Baza wiedzy

Odszkodowanie za śmierć ojca – jak uzyskać pieniądze w razie wypadku komunikacyjnego, przy pracy, wypadku w rolnictwie lub błędu lekarskiego?

Prawniczka Joanna Szymanowska | 17.11.2022

odszkodowanie za śmierć ojca

Niezależnie od tego, ile masz lat w momencie śmierci Twojego taty, z pewnością będzie to dla Ciebie bardzo bolesne przeżycie. I choć żadne pieniądze nie są w stanie tego zmienić, to mogą okazać się dużym wsparciem. Warto więc wiedzieć, kiedy i jak możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Odszkodowanie, zadośćuczynienie i dodatkowe świadczenia – co możesz otrzymać w przypadku śmierci ojca?

Większość klientów zgłasza się do naszej kancelarii, pytając, jak otrzymać „odszkodowanie” za śmierć ojca. Tak naprawdę jednak mają na myśli zupełnie inne świadczenia. Pod pojęciem  „odszkodowania”  rozumieją bowiem wszystkie pieniądze, jakie wypłaca ubezpieczyciel. W prawniczym ujęciu słowo to odnosi się natomiast tylko do części kwoty przysługującej po śmierci bliskiej osoby.

Z tego powodu pytanie nie powinno brzmieć „jak otrzymać odszkodowanie po śmierci ojca?”, a raczej  „jakie świadczenia należą mi się po śmierci ojca i co mogę dostać?”. I właśnie odpowiedzią na to drugie pytanie zajmiemy się w tym tekście.

Na wstępie trzeba jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy – specyfika uzyskania odszkodowania oraz dodatkowych świadczeń przebiega zupełnie inaczej w zależności od okoliczności zdarzenia. W tym tekście skupimy się więc tylko na przypadkach, w których ktoś ponosi odpowiedzialność za śmierć ojca, a tym samym – pieniądze otrzymasz w ramach OC.

Odszkodowanie za śmierć ojca

Pierwszym świadczeniem, które może Ci przysługiwać, jest tzw. stosowne odszkodowanie. To specyficzny rodzaj odszkodowania, które otrzymasz tylko, o ile łącznie spełniasz 2 warunki:

 • należysz do kręgu najbliższych osób,
 • śmierć poszkodowanego doprowadziła do znacznego pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej.

Zwykle nie będzie wątpliwości, że zaliczasz się do kręgu osób najbliższych dla Twojego taty. Wszystko jednak pod warunkiem, że łączyła was faktyczna, silna więź, a nie tylko bliski stopień pokrewieństwa. Dla przepisów znaczenia w tym kontekście nie mają bowiem więzy krwi, a rzeczywisty stan rzeczy.

Można jednak przyjąć, że w większości przypadków pierwszy warunek łatwo spełnić. Pozostaje więc jeszcze druga kwestia – znaczne pogorszenie się Twojej sytuacji życiowej ze względu na śmierć rodzica. Co dokładnie można rozumieć przez to pojęcie wyjaśniamy w artykule w całości poświęconemu stosownemu odszkodowaniu. W skrócie można jednak powiedzieć, że będzie to m.in.:

 • brak wsparcia ekonomicznego,
 • utrata pomocy,
 • brak wychowania i opieki.

Może się więc okazać, że prawo do odszkodowania w ogóle Ci nie przysługuje, bo Twoja sytuacja znacząco się nie pogorszyła. Nie oznacza to jednak, że niczego nie otrzymasz. Pozostają jeszcze inne świadczenia.

Zadośćuczynienie za śmierć ojca

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma za zadanie zrekompensować Ci negatywne przeżycia wewnętrzne, czy, mówiąc prościej – krzywdy. Chodzi więc o wszystkie następstwa wypadku niezwiązane ze sferą finansową, a więc np.:

 • zerwanie więzi rodzinnej,
 • szok po stracie,
 • cierpienie po śmierci rodzica,
 • poczucie osamotnienia, tęsknoty i żalu,
 • inne następstwa cierpienia psychicznego (np. depresja).

Aby otrzymać zadośćuczynienie, znów musisz należeć do kategorii osób najbliższych dla zmarłego. Jeśli spełniasz ten warunek, możesz wystąpić o zadośćuczynienie. Tu jednak pojawia się pewien istotny problem – określenie odpowiedniej kwoty. Jak możesz się domyślać, nie jest to proste zadanie, bo trudno przeliczyć krzywdy na wartość pieniężną.

