Baza wiedzy

Skręcenie kręgosłupa szyjnego a odszkodowanie z OC sprawcy

Prawniczka Joanna Majkowska | 29.11.2021

skręcenie kręgosłupa szyjnego odszkodowanie z OC sprawcy

Skręcenie kręgosłupa szyjnego jest dość częstym urazem towarzyszącym wypadkom komunikacyjnym. W wyniku wypadku na pojazd jak i pasażerów działają duże siły związane z nagłym zatrzymaniem pojazdu. W takim wypadku poszkodowany może uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy. 

Współczesna technika, celem minimalizacji ryzyka wyposaża nasze samochody w różne zabezpieczenia mające minimalizować następstwa wypadków. Mimo tych zabezpieczeń głowa i kręgosłup, z względu na konieczność zapewnienia mobilności tych dwóch elementów ciała, jak i wygodę pozostają relatywnie mało chronione. Więc nie powinno dziwić, że wypadkom towarzyszą urazy tego fragmentu ciała.

Odpowiedzialność za skręcenie kręgosłupa – na zasadzie winy lub ryzyka

Co do zasady odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego między dwoma pojazdami będzie kształtować się na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 415 k.c. sformułowaniem „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Zatem w przypadku zderzenia pojazdów mechanicznych koniecznym jest przypisanie winy sprawcy wypadku. W takiej sytuacji sprawca ma obowiązek naprawy szkody.

Sytuacja będzie kształtować się nieco inaczej jeżeli poszkodowanym będzie inny uczestnik ruchu drogowego np. pieszy czy rowerzysta albo pasażer, który płaci za przejazd. W takim wypadku podstawą roszczenia nie musi(choć może) być wskazany art. 415 a art. 436 k.c., który to nie wymaga tego by sprawcy można było przypisać winę a kształtuję odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Przy stosowaniu tego przepisu koniecznym jest jedynie wykazanie związku wypadku z szkodą oraz by wypadek nie powstał z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. Odpowiedzialność ta może w określonych przypadkach stawiać roszczącego w lepszej pozycji. Np. możliwą jest sytuacja gdzie w wypadku między rowerzystą a kierowcą samochodu niemożliwym jest ustalenie kto jest winny wypadkowi. W tej sytuacji kierowca będzie ponosił odpowiedzialność, gdyż o ile nie można przypisać mu winy to też nie można przypisać winy wyłącznej rowerzyście.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego a odszkodowanie z OC sprawcy

Zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu OC zawartych w k.c. jak i w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w takim samym zakresie jak sprawca. Więc jeżeli na podstawie jednego z powyższych przepisów można przypisać odpowiedzialność sprawcy to za szkodę tą odpowiada jego ubezpieczyciel.

Przytoczone przepisy na chwilę obecną mówią o szkodzie, jednak zgodnie z art. 444 i 445 k.c. do pojęcia tego trzeba dodać zadośćuczynienie oraz pamiętać, że w zakres szkody wchodzą koszty leczenia.

Zaczynając od odszkodowania, które powinno być zagadnieniem łatwiejszym, odszkodowanie jest to określona suma pieniężna mająca pokryć szkodę w majątku poszkodowanego. Odszkodowanie liczymy jako różnicę między tym co poszkodowany miałby gdyby do zdarzenia nie doszło a tym co ma po tym zdarzeniu. Z tego powodu odszkodowanie zawsze jest możliwe do wyliczenia i podlega obiektywnej weryfikacji.

Odszkodowanie za skręcenie kręgosłupa szyjnego raczej nie będzie polegać na naprawieniu szkody w znaczeniu odkupienia lub naprawienia zniszczonych rzeczy. Odszkodowanie to będzie obejmować koszty leczenia jak i koszty zakupu leków albo przedmiotów potrzebnych do leczenia.

Teoretycznie ubezpieczyciel może podnieść, że w Polsce leczenie jest bezpłatne w ramach NFZ, jednak nie zawsze leczenie to jest możliwe w rozsądnym terminie. W takiej sytuacji trzeba uznać za zasadne poniesienie przez poszkodowanego kosztu prywatnego leczenia. Także nie wszystkie zabiegi i przyrządy są zawsze refundowane Koniecznym jest wykazanie tego kosztu oraz wskazanie jego konieczności, co nie musi być zadaniem procesowo prostym.

Nie tylko odszkodowanie – poszkodowany uzyska też zadośćuczynienie

Obok odszkodowania sprawca jest zobowiązany zapłacić stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Nie ma obecnie żadnych konkretnych reguł wskazujących w jakiej wysokości powinno być przyznane zadośćuczynienie. Przepis jedynie wskazuje, że ma być ono „odpowiednie”.

Choć to rozwiązanie budzi pewną niepewność to zasługuje na aprobatę. Każdy przypadek jest inny, każdy człowiek inaczej przeżywa cierpienie oraz ma inne powikłania lub ich nie ma. Więc każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie oraz w okolicznościach sporu umieć go odpowiednio przedstawić przed sądem.

W praktyce ubezpieczeniowej istnieje jedna stała. Ubezpieczyciel zaniża wysokość wypłaconego zadośćuczynienia. Zgodnie z raportem Rzecznika Finansowego, niemal wszystkie sprawy sądowe skierowane przeciwko ubezpieczycielom były skuteczne.

Skręcenie kręgosłupa szyjnego a odszkodowanie z OC sprawcy – podsumowanie

Podsumowując, jeżeli w wyniku wypadku został skręcony kręgosłup szyjny to za uraz ten należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odszkodowanie obejmuje koszty leczenia i zakupu wszelkich potrzebnych przy leczeniu rzeczy. Zaś zadośćuczynienie ma za zadnie zrekompensować krzywdę odczuwaną przez pokrzywdzonego. Oba te roszczenia mogą być dla laika trudne do wykazania co do zasady i wysokości. Z drugiej strony praktyka wskazuje na wysoką skuteczność roszczeń kierowanych przeciwko ubezpieczycielom.

Mając to na uwadze warto od samego początku działać wraz z pomocą profesjonalistów, którzy pomogą w odpowiednim zabezpieczeniu dowodów, będą negocjować z ubezpieczycielem a w przypadku sporu sądowego, będą wiedzieli na co w sprawie położyć akcenty tak by poszkodowany otrzymał pełną rekompensatę poniesionej szkody.

Zobacz inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

odszkodowanie z OC sprawcy uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Kiedy należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki drogowe to nie zawsze tylko stłuczony reflektor czy wgnieciona blacha. Jeśli podczas takiego zdarzenia ucierpisz także Ty, a nie tylko samochód, z OC sprawcy możesz dostać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Baza wiedzy

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy niekoniecznie przysługuje Ci tylko jednorazowe odszkodowanie z ZUS. W niektórych sytuacjach odszkodowanie zapłaci także Twój pracodawca.

zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych

Baza wiedzy

Kiedy przysługuje Ci zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych?

W przypadku urazów ciała czy rozstroju zdrowia, czyli tzw. szkód na osobie, przysługujące Ci odszkodowanie powinno przede wszystkim pokryć koszty opieki medycznej i rehabilitacji. Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy nie korzystasz z NFZ. Zwykle jednak przysługuje Ci zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach medycznych.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się