek a aquaparku. 

Aquapark odpowiada na zasadzie ryzyka

Z ugruntowanego już orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych wynika, że Aquaparki są przedsiębiorstwami wprawianymi w ruch za pomocą sił przyrody. W związku z czym ewentualna odpowiedzialność przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody za szkody unormowana jest w art. 435 k.c. Przy kwalifikowaniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 435 k.c. istotne jest to, czy do prawidłowego funkcjonowania, musi opierać swą działalność na wykorzystaniu odpowiednio przetworzonych (elektryczność, para, gaz czy inne źródła energii) sił przyrody.

W zakresie odpowiedzialności na podstawie art. 435 k.c., wskazać należy, iż jest ona oparta na zasadzie ryzyka, a więc działania lub zaniechania składające się na funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub zakładu, a stanowiące przyczynę szkody, nie muszą naruszać reguł porządku prawnego, a w szczególności norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa, czy też postanowień regulaminu, bezpieczeństwa produktów (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1970 r., III CZP 17/70, OSP z 1971r. Nr 9, poz. 169).

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 listopada 2010 roku, IV ACa 1058/10 wskazano, że:

Do odpowiedzialności z art. 435 k.c. wystarcza wykazanie szkody i związku przyczynowego, a jedynymi okolicznościami wyłączającymi odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład są: siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego lub wyłączna wina osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład nie ponosi odpowiedzialności.

Podsumowując powyższe odpowiedzialność Aquaparku jest więc odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Kluczowe znaczenie ma okoliczność, że poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie, nie musi udowadniać winy właściciela obiektu za zaistniałe zdarzenie. Właściciel obiektu może jednak uwolnić się od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że do zdarzenia doszło w wyniku siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego lub wyłącznej winy osoby trzeciej.

Do kogo zgłosić się po odszkodowanie za wypadek w aquaparku?

Podkreślić należy jednak, że znaczenie winy poszkodowanego jako przyczyny egzoneracyjnej jest możliwe jedynie w sytuacji gdy szkoda nastąpiła wyłącznie z jego winy (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 kwietnia 1957 r., I CR 532/56, Lex nr 49748). Ewentualne przyczynienie się poszkodowanego będzie rozpatrywane zgodnie z art. 362 k.c. W takim przypadku obowiązek naprawienia szkody ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

W związku z powyższym w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę poszkodowanym przysługuje prawo wystąpienie z roszczeniem o wypłatę odszkodowania. Aquaparki posiadają ubezpieczenie OC od tego typu zdarzeń, więc poszkodowany ma możliwość wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Osoba poszkodowana zgodnie z obowiązującymi przepisami może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 445 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia Sąd może poszkodowanemu przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W wyżej wskazanym przepisie nie zostały jednak wskazane żadne wskazówki jakimi powinien kierować się sąd przy określeniu wysokości należnego odszkodowania. Dyrektywy takie zostały natomiast sformułowane i uporządkowane w orzecznictwie. Zasądzone odszkodowanie winno mieć charakter kompensacyjny i nie może mieć charakteru symbolicznego.

Jakie jeszcze roszczenia przysługują poszkodowanemu?

Poszkodowany może również ubiegać się:

  • na podstawie art. 444 § 1 k.c. jednorazowego odszkodowanie na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów np: kosztów leczenia, rehabilitacji, koszty specjalnego odżywiania się, wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi, w tym przejazdy osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu, oraz związanych z koniecznością specjalnej opieki i pielęgnacji.
    Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 63/15 dokonał wykładnie pojęcia kosztów celowych, rozstrzygając zagadnienie, czy w skład tych kosztów wchodzą koszty leczenia w tzw. prywatnej służbie zdrowia, niefinansowanej ze środków publicznych. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w pojęciu wszelkich kosztów mieszczą się także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, które nie są finansowane ze środków publicznych
  • na podstawie art. 444 § 2 k.c. renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym. Roszczenie o rentę przysługuje poszkodowanemu w razie: całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się jego potrzeb, zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość. Każda z tych okoliczności może stanowić samodzielną podstawę zasądzenia renty, jednak konieczną przesłanką jest powstanie szkody w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów.

W przypadku śmierci poszkodowanego osobom najbliższym przysługują trzy typy roszczeń zmierzających do naprawienia szkód majątkowych, a mianowicie: roszczenie o rentę, jednorazowe odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek na wycieczce szkolnej

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Nauczyciele powinni dbać o bezpieczeństwo dzieci nie tylko w szkole, ale także podczas różnego rodzaju wyjść. Niestety mimo wszystko dochodzi do wypadków, w których poszkodowanymi są uczniowie. Jako rodzic takiego dziecka możesz domagać się w jego imieniu odszkodowania. I to nie tylko w ramach ubezpieczenia NNW.

odszkodowanie za wypadek w szkole

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek w szkole – kiedy Twoje dziecko może je uzyskać?

Gdy dojdzie do wypadku w szkole w imieniu swojego dziecka możesz ubiegać się nie tylko o pieniądze z tytułu szkolnego ubezpieczenia. Odszkodowanie otrzymasz także na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, powołując się na obowiązek naprawienia szkody.

ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe

Baza wiedzy

Ubezpieczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe – które musisz wykupić, a z których możesz zrezygnować?

W większości przypadków tylko do Ciebie należy decyzja, czy zawrzesz umowę z ubezpieczycielem. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Ubezpieczenia dzielą się bowiem na obowiązkowe i nieobowiązkowe.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się