Pozostałe świadczenia w przypadku śmierci rodzica

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to wciąż nie wszystko. Możesz domagać się także zwrotu kosztów pogrzebu oraz zwrotu kosztów leczenia. Osoby, które straciły rodzica w wypadku czasem mają również prawo do renty po ojcu.

Skoro wiesz już, jakie świadczenia Ci przysługują, to czas przejść do drugiej kwestii – jak je otrzymać? Każdy rodzaj sytuacji rządzi się nieco innymi prawami, dlatego w kolejnych akapitach znajdziesz omówienie dotyczące 4 najczęstszych przypadków, gdy pieniądze wypłaca się w ramach OC: wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, wypadek w rolnictwie oraz błąd lekarski.

Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

O ile Twój rodzic nie ponosił pełnej odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny, możesz otrzymać odpowiednie świadczenia z OC sprawcy.

Od kogo dokładnie domagać się pieniędzy i czy w ogóle Ci przysługują – to zależy przede wszystkim od tego, jak kształtuje się odpowiedzialność kierowcy: na zasadzie winy czy ryzyka. Jest to o tyle ważne, że czasami jeśli drugiej stronie nie można przypisać winy za wypadek, to żadne pieniądze Ci się nie należą. Zdarzają się również i takie przypadki, gdy choć kierowca nie jest winny całego zdarzenia, to i tak jego ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie.

Jeśli ustalisz już tę kwestię i wiesz, że masz prawo zgłosić się do ubezpieczyciela OC, pozostaje przygotować odpowiedni wniosek. W tym celu musisz więc zgromadzić takie dokumenty, jak akt zgonu oraz notatka policyjna potwierdzająca okoliczności całego zdarzenia. Jeśli wobec sprawcy toczyło się postępowanie sądowe, ważnym dokumentem będzie także wyrok sądu.

Do tego dochodzi dokumentacja związana z leczeniem (jeśli śmierć nie nastąpiła od razu), a także wszystkie faktury i paragony za ewentualne wydatki związane z wypadkiem.

Kolejna kwestia to uzasadnienie swojego wniosku. Musisz pokazać ubezpieczycielowi, że rzeczywiście należy Ci się stosowne odszkodowanie konkretnej wysokości, a także, że przysługuje Ci zwrot kosztów pogrzebu i leczenia. Więcej trudności pojawia się w przypadku zadośćuczynienia, tym bardziej, że te same krzywdy każdy może odczuwać w inny sposób.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela?

Niestety w wielu przypadkach ubezpieczyciel zakwestionuje Twoje żądania. I to niekoniecznie dlatego, że nie masz racji, ale z tego powodu, że taka taktyka po prostu się opłaca. Wielu poszkodowanych decyduje się zaakceptować zaproponowaną, niższą kwotę, ufając, że wyliczenia ubezpieczyciela są prawidłowe. Zwykle to jednak nieprawda i warto złożyć odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czasami i na tym sprawa się nie kończy. Przeprowadziliśmy już wiele tego rodzaju spraw i z naszego doświadczenia wynika, że w większości przypadków adekwatną kwotę udaje się uzyskać dopiero na drodze sądowej lub w wyniku ewentualnej ugody zawartej po wniesieniu pozwu. Dobra wiadomość jest jednak taka, że przed sądem jesteś w stanie uzyskać nawet kilkukrotnie wyższą sumę niż ta zaproponowana przez ubezpieczyciela. Poza tym nie musisz zajmować się wszystkim samodzielnie – jeśli skorzystasz z pomocy prawnika, to on zajmie się przygotowywaniem wszystkich dokumentów, kontaktem z ubezpieczycielem i w większości przypadków nie musisz nawet stawiać się na sali sądowej.

Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku przy pracy

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy do śmierci doszło wskutek wypadku przy pracy. Wtedy nie możesz od razu zgłosić się do pracodawcy swojego ojca. Najpierw konieczne będzie wystąpienie o świadczenie z ZUS-u.

