Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek autokaru – kiedy możesz je uzyskać i na jakich zasadach?

Prawniczka Joanna Majkowska | 29.11.2021

odszkodowanie za wypadek autokaru

Do wypadków komunikacyjnych dochodzi nie tylko z udziałem samochodów. Czasami udział w nich bierze także autokar przewożący wycieczkę. W takiej sytuacji pojawiają się więc pytania – kto odpowiada za powstałą szkodę, a przede wszystkim do kogo zwrócić się po odszkodowanie za wypadek autokaru? 

Kiedy należy się odszkodowanie za wypadek autokaru?

Autokar jest mechanicznym środkiem komunikacji a szkoda powstała w związku z jego wypadkiem jest związana z ruchem tego pojazdu. Zatem w tym przypadku uzasadnionym jest zastosowanie nie tylko ogólnego art. 415 k.c. ale można także zastosować korzystniejszy dla poszkodowanych art. 435 w związku z art. 436 k.c.

W myśl przytoczonych przepisów, posiadacz pojazdu odpowiada za powstałą szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu. Przy czym ruch w znaczeniu kodeksowym ma w tym znaczenie szersze znaczenie niż słownikowe i nie obejmuje tylko i wyłącznie samego ruchu jako przemieszczania się. Ruch użyty w tym przepisie oznacza bardziej „działanie” tego pojazdu. Więc na przykład jeżeli drzwi autokaru zniszczyłyby komuś plecak to jest to związane z jego „ruchem”, mimo że pojazd pozostaje nieruchomy.
Także odpowiedzialność posiadacza środka komunikacji nie wymaga konieczności istnienia winy.

Skoro wiadomym jest kiedy należne jest odszkodowanie, to trzeba wskazać kiedy nie będzie ono należne w wyniku wyjątków. Wyjątkami są: wyłączna wina poszkodowanego lub osoby trzeciej lub spowodowanie szkody przez siłę wyższą. Osobnym wyłączeniem jest brak tej odpowiedzialności wobec „osób przewożonych z grzeczności”. Ten ostatni wyjątek co do zasady nie będzie miał zastosowania do wypadku autokaru bo pasażer, który płaci za przejazd nie jest przewożony z grzeczności a w ramach wykonania zobowiązania wynikającego z umowy przewozu.

Odszkodowanie za wypadek autokaru zwykle wypłaci zakład ubezpieczeń

Wiedząc kiedy odpowiedzialność powstaje a kiedy nie, trzeba ustalić kto odpowiada za zdarzenie. Co do zasady posiadacz pojazdu, chyba że wypadek został spowodowany wyłącznie z winy innego uczestnika ruchu. Więc nawet jeżeli wypadek był tylko z częściowej winy przewoźnika to i tak będzie on odpowiadał w pełni. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia gdy np. winę będzie ponosił inny uczestnik ruchu ale kierowca autokaru przyczynił się do wypadku jadać zbyt szybko lub naruszając inny przepis ruchu drogowego.
Oczywiście obok odpowiedzialności posiadacza pojazdu istnieje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, więc zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia powstałej szkody solidarnie z sprawcą.

Szkoda w tym rozumieniu obejmuje szkodę w znaczeniu wąskim to jest koszt utraconych rzeczy, ich naprawy lub inną szkodę oraz zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie jest nie możliwą do wyliczenia rekompensatą za krzywdę i ma za zadanie „naprawić” doznane przez pokrzywdzonego cierpienie. Dlatego nie da się go wyliczyć i jest zawsze ustalane każdorazowo, nawet stosowane przez zakłady ubezpieczeń procentowe współczynniki trwałego uszczerbku na zdrowiu są tylko i wyłącznie orientacyjne. Choć z smutkiem trzeba przyznać, że kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli są nagminne zaniżane.

Co wchodzi w zakres odszkodowania?

W zakresie odszkodowania, roszczenie to jest wyliczane i musi być poparte dowodami dlaczego określona osoba straciła właśnie tyle i dlaczego naprawa szkody ma tyle kosztować oraz z czego wynikają inne koszty. Np. jeżeli wskutek wypadku pasażer nie dojechał na czas na przesiadkę to koszt nowego biletu będzie częścią szkody.

