Odszkodowanie od szpitala za złą diagnozę

Powyższy temat celowo jest sformułowany w sposób nie do końca prawidłowy. Gdyż szpital jako szpital często nie dokonuje konkretnych czynności związanych z przebiegiem leczenia. W każdym przypadku będziemy mieli do czynienia z zachowaniem pracowników(w szerokim znaczeniu tego słowa) szpitala lub innej placówki opieki medycznej. W końcu błąd diagnostyczny może powstać nie tylko w szpitalu ale także w innych placków takich jak przychodnia czy indywidualny gabinet lekarski. Przy czym na wstępie warto wskazać, że forma prawna prowadzenia działalności nie będzie miała znaczenia dla samego roszczenia tak samo jak to czy zakład jest prywatny czy publiczny.

Prowadzenie leczenia i badań, mimo obwarowania wieloma szczególnymi przepisami, z punktu widzenia cywilistyki a konkretnie odpowiedzialności odszkodowawczej winno być traktowane jak każde inne działanie bądź zaniechanie podmiotów prawa cywilnego. Więc będziemy mogli na wstępie rozróżnić odpowiedzialność deliktową(art. 415 i następne k.c.) i odpowiedzialność kontraktową(art. 471 i następne k.c.) jak i wskazać na możliwy zbieg podstaw odpowiedzialności, czyli sytuację gdy podmiot opowiedziany ponosi odpowiedzialność na obu powyższych podstawach.

By mówić o odpowiedzialności musi istnieć szkoda(na osobie bądź mieniu) wina po stronie przeprowadzającego zabieg oraz związek przyczynowy między powyższymi. Zaistnienie powyższych dwóch i związku przyczynowego między nimi prowadzi do ustalenia odpowiedzialności prowadzącego leczenie a w konsekwencji szpitala.

Na pytanie czy błędna diagnoza może prowadzić do powstania roszczenia to odpowiedź brzmi, że tak. Jednak nie bez pewnych wątpliwości natury teoretyczno-prawnej czy sama błędna diagnoza prowadzi do powstania roszczenia czy dopiero błędne leczenie(lub jego brak) jest źródłem zobowiązania. Jednak wątpliwość ta jest natury teoretycznej bowiem tak długo jak między postawieniem błędnej diagnozy a w konsekwencji błędnym leczeniem a szkodą istnieje związek przyczynowo skutkowy tak długo powstanie odpowiedzialność. Więc nawet jeżeli diagnoza byłaby błędna a leczenie skuteczne to nie powstanie szkoda.

Z drugiej strony, co wydaje się trafniejsze wnioskowane, że sama błędna diagnoza może być źródłem odpowiedzialności gdy z samego faktu diagnozy wywodzi się krzywda. Na przykład lekarz diagnozuje śmiertelną chorobę co wprowadza pacjenta w depresję.

Zaczynając od próby zdefiniowania błędnej diagnozy to pojęcie to nie ma kodeksowej definicji. Jednak będzie to diagnoza nietrafiona, która albo wskazuje na inne niż faktycznie problemy zdrowotne albo nie wykrywa istniejących problemów. Tutaj trzeba przypomnieć o wymogu winy, błędna diagnoza musi być zawiniona, znaczy stawiający diagnozę powinien przy zachowaniu należytej staranności wydać inną diagnozę. Tutaj inaczej będzie się kształtować odpowiedzialność zakładu, który dokonuje leczenia kompleksowego od tego, który dokonuje leczenia częściowego. Jeżeli bowiem lekarz postawił błędną diagnozę na podstawie błędnych wyników badań to nie można mu przypisać winy, która to w tym przypadku obciąża personel laboratorium. W przypadku szpitala za lekarza jak i laboratorium(lub inne podmioty) i tak odpowiada szpital ale w przypadku mniejszych placówek wina może obciążać inny podmiot niż stawiający diagnozę.

Z sytuacji bardziej typowych będziemy mieli do czynienia z zwłoką lub zaniechaniem w dokonaniu zabiegu lub przeprowadzeniem zabiegu zbędnego, niewłaściwego.

Zaniechanie dokonania zabiegu jest koncepcją dość prostą do zrozumienia na podstawowym poziomie językowym. Zabieg, który powinien zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej być przeprowadzony nie zostaje przeprowadzony wcale.

Zwłoka może być trochę trudniejsza do wyinterpretowania bowiem zabieg się odbywa, tylko nie w czasie właściwym. Z jednej strony można chcieć stwierdzić, że zwłoka powstanie wtedy gdy lekarz nie przeprowadzi zabiegu w pierwszym możliwym terminie. Jednak takie rozumienie byłoby błędne bowiem często z zabiegiem można poczekać gdy sytuacja nie wymaga nagłej interwencji. Z drugiej strony oczekiwanie na wykonanie zabiegu w normalnym toku czynności(na przykład zgodnie z kolejką oczekujących) może być zbyt późne. Prowadzi to do konkluzji, że z zwłoką będziemy mieli do czynienia w sytuacji gdy dokonanie zabiegu w czasie jego dokonania spowodowało negatywne konsekwencje dla pacjenta, które nie wystąpiłyby gdy zabieg był wykonany wcześniej.

W odniesieniu powyższego do błędów diagnostycznych nieprawidłowa diagnoza może prowadzić albo do przekonania o braku konieczności przeprowadzenia zabiegu przez co zabieg w ogólne się nie odbywa albo odbywa po nowej diagnozie po czasie lub błędna diagnoza prowadzi do mylnego przekonania, że zabieg można przeprowadzić później.

Innym potencjalnym przypadkiem skutków błędnej diagnozy w leczeniu jest dokonanie zabiegu zbędnego w świetle wiedzy medycznej. W takiej sytuacji tworzą nam się dwa różne możliwości, zabieg ten był zbędny do leczenia istniejącego problemu zdrowotnego oraz zabieg ten był całkowicie zbędny gdyż pacjent nie cierpiał na żadną dolegliwość. W obu przypadkach trzeba rozstrzygnąć czy zabieg ten przyczynił się do krzywdy lub jej zwiększenia.

Powyższe trzy przypadki(omówienie wszelkich ewentualnych skutków błędnej diagnozy jest niemożliwe) muszą się wiązać z szkodą. Szkoda może istnieć na mieniu to jest być odszkodowaniem za faktycznie poniesioną stratę(np. Obniżone wynagrodzenie z uwagi na pobyt w szpitalu) lub zadośćuczynienia. O ile odpowiedzialność za szkodę majątkową istnieje zawsze o tyle odpowiedzialność za krzywdę ogranicza się do rozstroju zdrowa lub uszczerbku na nim.

Osobnym roszczeniem jest roszczenie przysługujące rodzinie zmarłego jeżeli w wyniku złego leczenia na podstawie błędnej diagnozy pacjent zmarł. Bowiem zgodnie z art. 446 k.c. członkom najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje między innymi zarówno odpowiednie zadośćuczynienie jak jeżeli ich sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu stosowne odszkodowanie z tego tytułu.

Jednakże samo stwierdzenie, że lekarz lub inna osoba będąca zaangażowana w proces diagnostyczny popełniła błąd skutkujący błędną diagnozą wymaga wiedzy fachowej i nie jest rzeczą łatwą dla przeciętnego człowieka. Dlatego w przypadkach chęci wykazania takiego błędu jak i dochodzenia roszczeń z nim związanych wskazanym jest zasięgnięcie pomocy profesjonalisty w tym zakresie.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.