Dopiero w dalszej kolejności (czyli gdy ZUS wypłaci Ci pieniądze) będziesz mieć ewentualne prawo, by otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca. Słowo „ewentualne” nie zostało tu użyte przypadkowo. Istnieje bowiem jeszcze jeden warunek – pracodawca musiał zaniedbać przepisy BHP lub ewentualnie ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (jeśli Twój ojciec pracował w zakładzie pracy odpowiadającym na tych warunkach).

Tutaj więc ważnym dowodem będzie protokół BHP potwierdzający ewentualne zaniedbania. Jeśli natomiast zdołasz ustalić, że odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy przebiega na zasadzie ryzyka, musisz powołać się na odpowiednie przepisy z Kodeksu cywilnego.

Dalsza procedura jest już podobna co w przypadku uzyskiwania świadczeń z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego – załączasz wszelkie niezbędne dowody i uzasadniasz wysokość żadnych świadczeń. Jeśli nie przyniesie to zamierzonego rezultatu, możesz złożyć reklamację do ubezpieczyciela, a w dalszej kolejności skierować sprawę do sądu.

Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku rolniczym

Jeśli śmierć ojca nastąpiła wskutek wypadku w rolnictwie, możliwe są dwie różne drogi, w zależności od okoliczności sprawy.

Jeśli Twój tata był pracownikiem osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, zasady są podobne co przy wypadku przy pracy. Po pieniądze jednak w pierwszej kolejności zgłaszasz się nie do ZUS-u, a do KRUS-u. Dopiero potem możesz dochodzić wypłaty odszkodowania z OC rolnika. I to znów tylko pod warunkiem, że zaniedbał on swoje obowiązki w zakresie BHP. Wyjątkiem będą tu tylko wysoko zmechanizowane gospodarstwa rolne, w których rolnik może odpowiadać za wypadek, nawet gdy nie ponosi winy.

Twój tata równie dobrze mógł jednak być osobą postronną, a więc nie prowadzić wspólnego gospodarstwa z ubezpieczonym rolnikiem ani nie być jego pracownikiem. W takiej sytuacji po odszkodowanie za śmierć ojca i wszystkie inne świadczenia będziesz zgłaszać się od razu do ubezpieczyciela OC gospodarstwa rolnego.

Duże znaczenie będzie mieć przede wszystkim ustalenie, czy rolnik prowadzi gospodarstwo „wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody”. Jeśli więc jego działalność jest w znacznym stopniu zmechanizowana, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Dla Ciebie to o wiele bardziej korzystna sytuacja, bo w takim wypadku nie musisz nawet udowadniać winy rolnika, by otrzymać świadczenia.

Odszkodowanie za śmierć ojca – błąd lekarski

Czas na ostatni przypadek, czyli sytuację, gdy do śmierci ojca dojdzie wskutek błędu lekarskiego. Tutaj znaczenie będzie mieć odpowiedź na 3 pytania:

 • czy lekarz postępował niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną?
 • czy doprowadziło to do szkód?
 • oraz czy gdyby nie takie postępowanie, szkody by nie wystąpiły?

Wszystkie te kwestie mają ogromne znaczenie. Może się bowiem zdarzyć np. że lekarz nie diagnozuje nowotworu. Załóżmy, że przy uważnym przeprowadzeniu standardowych badań byłby w stanie to zrobić. Mamy więc zaniedbanie z jego strony. Niewątpliwie mamy też szkodę – śmierć Twojego taty. Natomiast czy gdyby postawił diagnozę od razu, śmierci dałoby się uniknąć? Często odpowiedź brzmi „nie” i wtedy nie można mówić o błędzie lekarskim – to nie zachowanie lekarza bezpośrednio przyczyniło się do śmierci.

Właśnie dlatego najważniejszym i zarazem najtrudniejszym elementem przy ubieganiu się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego będzie wykazanie istnienia wszystkich tych elementów. Bez tego nie będziesz mieć prawa do żadnych świadczeń z OC szpitala, który dopuścił się zaniedbań.

Działanie na własną rękę czy pomoc kancelarii?

O odszkodowanie i inne świadczenia za śmierć ojca możesz ubiegać się na własną rękę. Jak najbardziej masz więc prawo samodzielnie przygotować wniosek do ubezpieczyciela, zgromadzić dokumenty i w razie konieczności – wnieść odwołanie od jego decyzji.