Poza przywróceniem do stanu poprzedniego czyli naprawy, w zakres szkody wchodzą utracone korzyści. Czyli to co poszkodowany mógłby zyskać gdyby nie wydarzenie powodujące szkodę, np. jeżeli poszkodowany jechał autokarem do pracy i w wyniku wypadku tam nie dotarł to strata dniówki będzie wchodzić w zakres odszkodowania. Tak samo jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany nie może uczęszczać do pracy to brakujące wynagrodzenie będzie częścią jego szkody, bo stosowne świadczenie z ZUS nie pokrywa całości straty.
Mówiąc o odszkodowaniu trzeba pamiętać o przepisach dotyczących samej umowy przewozu, które modyfikują powyższe zasady. Umowa przewozu zmienia odpowiedzialność w zakresie bagażu.

Wypadek autokaru a odszkodowanie za bagaż

Co do bagażu istnieją dwa rygory, co do bagażu przewożonego przez pasażera i tego oddanego przewoźnikowi. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż przewożony przez pasażera, chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Ten typ odpowiedzialności jest zatem znacznie ograniczony. Zgodnie z przepisami bagażem przewożonym przez pasażera jest bagaż podręczny, zaś bagaż znajdujący się w luku bagażowym jest bagażem oddanym przewoźnikowi.

Za bagaż oddany przewoźnikowi przewoźnik odpowiada zgodnie z zasadami dotyczącymi przewozu rzeczy czyli na zasadach ryzyka, z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 788 k.c. Odpowiedzialność ta jest także modyfikowana przez przepisy ustawy prawo przewozowe. Jednak co do zasady przewoźnik w pełni odpowiada za bagaż mu powierzony.

Oczywiście jeżeli wypadek został spowodowany przez innego uczestnika ruchu to przepisy dotyczące przewoźnika, w tym ograniczenia odpowiedzialności, nie mają zastosowania.

Wypadek autokaru a koszty leczenia

Innym potencjalnym składnikiem odszkodowania mogą być koszty leczenia oraz wszelkich urządzeń potrzebnych do leczenia. Będą to koszty rehabilitacji, zabiegów leczniczych, wózka czy kul inwalidzkich potrzebnych w czasie rekonwalescencji tak długo jak te wydatki były konieczne i racjonalne. Problemem z kosztami leczenia jest to, że pomoc medyczna jest teoretycznie bezpłatna więc koniecznym jest wykazanie, że niemożliwym było uzyskanie pomocy z NFZ w racjonalnym terminie lub określony zabieg jest nierefundowany.

Odszkodowanie za wypadek autokaru – podsumowanie

Podsumowując, w wyniku wypadku autokaru powstaje odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji oraz obok tej odpowiedzialności, odpowiedzialność właściwego zakładu ubezpieczeń.

Odpowiedzialność ta jest szeroka i nie wymaga winy posiadacza. W ramach tej odpowiedzialności poszkodowany może domagać się zarówno odszkodowania jak i odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę. Odpowiedzialność odszkodowawcza może być dalej modyfikowana przez przepisy szczegółowe znajdujące się w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo przewozowe.

Ponieważ jedno z roszczeń jest niemożliwe do precyzyjnego wyliczenia a drugie wymaga solidnego przygotowania dowodowego to ważnym jest by od chwili samego wypadku zadbać o kompleksowe przygotowanie do sprawy, najlepiej przy pomocy fachowców w tej dziedzinie.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie za wypadek tramwaju

Baza wiedzy

Odszkodowanie za wypadek tramwaju

Statystycznie rzecz biorąc, korzystanie z tramwaju jest bezpieczniejsze niż jazda samochodem. Nie oznacza to jednak, że wypadki z udziałem komunikacji miejskiej w ogóle nie mają miejsca. Jeśli taka sytuacja przytrafi się Tobie, możesz otrzymać odszkodowanie za wypadek tramwaju, a nieraz i znacznie więcej.

odszkodowanie za wypadek z udziałem busa

Baza wiedzy

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku busa?

Jeśli podczas drogi busem dojdzie do wypadku, a Ty odniesiesz urazy, możesz domagać się odszkodowania, a czasem i zadośćuczynienia. Co więcej, pieniądze uzyskasz dosyć łatwo, a wszystko ze względu na to, że w tym wypadku odpowiedzialność przewoźnika kształtuje się na korzystnych dla Ciebie zasadach.

odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka winy

Baza wiedzy

Odpowiedzialność posiadacza mechanicznego środka komunikacji – zasada ryzyka i zasada winy

Czy wiesz, że nie zawsze odpowiadasz za wypadek na tych samych zasadach? Wszystko zależy od tego, kto jeszcze w nim uczestniczył. Przepisy przewidują odpowiedzialność kierowcy na zasadzie ryzyka i winy.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się