Odszkodowanie powypadkowe

W sytuacji wypadku warto wiedzieć, jakie mamy prawa,  z jakiego tytułu i jakie odszkodowanie lub zadośćuczynienie może nam się należeć, a istnieje kilka rodzajów roszczeń, których możemy dochodzić w przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Jednorazowe odszkodowanie

Odszkodowanie jednorazowe ma za zadanie pokryć wszelkie koszty, które nastąpiły w następstwie wypadku. Poszkodowany ma prawo zażądać zwrotu kosztów leczenia z góry lub po zakończeniu leczenia, jednak podstawą muszą być oryginalne faktury i rachunki. Można ubiegać się o zwrot kosztów między innymi z tytułu pobytu w szpitalu, dodatkowej opieki medycznej, koniecznych diet wynikających z leczenia, zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego czy przeszkolenia zawodowego. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji wypadku przy pracy, jeżeli zdarzyło się, że jedyną przyczyną zdarzenia było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dot. ochrony życia lub zdrowia spowodowane przez niego w sposób umyślny lub z powodu rażącego zaniedbania, to świadczenia z funduszu wypadkowego nie przysługują poszkodowanemu.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Kodeks Cywilny nie precyzuje dokładnie pojęcia zwiększonych potrzeb, a jedynie nakreśla zakres obowiązków, ciążących na zobowiązanym do odszkodowania, gdyby zgłoszono roszczenia przez osobę poszkodowaną. Renta z powodu zwiększonych potrzeb to renta czasowa lub stała. Ta pierwsza przyznawana jest, gdy następstwa szkody osobowej są długoterminowe, ale jednocześnie odwracalne. Jeśli szkoda powstała podczas wypadku posiada charakter nieodwracalny – ustala się rentę stałą. Warunkiem przyznania renty jest zaświadczenie lekarskie, które precyzuje czas trwania rehabilitacji oraz opieki medycznej. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o naprawienie szkody powstałej w wypadku w postaci renty na zwiększone potrzeby, takie jak zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, pokrycie kosztów lepszego odżywiania, kosztów przejazdów do placówek medycznych, czy innych określonych stałych kosztów leczenia.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu

Jeśli poszkodowany w związku z utratą zdrowia lub uszkodzeniem ciała przez inną osobę (np. podczas wypadku) utracił dochody, które mógł uzyskać, przysługuje mu odszkodowanie z powodu utraconego dochodu. Można je uzyskać bezpośrednio od sprawcy szkody, czy z polisy OC posiadacza pojazdu. Należy jednak pamiętać, że w/w korzyści muszą być odpowiednio udokumentowane. Może to być kontrakt, deklaracja podatkowa, czy umowa o pracę.

Do takiego zgłoszenia roszczenia należy wykazać zmniejszoną wysokość dochodu, a także udokumentowaną niezdolność do pracy, która jest skutkiem wypadku. Trzeba pamiętać, że odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu ma charakter wyrównawczy. Oznacza to, że jego zadaniem jest wyrównanie dochodów, które poszkodowany w wypadku mógł uzyskać, gdyby nie nieszczęśliwy wypadek. Co ważne, odszkodowanie za utracony dochód jest zmniejszone o świadczenia pozyskane z ubezpieczenia społecznego (może to być przykładowo renta za niezdolność do pracy czy świadczenie rehabilitacyjne).

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie przyznawane jest poszkodowanemu za krzywdę. Zadośćuczynienie powinno pokryć szkodę poniesioną przez poszkodowanego w postaci bólu, obrażeń ciała i innych negatywnych skutków związanych z udziałem w wypadku. Wysokość kwoty zadośćuczynienia zależy od wielu czynników, takich jak dokładne obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku, czas i przebieg leczenia, rehabilitacji czy dalsze konsekwencje wypadku.

Wypadki komunikacyjne najczęstszą podstawą wypłat odszkodowań powypadkowych

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach nieuniknione. Ich ilość zwiększyła się na przestrzeni stu lat głównie z powodu dużego wzrostu ilości pojazdów mechanicznych na drogach. W związku z powyższym, najczęściej spotykanymi wypadkami komunikacyjnymi są przede wszystkim wypadki w ruchu lądowym, rzadziej w ruchu wodnym, czy powietrznym. Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje szereg świadczeń. Może on się domagać między innymi zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała, zwrotu kosztów leczenia i opieki medycznej, zwrotu kosztów przejazdów do placówek medycznych, zwrotu kosztów za lepsze odżywianie, renty wyrównującej utratę dochodów czy renty z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego.

Odszkodowanie powypadkowe za wypadek przy pracy?

Pojęcie wypadku przy pracy jest doskonale ujęte w art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych . Jest tam napisane, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu przez wypadek przy pracy, należy się jednorazowe odszkodowanie. Jego wysokość jest zależna od stopnia uszczerbku na zdrowiu (określa to lekarz orzecznik), a także od obecnie obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci pracownika, jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom rodziny.

Oprócz w/w odszkodowania, poszkodowanemu mogą przysługiwać świadczenia cykliczne, na przykład zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, renta i dodatek do renty, świadczenie rehabilitacyjne czy pokrycie kosztów leczenia i dodatek pielęgnacyjny. Należy pamiętać, że wypadek w drodze do lub z pracy nie jest wypadkiem przy pracy. W takiej sytuacji poszkodowanemu pracownikowi nie przysługują świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy.

Pliki cookie usprawniają działanie naszego serwisu. Korzystając z niego, zgadzasz się na użycie plików cookie.