Niektóre osoby decydują się na takie rozwiązanie. Zwykle oznacza to jednak konieczność zaczytywania się w przepisy, artykuły dotyczące uzyskiwania odszkodowań i brak pewności, że wszystko robisz we właściwy sposób. Sprawy nie ułatwia też fakt, że po śmierci tak bliskiej Ci osoby z pewnością nie chcesz dokładać sobie stresu i obowiązków, a spokojnie przeżyć żałobę.

Alternatywą będzie więc skorzystanie z profesjonalnej pomocy. W takim przypadku praktycznie we wszystkim wyręczy Cię prawnik. To on zadba o zgromadzenie dokumentów i przygotowanie pism. Będzie też wiedział, jakie działania podjąć, by uzyskać wszystkie należne Ci pieniądze – a jak widzisz, sposób postępowania będzie różny w zależności od tego, czy chodzi np. o wypadek komunikacyjny, czy błąd lekarski.

Prawnik jest też w stanie lepiej oszacować odpowiednia wysokość zadośćuczynienia – opierając się przede wszystkim na swoim doświadczeniu i praktyce w zawodzie. To on zajmie się także negocjacjami z ubezpieczycielem i będzie reprezentować Cię w sądzie.

Skorzystanie z pomocy kancelarii nie jest więc konieczne, ale niesie ze sobą naprawdę wiele korzyści. Przede wszystkim jest dla Ciebie dużym odciążeniem, zarówno pod kątem czasu, jak i nerwów zainwestowanych w całą sprawę. Jeśli zdecydujesz się na profesjonalne wsparcie, pamiętaj jednak, by wybierać taką kancelarię, która specjalizuje się właśnie w odzyskiwaniu odszkodowań. Zwróć też uwagę na nazwę, jaką się posługuje – wbrew pozorom kancelaria odszkodowawcza i kancelaria prawna to nie synonimy.

Zobacz inne wpisy, które mogą Cię zainteresować:

jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Baza wiedzy

10 kroków do Twojego odszkodowania – dowiedz się, jak pomagamy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii i w czym dokładnie możemy Ci pomóc? Z tego wpisu dowiesz się, czym dokładnie zajmujemy się w ramach dochodzenia odszkodowania po wypadku komunikacyjnym.

odszkodowanie za śmierć matki

Baza wiedzy

Odszkodowanie za śmierć matki – kiedy przysługuje Ci z OC i jak możesz je uzyskać?

Śmierć mamy ma ogromny wpływ na Twoje życie – i to nie tylko ze względu na zerwane więzi i rozpacz po stracie, ale nieraz także z uwagi na kwestie finansowe. Właśnie dlatego jeśli za całą sytuację odpowiada konkretna osoba – np. lekarz, kierowca czy pracodawca – jego ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie za śmierć matki.

stosowne odszkodowanie

Baza wiedzy

Czym jest stosowne odszkodowanie i komu przysługuje?

O stosowne odszkodowanie możesz ubiegać się jako osoba najbliższa zmarłego, który poniósł śmierć wskutek zawinionego działania osoby trzeciej. Odszkodowanie otrzymasz, gdy wykażesz, że w związku z tym zdarzeniem Twoja sytuacja życiowa znacznie się pogorszyła.

Czy należy mi się odszkodowanie za śmierć ojca?

Odszkodowanie za śmierć ojca, a właściwie tzw. stosowne odszkodowanie, otrzymasz tylko pod warunkiem, że utrata taty doprowadziła do znacznego pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej. Jeśli nie spełniasz tego wymogu, wciąż możesz jednak wystąpić o pozostałe świadczenia, m.in. o zadośćuczynienie.

Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca?

Aby otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie i inne świadczenia za śmierć ojca, musisz udowodnić wymiar poniesionych szkód i cierpień oraz złożyć wniosek do ubezpieczyciela. Ten w ramach OC powinien wypłacić wszystkie należne Ci pieniądze.

Ile uzyskam z odszkodowania za śmierć ojca?

Wiele zależy od konkretnej sytuacji. Na wysokość stosownego odszkodowania wpływać będzie stopień pogorszenia się Twojej sytuacji życiowej, z kolei na zadośćuczynienie – m.in. rozmiar krzywd, Twój wiek i Twoje odczucia po stracie.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się